PL EN


2015 | 4 (17) nr 2 | 9-23
Article title

Zwyczaj w prawie kanonicznym i w prawie polskim

Title variants
EN
Custom in the Canon Law and in the Polish Law
FR
La coutume en droit canonique et en droit polonais
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autor porusza problematykę zwyczajów w prawie kanonicznym oraz prawie polskim. We wstępie przedstawiono ogólne cechy zwyczajów i ich znaczenie we współczesnych systemach prawnych. Kolejna część artykułu traktuje o zwyczajach prawnych występujących na gruncie prawa kanonicznego, a także dokonuje interpretacji kan. 23-28 Kodeksu Prawa Kanonicznego, kluczowych do omówienia tej problematyki. W następnej kolejności autor charakteryzuje zwyczaje w systemie prawa polskiego oraz analizuje obowiązujące przepisy prawa cywilnego pod kątem prawa zwyczajowego.
EN
In this article, the author presents the issue of legal practices in the canonical legal system and in Polish law. In the introduction, was presented the general characteristics of the legal traditions and their importance in contemporary legal systems. In the next section the author is analysing customs in the canonical law as well as is making interpretation can. 23-28 of Code of Canon Law of customs resolving issues. A next part of the article is a characterization of customs in the system of the Polish law and analysis of applicable regulations of the civil law under the angle of the customary law.
Contributors
 • Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska , magda.dz.1989@gmail.com
References
 • Banaszak, Bogusław. 2012. Prawo konstytucyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Berć, Andrzej. 2012. Zarys prawa prywatnego: część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Bieranowski, Adam. 2000. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 października 1999 r. III CKN 366/98.” Rejent 10:95-103.
 • Bierzanek, Remigiusz. 1991. Studia nad społecznością międzynarodową. Źródła prawa międzynarodowego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Bonnet, Piero Antonio. 2000. Annotazioni su la consuetudine canonica. Torino: Giappichelli.
 • Comotti, Giuseppe. 1993. La cosuetudine ner dritto canonico. Padova: CEDAM.
 • Działocha, Kazimierz. 1999. „Komentarz do art. 87 Konstytucji.” W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Leszek Garlicki, 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Działocha, Kazimierz. 2006. „Konstytucyjna koncepcja prawa i jego źródeł w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.” W Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. Marek Zubik, 303-332. Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego.
 • Dzierżon, Ginter. 2010. „Eklezjologiczne racje funkcjonowania zwyczaju prawnego w systemie kanonicznym." Prawo i Kościół 2:45-55.
 • Dzierżon, Ginter. 2011a. „Rola wspólnoty wiernych i prawodawcy w procesie tworzenia zwyczaju prawnego w systemie prawa kanonicznego.” Seminare 30:29-36.
 • Dzierżon, Ginter. 2011b. „Zgoda legalna jako forma aprobaty zwyczaju prawnego w systemie kanonicznym.” Prawo i Kościół 3:165-175.
 • Dzierżon, Ginter. 2012. „Wymogi obiektywne oraz subiektywne dotyczące wspólnoty wprowadzającej zwyczaj prawny, ujęte w kan. 25 KPK.” Prawo Kanoniczne 55, nr 2:3-10.
 • Huels, John M. 2002. “Commentary on the can. 23 CIC.” In New Commentary on the Code of Canon Law, ed. John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 86-96. New Jersey: Paulist Press.
 • Krukowski, Józef, red. 2003. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1. Poznań: Pallottinum.
 • Lic, Jan. 2012. „Znaczenie zwyczaju handlowego dla prawa prywatnego (uwagi do projektu nowego kodeksu cywilnego).” W Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, red. Teresa Mróz, i Mirosław Stec, 170-186. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Liżewski, Bartosz. 2003/2004. „Norma prawa międzynarodowego a norma prawa krajowego.” Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska 50/51:127-136.
 • Lombardia, Pedro. 2011. „Zwyczaj.” W Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Tłumaczenie Janusz Bodzon, red. Piotr Majer, 82. Kraków.
 • Łazowski, Adam, i Anna Zawidzka. 2008. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Majer, Piotr, red. 2011. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Tłumaczenie Janusz Bodzon. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Mauro, Tomasso. 1979. “Le fonti del diritto canonico.” W La norma en el Derecho Canónico. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico, 539-590. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra.
 • Otaduy, Javier. 2002. „La comunidad como fuente de costumbre (presupuestos eclesiólogicos y sociales de la costumbre).” W Fuentes, interoetactión, personas, red. Javierr Otaduy, 123-173. Pamplona: Navarra Gráfic.
 • Pawluk, Tadeusz. 1985. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Pazdan, Maksymilian. 2012. Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Preisner, Artur. 2007. „Zwyczaj i prawo zwyczajowe.” W Charakter i struktura norm konstytucji, red. Janusz Trzciński, 184-196. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Radwański, Zbigniew. 2007. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Safjan, Marek. 2005. „Refleksje o roli zwyczaju.” W Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. Aurelia Nowicka, 79-104. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Safjan, Marek. 2007. „Zwyczaj jako źródło prawa prywatnego.” W System prawa prywatnego. Prawo cywilne część ogólna, red. Marek Safjan, t. 1, 215-236. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Serwin, Bożena. 2012. „Zmiany w katalogu źródeł prawa RP po akcesji Polski do Unii Europejskiej.” Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka 3:112-137.
 • Sobański, Remigiusz. 1979. Kościół – prawo – zbawienie. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
 • Sobański, Remigiusz. 2003. „Komentarz do kan. 25 KPK.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 82-83. Poznań: Pallottinum.
 • Stelmachowski, Andrzej. 1998. Zarys teorii prawa cywilnego. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Studnicki, Franciszek. 1949. Działanie zwyczaju handlowego w zakresie zobowiązań z umowy. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Tenenbaum, Monika. 2008. Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Zieleniewski, Jan. 1964. Ogólne „towarowe” zwyczaje w obrocie międzynarodowym. Warszawa: Polska Izba Handlu Zagranicznego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfcf3f82-9330-4939-a974-f3b4d4bb77fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.