PL EN


2018 | 61 | 93-111
Article title

DOKUMENTY KRÓLA ALEKSANDRA JAGIELLOŃCZYKA DOTYCZĄCE MIASTA ŁUCKA W ZBIORACH WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE

Content
Title variants
EN
The documents of King Alexander Jagiellon on the city of Lutsk in the collection of the Hieronim Łopaciński Regional Public Library in Lublin
RU
Документы короля Александра Ягеллончика касающиеся города Луцка в фондах Люблинской Воеводской Публичной Библиотеки им. Иеронима Лопацинского
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie jest publikacją dokumentów króla Aleksandra Jagiellończyka, przechowywanych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Są to cztery dokumenty: dwa oryginalne z 1496 i 1498 r. spisane w języku ruskim; dwa tłumaczenia na język polski kopii dokumentów (z 1496 oraz 1500 r.); jedna kopia dokumentu z 1503 r. w języku łacińskim. Wszystkie dokumenty dotyczą nadań ziemskich w Łucku, dokonanych przez króla na rzecz możnych: księcia Semena Holszańskiego, księcia Konstantego Ostrogskiego oraz wójta łuckiego Trusza.
EN
This paper is a publication of the documents of King Alexander Jagiellon stored in the Hieronim Łopaciński Regional Public Library in Lublin. These are four documents: two originals, dated 1496 and 1498, written in the Ruthenian language; two Polish translations of copies of documents dated 1496 and 1500; and one copy of a document dated 1503, in Latin. All these documents are land grants in Lutsk, made by the King to the grandees Prince Semyon Olshanski, Prince Konstanty Ostrogski, and Vogt of Lutsk Trush.
RU
Данная работа являет собой публикацию документов короля Александра Ягеллончика, хранящихся в Люблинской Воеводской Публичной Библиотеке им. Иеронима Лопацинского. Это четыре документа: два оригинальных, относящихся к 1496 и 1498 гг., написанных на русском (т.е. староукраинском, старобелорусском) языке; два перевода на польский язык копий документов, относящихся к 1496 и 1500 гг.; одна копия документа, относящегося к 1503 г., написанного по-латыни. Все документы касаются земельных пожалований в Луцке, сделанных королем вельможам: князю Семену Гольшанскому, князю Константину Острожскому и луцкому войту Трушу.
Year
Volume
61
Pages
93-111
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfd8e105-a3d0-4755-8656-c0030bd5389b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.