PL EN


2018 | 45 | 3(528) | 21-28
Article title

KONSUMPCJA W WIEJSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH RODZICÓW SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECI

Selected contents from this journal
Title variants
EN
CONSUMPTION IN RURAL HOUSEHOLD FAMILIES INCOMPLETE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article was to present the differentiation of consumption in different types of incomplete rural single-parent households (single parents). The aim was also to create their own typology of biologically incomplete families with the exemplification of the level and structure of consumption in the types of households created. The source material was individual data from the survey of CSO household budgets for 2014. The determinants that had the strongest relationship with consumer spending were: disposable income per capita, level of head education and socioeconomic status of the household. Smaller influences on consumption were as variable as the age and gender of household heads.
PL
Celem artykułu było przedstawienie zróżnicowania konsumpcji w różnych typach wiejskich gospodarstw domowych rodziców samotnie wychowujących dzieci wyróżnionych ze względu na kryteria ekonomiczne, społeczne i demograficzne. Celem było także stworzenie własnej typologii rodzin biologicznie niepełnych zamieszkujących wieś z egzemplifikacją poziomu i struktury konsumpcji w utworzonych typach gospodarstw domowych. Materiał źródłowy stanowiły niepublikowane, indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS za 2014 r. Determinantami mającymi najsilniejszy związek z wydatkami na dobra konsumpcyjne w wiejskich gospodarstwach domowych osób samotnie wychowujących dzieci okazały się: dochód rozporządzalny na osobę, poziom wykształcenia głowy domu oraz status społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego. Natomiast mniejszą siłą związku cechowały się takie zmienne, jak wiek i płeć głowy domu.
Year
Volume
45
Issue
Pages
21-28
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Politechnika Warszawska
References
 • Banaszkiewicz D., Komorowska O. (2014), Rodziny niepełne – sytuacja społeczno-ekonomiczna w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych w 2010 roku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4 (42), s. 85–93.
 • Dulli S., Furini S., Peron E. (2009), Data mining: metodie strategie, Springer Science & Business Media: Italia, Milano.
 • Everitt R.S., Landau S., Leese M., Stahl D. (2011), Cluster Analysis, 5th Edition, Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley and Sons, Publication.
 • Grzega U. (2015), Typ biologiczny oraz miejsce zamieszkania gospodarstwa domowego jako determinanty unowocześniania konsumpcji w Polsce, „Studia Ekonomiczne”, nr 231, s. 30–55.
 • Jałowiecka E., Jałowiecki P., Śmiałowski T. (2014). Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2000–2013, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, nr 14(3).
 • Kośny M., Szczepaniak-Sienniak J. (2016), Sytuacja ekonomiczna polskich rodzin z dziećmi po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 438, s. 11–31.
 • Kotler P. (2005), Marketing, REBIS, Poznań.
 • Michorowski M., Pollok A., Szopa B. (2016), Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993–2014, Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 449.
 • Piekut M. (2014), Wydatki na kulturę i rekreację w budżetach gospodarstw domowych Europejczyków, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5, s. 75–89.
 • Piekut M. (2014a), Nierówności w wydatkach na edukację w europejskich gospodarstwach domowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 39, s. 250–261.
 • Piekut M. (2014b), Wydatki na kulturę i rekreację w budżetach gospodarstw domowych Europejczyków, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5, s. 75–89.
 • Pietrzykowski R., Kobus P. (2008), Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych państw Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, nr 4.
 • Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/103,pojecie.html [dostęp 20.03.2018].
 • Radziukiewicz M. (2011), Redystrybucja dochodów. Kto zyskuje? Kto traci?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sączewska-Piotrowska A. (2015), Nierówności dochodowe a typ gospodarstwa domowego w świetle badań panelowych, „Studia Ekonomiczne”, nr 232, s. 204–214.
 • Sokołowski A. (2004), Analizy wielowymiarowe. Materiały kursowe, Statsoft, Kraków.
 • Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (2015), na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa.
 • Ward Jr. J.H. (1963), Hierarchical grouping to optimize an objective function, „Journal of the American statistical association”, No. 58(301), s. 236–244.
 • Wielka encyklopedia powszechna, 1987, t. 10, Warszawa, s. 29–31.
 • Zeliaś A. (2002), Some Notes on the Selection of Normalization of Diagnostic Variables, „Statistics in Transition”, Vol. 5, No. 5, s. 787–802
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfff454c-2497-4cd6-b827-9572ede18f34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.