PL EN


2017 | 108 | 3 | 159-178
Article title

Litewsko-polskie związki w „Pieśni nowej Kalijopy sarmackiej”. Zamknięcie sporu Aleksandra Brücknera z Karolem Estreicherem o autorstwo

Authors
Title variants
EN
Lituanian-Polish Relationship in “The New Song of Sarmatic Kaliope”. The Closing of Aleksander Brückner and Karol Estreicher’s Argument about Authorship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest „Pieśń nowa Kalijopy sarmackiej”, wydana w Wilnie w 1605 roku. Głosiła ona pochwałę zwycięstwa pod Kircholmem 27 września tego roku, zwłaszcza zaś pochwałę głównego wodza, Jana Karola Chodkiewicza. Z uwagi na temat, jak też na udział w bitwie Karola Sudermańskiego, króla szwedzkiego, „Pieśń” stała się znana w Polsce i w Europie. Rozprawa przedstawia dzieje badań nad „Pieśnią” i omawia znany dziś jej unikatowy egzemplarz z Biblioteki Miejskiej w Gdańsku. Ustala też autorstwo: odkrycie we Lwowie innego unikatu, „Żywotu św. Kazimierza” (Wilno 1606) pozwoliło stwierdzić, że chodzi o tego samego autora, Mateusza Chryzostoma Wołodkiewicza (ok. 1585–1642), absolwenta Akademii Wileńskiej, potomka książęcego rodu litewskiego. W rozprawie podejmuje się w związku z tym bardziej obszerny problem roli Akademii Wileńskiej jako ośrodka kultury humanistycznej i jej zasług w wychowaniu młodzieży do życia w społeczeństwie obywatelskim.
EN
The subject of the paper is “The New Song of Sarmatic Kaliope” published in Vilnius in 1605. It proclaimed the praise of Kircholm victory on September 27th 1605, in particular the approval of the chief commander Jan Karol Chodkiewicz. Due to its theme, as well as because of the participation in the battle of Charles Suderman, the King of Sweden, the “Song” became recognized in Poland and in Europe. The paper presents the history of the investigations on the Song and discusses its currently known unique specimen from the Municipal Library of Gdańsk. The article also establishes the piece’s authorship: the discovery in Lvov of another curiosity, “The Life of St. Kasimir” (Vilnius 1606) allowed to state that the author of both texts is Mateus Chryzostom Wołodkiewicz (circa 1585–1642), a graduate of The Vilnius Academy, a descendant of a Lithuanian ducal family. The paper also discusses a more extensive problem of the role of The Vilnius Academy as a center of humanistic culture and its contribution to youth education and preparation to live in civic society.
Year
Volume
108
Issue
3
Pages
159-178
Physical description
Dates
printed
2017-09-14
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0076452-3d7e-4ff8-b673-360ab054e299
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.