PL EN


2017 | 40 | 215-232
Article title

Ku religijnemu nawróceniu: Zmiana postaw, odbudowa tożsamości chrześcijańskiej, odnajdywanie nowych wartości i nadziei

Content
Title variants
EN
Towards Religious Conversion: Changing Attitudes, Reconstruction of Christian Identity, Finding New Values and Hope
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem nawróceń religijnych zaczęto zajmować się w środowisku psychologów na przełomie XIX i XX wieku. Dostrzegano już w ówczesnym czasie, że życie religijne człowieka ma wpływ na jego postawę i przyjmowane wartości. Zdarza się, iż osoby, które w pewnym momencie życia odeszły od wyznawanej wcześniej wiary, popadają w pustkę egzystencjalną i próbują wtedy zapełnić ją innym rodzajem duchowości – tzw. „duchowością uniwersalną”, która była i jest propagowana m.in. przez ludzi związanych z okultystycznym ruchem o nazwie New Age. Głoszenie nowej wizji duchowości jest zastawianiem pułapki na ludzi poszukujących sensu życia, własnej tożsamości czy pozytywnych wartości. Im silniejsze pragnienie urzeczywistnienia swoich marzeń w tym zakresie, tym jest słabszy mechanizm oceny ewentualnych zysków i strat. Refleksja przychodzi później, gdy zaczynają się problemy natury psychiczno-duchowej. Wtedy człowiek kieruje swe kroki z powrotem ku Bogu.
EN
The topic of religious conversions began to be dealt with in psychologist circles at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. At that time it was perceived that the religious life of man influences his attitude and values. Sometimes people who have departed from a preconceived belief at some point in their lives fall into existential emptiness and try to fill the void with another kind of spirituality - universal spirituality, which was and is propagated by people associated with the occult movement called New Age. The announcement of a new vision of spirituality is a trap for people seeking the meaning of life, their own identity or positive values. The stronger the desire to fulfil one’s dreams, in this respect, the weaker the mechanism for assessing one’s profits and losses. Reflection comes later when psychological and spiritual problems begin.
Keywords
Year
Issue
40
Pages
215-232
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Gdańsk
References
 • Baker, M.W., Najlepszy z Psychologów – Jezus i mądrość duszy, Warszawa 2003.
 • Bocheński, J.M., Sto zabobonów, Kraków 1994.
 • Boenisch, E, Haney, C. M., Twój stres – sens życia, równowaga i zdrowie, Gdańsk 2007.
 • Brooke, T., Avatar of Night – The Hidden Side of Sai Baba, Tarang 1982.
 • Donahue, M., Intrinsic and extrinsic religiousness: the empirical research, „Journal for the Scientific study of Religion” 4 (1985), s. 418-423.
 • Drozdowicz, Z., (red.), Zarys encyklopedyczny religii, Poznań 1992.
 • Gałdowa, A., (red.), Tożsamość człowieka, Kraków 2000.
 • Gałdowa, A., (red.), Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, Kraków 1999.
 • Gross, N., Simmons, S., The Religiosity of American College and University Professors, „Sociology of Religion” 70/2 (2009), s. 101-129.
 • Jackowski, A., Sołjan, I., Bilska-Wodecka, E., Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Poznań 1999.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, Poznań 1998.
 • Kahoe, R., The Development of Intrinsic and Extrinsic Religious Orientations, „Journal for the Scientific study of Religion” 4 (1985), s. 408-412.
 • Kowalczyk, A., Europa jakiej nie znasz, Gdańsk 1996.
 • Lassus, de A., New Age nowa religia?, Warszawa 1993.
 • Leachy, M. P., Letter to an Atheist, Franklin 2007.
 • Leippe, M. R., Zimbardo, P.G., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Poznań 2004.
 • Matrisciana, C., Gods of the New Age, Eugene 1985.
 • Matusewicz, Cz., Psychologia wartości, Warszawa 1975.
 • Popielski, K., Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, Lublin 2008.
 • Prężyna, W., Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981.
 • Szczepański, J., Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa 1969.
 • Śliwak, J., Altruizm a religijność człowieka. Badania empiryczne, „Roczniki Filozoficzne” 41/4 (1993), s. 53-78,
 • Tobacyk, J., Przeżycie nawrócenia religijnego jako mechanizm zmiany i rozwoju osobowości, Lublin 1989.
 • Ullman, Ch., The Transformed Self: The Psychology of Religious Conversion, New York 1989.
 • Weldon, J., Transcendental Meditation in the New Millenium (Part Two), „The Christian Research Journal” 27/6 (2004).
 • Zimoń, H., (red.), Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, Lublin, 2000.
 • Zwoliński, A., Satanizm – w gąszczu zła, Kraków 1995.
 • Żylicz, P. O., Orientacja transpersonalna w psychologii, „Przegląd Psychologiczny” 3-4/37 (1995), s.
 • 446-467.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfc6793c-a37e-4487-bfbb-048a3d9d256e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.