PL EN


2006 | 2(24) | 153-162
Article title

Analiza finansowa przedsiębiorstwa a zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego

Content
Title variants
EN
Analyses of Financial Performance in Private Sector and Evaluation of Local Governments
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie stanu wiedzy na temat oceny finansowej JST oraz potrzeby i własnej koncepcji stworzenia kompleksowej metody oceny zdolności kredytowej JST. Artykuł nawiązuje do oceny wskaźnikowej przedsiębiorców dokonywanej przez instytucje finansowe i wskazuje możliwość wykorzystania tych doświadczeń w ocenie samorządów. W pierwszej części autor prezentuje obecnie stosowane metody oceny zdolności kredytowej JST. Rdzeniem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania doświadczeń instytucji finansowych w ocenie przedsiębiorstw do kompleksowej i stałej oceny JST. Ostatnia część artykułu zawiera przykładowe wskaźniki stworzone na wzór wskaźnikowej oceny firm.
EN
The aim of the following article is to review the literature on financial evaluation of local governments and to emphasise the need of creating new methods of evaluation in this sector. The author makes references to the indicators applied by the financial institutions to business sector and points out the possibilities of adapting those experiences in assessing local governments.
Contributors
 • Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Zakład Ekonomii i Prawa
References
 • Bednarski L. et al., 2003, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Bell M., Leithe J., 1993, Budżet gminy, Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Bień W., 1998, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin.
 • Borodo A., 2000, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.
 • Chojna-Duch E., 2003, Polskie prawo finansowe: finanse publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Chojna-Duch E., 2002, Polskie prawo finansowe: finanse publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Cybulski B., Miemiec W., 1996/2002, Samorządowy poradnik budżetowy na rok 1996 i 2002, Warszawa: Municipium. Denek E. et al., 2000, Finanse publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., 1999, Finanse publiczne, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gilowska Z., 1998, System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa: Municipium.
 • Jastrzębska M., 2005, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2001, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: Liber.
 • Kowalczuk E., 2001, Pomoc przedakcesyjna Wspólnoty Europejskiej dla Polski ze szczególnym uwzględnieniem programu SAPARD, Warszawa: SGGW.
 • Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H., 2000, Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Misiąg W., Malinowska E., 2002, Finanse publiczne w Polsce: przewodnik 2002, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Nowak E., 1996, Leksykon rachunkowości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Owsiak S., 2002, Finanse publiczne: teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Patrzałek L., 2000, Finanse samorządowe, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Patrzałek L., 2003, System finansów samorządu terytorialnego (wybrane elementy), Poznań: Wrocław Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Radosiński E., 2002, Wprowadzenie do analizy finansowej, Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
 • Ruszczyński A., 2002, Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej a pomoc przedakcesyjna Wspólnot dla Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Ruśkowski E. (red.), 2000, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa: Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski.
 • Sierpińska M., Jachna T., 1998, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szczepaniak J., 1992, Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, Łódź: Wydawnictwo "Ekorno".
 • Tyran M.R., 1999, Wskaźniki finansowe, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Werwińska A., 2002, Samodzielność finansowa gmin a finansowanie deficytu budżetowego (rozprawa doktorska - 25.11.2002), Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Wieliczko B., Przedakcesyjny program SAP ARD: dotychczasowe doświadczenia krajów kandydackich, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 • Wojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa: Difin.
 • Ziółkowska W., 2005, Finanse publiczne: teoria i zastosowanie, Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
 • Zysnarska A., 2002, Rachunkowość sektora finansów publicznych, Gdańsk: ODDK.
 • Zysnarska A., 2003, Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych, Gdańsk: ODDK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfcdde04-b735-4533-b260-4b15fb90d7de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.