PL EN


2018 | 14 | 31-51
Article title

MORAL UPBRINGING IN THE PROCESSES OF RELIGIOUS EDUCATION

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is aimed at showing the meaning of moral education in the processes of religious education. The authors pay attention to the meaning of moral values influencing man’s behaviour, attitudes to Self, other people, world, and God. Experience obtained in the relationship with Self, others and God has a significant role in the trajectory of educational processes, particularly the process of moral upbringing of a person. Attention paid to natural cognition and cognition rooted in God can help underlining the sense of religious education, also religious education of a child. Moral imagination producing moral images becomes the subject for analysis in terms of teacher’s responsibility concerning the selection of literature items, or ways of their analysis. Moral upbringing tightly connected with religious education elicits the meaning of work upon own character and catechesis as a tool enhancing its quality. The research question of this article can be posed: How does moral upbringing participate in the processes of religious education?
Year
Issue
14
Pages
31-51
Physical description
Contributors
References
 • Aleksander T. (2005). Nauki pedagogiczne wobec etosu pracy [Pedagogical sciences vis-a-vis the labour ethos] w: Rynek i kultura neoliberalna a edukacja [Labour market and neoliberal culture and education]. pr. zb. pod redakcją naukową Alicji Kargulowej, Stefana M. Kwiatkowskiego i Tomasza Szkudlarka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls.
 • A.M. de Tchorzewski. (2014). Przedmowa [Preface], w: Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji? [Religion help or endanger for education?], Kraków: Wyd. WAM.
 • Bagrowicz J. (2004). Pedagogika religii (religijna) [Pedagogy of religion (religious)], w: Wokół katechezy posoborowej[Around post-church council catechesis],pr. zb. red. R. Chałupniak, J. Kochela, J. Kostorza, W. Spyra, Opole.
 • Baraniak B.(2015). Wychowanie przez pracę, do pracy i w pracy – współczesną całożyciową teorią interesującą nie tylko pedagogów pracy [Upbringing through work, to work and in work- contemporary long-life theory interesting not only for pedagogues], Horyzonty Wychowania, 14 (32), 137-153.
 • Bartnik Cz. S. (2005), Praca jako wartość humanistyczna [Labour as a humistic value], w: Praca a kultura [Labour and culture], pr. zb. red. Mirosław Kowalczyka, Lublin 2005.
 • Boschki R. (2017). Einführung in die Religionspädagogik, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.
 • Chałas K. (2016). Introcepcja wartości [Introception of values], w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej [Encyclopaedia of pedagogical axiology]. pr. zb. pod red. K. Chałas, A. Maja, Radom: POLWEN.
 • Cichoń W.(1996). Wartości Człowiek Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej [Values Man Upbringing, the outline of axiological-upbringing theme]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Divarkar P.(2002). Droga wewnętrznego poznania [The way of inner cognition]. Kraków: Wyd. WAM.
 • Elementarz dziecka Bożego. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej [Primer handbook of God’s child. The Handbook for religion for I st grade of primary school]. pr. zb. pod red. Z. Marka, A. Walulik (2015). Krakow: Wyd. WAM.
 • Guroian V. (2005). Of weeds & Fairy Tales, The Idols & Devils That Corrupt the Moral Imagination, “Touchstone A Journal of Mere Christianity”, available: 15.09. 2014, http://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=18-04-034-f.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego[Catechism of the Catholic Church]. (1994). Warszawa: Pallottinum
 • Kolb D. A. (1984). Experiental Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ).
 • Korherr E.J.(2008). Studien zur religiösen Erziehung und Bildung, Hrsg. E. Rauscher, H-F. Angel, M. Langer, Verlag Dr. Kowač, Hamburg.
 • Kujawiński J. (2010). Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja [Evolution of school and its contemporary Vision]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kunowski S. (2003). Wartości w procesie wychowania [Values in upbringing process. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Majka J. (1982). Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym [Christian upbringing – personalitic upbringing]w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej [Upbringing in Christian family], pr. zb. pod red. F. Adamskiego, Kraków: Wyd. WAM.
 • Marek Z. (2000). Katecheza Kościoła [Catechesis of Church] w: Bóg w przedszkolu i szkole [God in kindergarten and school], pr. zb. pod red. Z. Marka, Wyd. Kraków: WAM.
 • Marek Z. (2005). Podstawy wychowania moralnego [Fundamentals of moral upbringing], Kraków: WSF-P „Ignatianum”.
 • Marek Z.(2007). Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej[Essentials and Assumption of fundamental catechesis]. Kraków: WSF-P „Ignatianum”, Wyd. WAM.
 • Marek Z.(2017). Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej[The pedagogy of accompaniment. The perspective of Ignatius tradition]. Kraków: AIK.
