PL EN


2020 | 120 | Tom 2 | 227 - 239
Article title

Stan wyższej konieczności w prawie karnym skarbowym

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The state of higher necessity in fiscal penal law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest celowość przywrócenia w prawie karnym skarbowym instytucji stanu wyższej konieczności poprzez recepcję art. 26 k.k. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy tego rodzaju posunięcie umożliwiłoby właściwą reakcję prawną w szczególnych okolicznościach związanych z zachowaniem się sprawcy wyczerpującym ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego i służyło większej jednolitości orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych? Autor dokonuje oceny istniejącego stanu prawnego, odnosząc się do regulacji stanu wyższej konieczności w art. 26 k.k. oraz zastępczych w stosunku do niego konstrukcji z art. 1 § 2 i 3 k.k.s., dotyczących klauzuli znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu i wyłączenia winy, z podkreśleniem trudności interpretacyjnych, jakie sprawiają te regulacje na gruncie prawa karnego skarbowego. W zakończeniu autor formułuje wniosek w tym zakresie i konfrontuje go z projektem nowelizacji kodeksu karnego skarbowego.
EN
The topic of the article is the desirability of restoring in fiscal penal law the state of higher necessity, by use of art. 26 of the Penal Code. The article is an attempt to answer the questionof would such a solution be the appropriate legal response in special circumstances related to the behaviour of the perpetrator of the fiscal offense or the petty fiscal offense and served to make the case law more uniform in fiscal criminal matters? The author assesses the legal status, describing the state of higher necessity in art. 26 of the Penal Code and replacement constructions in art. 1 § 2 and 3 Fiscal Penal Law, about the low social harmfulness of the act and fault exclusion, describing interpretation difficulties in fiscal penal law. Finally, the author draws a conclusion on this topic and makes a comparison with the draft amendment in the Fiscal Penal Code.
Year
Volume
120
Issue
Pages
227 - 239
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfc77873-4ab6-4d68-b548-37feaee64f03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.