PL EN


2012 | 1 | 6 | 9-19
Article title

Model kontroli sądowej decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Content
Title variants
EN
The model of judicial review of decisions issued by President of Electronic Communications Office
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest modelowi kontroli sądowej decyzji wydawanych przez Prezesa UKE. Model ten jest określony w ustawie z dnia 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne i przewiduje, że kontrolę sądową decyzji wydanych przez Prezesa UKE sprawują sądy administracyjne. Jednakże od niektórych decyzji tego organu przysługuje odwołanie do sądu powszechnego (Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Oba rodzaje kontroli sądowej decyzji wydawanych przez Prezesa UKE różnią się od siebie zasadniczo. W związku z tym, głównym celem artykułu jest przedstawienie charakteru prawnego modelu kontroli sądowej decyzji wydawanych przez Prezesa UKE oraz przedstawienie istotnych różnic w sposobach kontroli sądowej sprawowanej przez oba rodzaje sądów, tj. sądy administracyjne oraz sądy powszechne (SOKiK).
EN
The model of judicial control of the decisions of the President of the Offi ce of Electronic Communications (hereinafter the UKE President) is subject of this paper. This model is defined in the Telecommunications Law Act (hereinafter the TL) and provides two different judicial procedures against decisions of the UKE President. It is a general principle that the UKE President decisions are subject to judicial control exercised by administrative courts. However, some decisions enumerated in the TL are subject of judicial review exercised by common courts [the Regional Court in Warsaw – the Court of Competition and Consumer Protection (hereinafter the SOKiK)]. Both types of judicial control differ from each other substantially. Therefore, the main goal of the article was to present a model of judicial control of the decisions made by the UKE President together with an indication of the legal basis of this model. In addition, signifi cant differences were determined in the way of judicial control by both types of courts, i.e. the administrative courts and common courts (SOKiK).
Year
Volume
1
Issue
6
Pages
9-19
Physical description
Dates
published
2012-12-07
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warszawa 2012
 • Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009
 • Baldwin R., Cave M., Lodge M. (red.) The Oxford handbook of Regulation, Oxford 2010
 • Creyke R. (red.), Tribunals in the common law world: Australia, Canada, New Zealand and the United Kingdom, Sydney 2008
 • Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom. III, Warszawa 2003
 • Garlicki L. (red.) Komentarz do Konstytucji RP, Warszawa 1995
 • Goodman J.W., Telecommunications Policy-Making in the European Union, 2006
 • Hauser R., Założenia reformy sądownictwa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1999 nr 12
 • Hocepied Ch., de Streel A., The ambiguities of the European electronic communications regulation [w:] Dommering E.J., van Eijk N.A.N.M. (red.) The round table expert group on telecommunications law, Amsterdam 2005
 • Hoff W., Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008
 • Hoff W., Uznanie regulacyjne, „Problemy zarządzania” 1/2008 (19)
 • Jakimowicz W., Wykładania w prawie administracyjnym, 2006
 • Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz, 2005
 • Jaśkowska M., Uznanie administracyjne w orzecznictwie sądów administracyjnych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 5-6 (32-33) 2010
 • Jurkowska A., Skoczny T. (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne, Warszawa 2010
 • Kawka I., Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, Kraków 2006
 • Kmieciak Z, Niezależne organy regulacyjne (aspekt prawnoporównawczy) [w:] Boć J., Chajbowicz A. (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009
 • Koenig Ch., Kühling J., Schedl H. (red.), Liberalisierung der Telekommunikationsordnungen: Ein Rechtsvergleich, „Schriftenreiche Kommunikation & Recht“, 9 Verl. Recht und Wirtschaft, Heidelberg 2000
 • Kosmala K., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, „Prawo i ekonomia w telekomunikacji” nr 3/2004
 • Larouche P., de Visser M., The Triangular Relationship between the Commission, NRAs and National Courts Revisited, Communications & Strategies no. 64 4th quarter 2006
 • Lasok K., Appeals under the New Regulatory Framework in the Electronic Communications Sector, European Business Law Review, 16 (4) 2005
 • Łazowski A., Proeuropejska wykładnia prawa przez polskie sądy i organy administracji, jako mechanizm dostosowania systemu prawnego do acquis communautaire, [w]: Piontek E. (red.), Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2003
 • Mikuli P., Sądowa kontrola administracji publicznej w Wielkiej Brytanii, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, 2006 nr 2(5)
 • Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005
 • Piątek S., Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003
 • Piątek S., Szpringer W., Efektywność regulacji rynków telekomunikacyjnych, [w:] Piątek S. (red.) Regulacja rynków telekomunikacyjnych, Warszawa 2007
 • Rabska T., Prawo administracyjne a publiczne prawo gospodarcze, [w:] Supernat J. (red.) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009
 • Skoczny T., Stan i tendencje rozwoju prawa administracji regulacyjnej w Polsce, [w:] Bauer H., Huber P. M., Niewiadomski Z., Ius Publicum Europeum, Warszawa 2003
 • Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako nowy rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, „Studia Prawnicze”, Zeszyt 3 (161) 2004
 • Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005
 • Tarno J. P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2007
 • Szydło M., Wyznaczanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających znaczącą pozycję na rynku zgodnie ze znowelizowanym prawem telekomunikacyjnym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” nr 2/2006
 • de Visser M., Revolution or evolution – what institutional future for EC Communications law?,”TILEC Discussion Paper”, August 2007
 • Wentkowska A., Interpretacja In dubio pro communitate – dyrektywa wykładni proeuropejskiej w orzecznictwie sądów polskich, [w:] Biernat S., Dudzik S. (red.), Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2011
 • Woś T., Pojęcie „sprawy” w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 1022, Prawo CLXVIII, Wrocław 1990
 • Zieliński A., Postępowanie przed NSA w świetle „prawa do sprawiedliwego procesu sądowego”, „Państwo i Prawo” 1992 nr 7
 • Zimmermann J., Administracyjny tok instancyjny, Kraków 1986
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cff8c3da-268e-4bd0-a573-76c2ac6da740
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.