 • Milerski B. (1998). Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim (Religion and school. Status of religious education in evangelical under standing]. Warszawa: ChAT.
 • Murawski R., Dorastający [Adolescent], w: Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa [I am the witness of Christ in Church. The handbook for religion for Ist grade of secondary school (liceum and technikum)]. przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek, Kraków: Wyd. WAM.
 • Narvaez D., Lapsley D. K. (2009). Moral identity, Moral functioning, and the development of moral character, [in:] editors: D.M. Bartels, Ch.W. Bauman, L. J. Skitka, D. L. Medin, The Psychology of Learning and Motivation,Vol. 50.
 • Nowacki T. (2004). Leksykon pedagogiki pracy [Lexicon of pedagogy of labour]. Radom: Wyd. ITE-PIB.
 • Nowak M. (2012). Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa [Pedagogical profile of sciences on upbringing. Studium with references to the pedagogy of nursing]. Lublin; Wyd. KUL.
 • Olbrycht K. (2007). Godność w teorii i praktyce wychowania [Dignity in theory and practice of upbringing] w: Refleksje nad godnością człowieka [Reflections upon man’s dignity]. Kraków: WSFP „Ignatianum”, Wyd. WAM.
 • Pasierbek W. SJ (2004). Duchowa formacja człowieka wyzwaniem dla humanizmu XXI wieku[Spiritual man’s formation - the challenge for humanizm of XXI st century] w: Człowiek w jednoczącej się Europie [Man in uniting Europe], pr. zb. pod red. A. Królikowskiej. Kraków: WSF-P „Ignatianum, Wyd. WAM.
 • Piekarski M. (2015)Wychowanie przez pracę wyzwaniem dla współczesnego doradztwa edukacyjno-zawodowego [Upbringing through labour – the challenge for contemporary educational-professional consultancy] w: Horyzonty Wychowania. Vol. 14, No. 32.
 • Praca i rozwój człowieka [Labour and man’s development]. Red. naukowa J. Mółka (2016). Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.
 • Pieter J.(1973). Oceny i wartości [Assessments and values]. Katowice: Wyd. „Śląsk”.
 • Podrez E. (1994). W kręgu dobra i zła. Wybrane teksty z etyki współczesnej od Hegla do Levinasa dla uczniów i studentów [In the circle of good and bad. The selected texts from contemporary ethics from Hegel to Levinas for pupils and students]. Warszawa: MEDIUM.
 • Promoting moral development through play during early childhood, ICAC, The realisation of this handbook is the outcome of a fruitful collaboration between the Independent Commission Against Corruption and different professionals of the pre-school sector,www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0579-6431/2006/0579-64310602401P.pdf (available: 20.12. 2017).
 • Przybycień K.K. (2008). Praca człowieka w perspektywie personalistycznej [Labour of a man in personalistic perspective) w: Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie [Education and labour. Contexts – challenges –antynomie], red. R. Gerlach. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Rogowski C. (2007). Edukacja religijna [Religious education], w: Leksykon pedagogiki religii [Lexicon of the pedagogy of religion], pr. zb. pod red. C. Rogowskiego, Warszawa: Verbinum.
 • Rosenblatt L.(1988). M., Technical Report No. 416. Writing and Reading: The Transactional Theory, University of Illinois at Urbana- Champaign Library Large –scale Digitalization Project, 2007.
 • Rubacha K. (2005), Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin [Education as an object of pedagogy and its disciplines], w: Pedagogika, t. 1. Podręcznik akademicki [ Pedagogy, Vol. I. Academic handbook], pr. zb. pod red. Z. Kwiecińskiego, B. Śliwerskiego, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Rynio A. (2016). Integralny rozwój człowieka [Integral development of a man], w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej [Encyclopaedia of pedagogical axiology], pr. zb. pod red. K. Chałas, A. Maja, Radom: POLWEN, 448-453.
 • Śliwerski B. (2007). Edukacja [Education], w: Leksykon pedagogiki religii [Lexicon of the pedagogy of religion], pr. zb. pod red. C. Rogowskiego, Warszawa: Verbinum.
 • Śliwerski B. (2015). Współczesne teorie i nurty wychowania [Contemporary theories and trends in upbringing], Kraków: Wydawnictwo „Impuls”, 2015.
 • Szymańska M. (2017). Moral development of a person as a key in building up a mature approach of culture in education. Selected aspects, w: Człowiek-Edukacja-Społeczeństwo [Man – Education - Society], (ed.) M. Gogolewska-Tośka, M. Szymańska, Pułtusk: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej.
 • Szymańska M. (2017). Introcepcja wartości w kształtowaniu dojrzałości ludzkiej podmiotów edukacyjnych. Perspektywa pedagogiczna [Introception of values in forming the human being maturity of subjects of education. Pedagogical perspective], w: [Man – Education - Society], (ed.) M. Gogolewska-Tośka, M. Szymańska, Pułtusk: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej.
 • Wiatrowski Z.( 2005), Podstawy pedagogiki pracy [Fundamentals of the pedagogy of labour], Bydgoszcz: Wydawnictwo AB.
 • Wojtyła K., (1969). Osoba i czyn [A person and act of doing], Kraków: PTT.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfcba8c0-eb59-462a-8e19-ab49f5133356
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.