PL EN


2012 (R. XI) | 4(46) | 83 – 96
Article title

Ślub, rozwód, kohabitacja – w opinii Polek i Brytyjek

Authors
Title variants
EN
Marriage, divorce, cohabitation – at the opinion of Polish and British women
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi relację z badań przeprowadzonych w latach 2011-2012, dotyczących percepcji małżeństwa i kształtu rodziny przez dwie generacje Polek i Brytyjek, w kontekście coraz wyższego poziomu wykształcenia kobiet, wzrostu ich aspiracji zawodowych i edukacyjnych oraz aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz techniki badania postaw, a próbę reprezentacyjną stanowiło 421 kobiet w przedziałach wiekowych: 20-25 lat oraz powyżej 45 roku życia. Badania wykazały, że wśród polskich kobiet dominuje tendencja do tworzenia związków małżeńskich opartych na partnerstwie, zaś wśród Brytyjek obok partnerstwa występuje dążenie do utrzymywania tradycyjnego podziału obowiązków w rodzinie. Znaczna część badanych z Wielkiej Brytanii nie zamierza w ogóle wstępować w związek małżeński ani mieć w przyszłości dzieci. Najpopularniejszym modelem rodziny w Polsce jest nadal model 2+2, rośnie jednak liczba kobiet planujących tylko jedno dziecko, natomiast w Wielkiej Brytanii preferuje się trójkę i więcej dzieci, gdzie posiadanie większej ilości potomstwa jest umotywowane ekonomicznie.
EN
The article is a report from a study conducted in 2011-2012 and touches on the perceptions of marriage by two Polish and British women's generations in the context of more higher level of women education, growth of their professional and educational ambitions, and the active participation in the work market. In the study, I used the diagnostic poll method and the technique of investigation of attitudes. The representative group calculated 421 women in the age compartments: 20-25 years as well as up to 45 years old.The research has shown that among Polish women there is a tendency to create marriages based on partnership, and among British women partnership exists along with the desire to maintain the traditional division of responsibilities in the family. The majority of respondents from the UK doesn’t intend to get married or have children in the future at all. The most popular family model in Poland is still a model of 2 +2, however the number of women planning to have only one child is increasing, while in Britain they prefer three or more children, as higher number of offspring is motivated economically.
Keywords
Issue
Pages
83 – 96
Physical description
Dates
published
2012-12
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Hale B. (2012), What women want in 2010: A husband who’ll be the main breadwinner, dostepne na: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1251873/What-women-want-2010-A-husband-wholl-main-breadwinner.html#ixzz20s5kpkmH, stan z dnia 21.07.2012.
 • Clarke L., Berrington A. (1999), Socio-demographic predictors of divorce, [w:] Simons J. (red.), High Divorce Rates: The State of the Evidence on Reasons and Remedies: Reviews of the Evidence on the Causes of Marital Breakdown and the Effectiveness of Policies and Services Intended to Reduce its Incidence, Lord Chancellor’s Department Research Series, 1 2/99, Londyn.
 • Euro area unemployment rate at 9.9%, Eurosat 2011, dostępne na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01082011-AP/EN/3-01082011-AP-EN.PDF stan z dnia 12.07.2012.
 • Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 roku, GUS 2011, dostępne na: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12442_PLK_HTML.htm, stan z dnia 22.07.2012.
 • Hird M.J., Abshoff K. (2012), Women Without Children: A Contradiction in Terms?, Journal of Comparative Family Studies, 2000, vol. 31, dostępne na: http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-68535835/women-without-children-contradiction.html, stan z dnia 15.07.2012.
 • Keen S. (2002), Mężczyźni i kobiety: tworzenie wspólnoty, [w:] J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN, Warszawa.
 • Kluzowa K., Slany K. (2003), Przemiany realizacji funkcji prokreacyjnej w rodzinie, [w:] B. Mierzwiński, E. Dybowska (red.), Oblicze współczesnej rodziny polskiej, WAM, Kraków.
 • Kobiety nie chcą partnerstwa w związku, tylko bogatego męża?, doniesienie Polskiej Agencji Prasowej z 4 stycznia 2011, dostępne na http://kobieta.newsweek.pl/kobiety-nie-chca-partnerstwa-w-zwiazku--tylko-bogatego-meza,70071,1,1.html stan z dnia 12.07.2012.
 • Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Marshall G. (red.) (2006), Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa.
 • Morgan P. (2007), The War Between the State and the Family, Hobart Papers.
 • Rostowski J. (1987), Zarys psychologii małżeństwa, PWN, Warszawa.
 • Scott J. (2006), Family and Gender Roles: How Attitudes Are Changing, materiały pokonferencyjne, GeNet Working Paper No. 21, Walencja 2006, dostępne na: www.genet.ac.uk/workpapers/GeNet2006p21.pdf, stan z dnia 20.07.2012.
 • Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńskiego w ponowoczesnym świecie, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 • Słupska M. (2012), Kobiety w UK częściej na skraju bankructwa, dostępne na: http://www.mojawyspa.co.uk/artykuly/28386/Kobiety-w-UK-czesciej-na-skraju-bankructwa, stan z dnia 22.07.2012.
 • Szlendak T. (2011), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa.
 • Zuchowicz K., Rybińska A. (2009), Brytyjska rodzina w agonii, Rzeczpospolita, 16.04 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfee8322-1a4e-461c-b991-00360fa6269e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.