PL EN


2015 | 44 cz. 2 | 191-202
Article title

Integracja życia gospodarczego i społecznego poprzez ICT

Content
Title variants
EN
Integration of Economic and Slife by Means of ICT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dość powszechne są publikacje dotyczące gospodarki sieciowej i społeczeństwa sieciowego, choć z powodu atomizacji nauki są one zwykle analizowane odrębnie. Autorki eksponują perspek-tywę wynikającą ze sprzężenia zwrotnego pomiędzy rozwojem technologii ICT a wielowymiarowym i interdyscyplinarnym rozwojem działalności ludzkiej. Jednym z pretekstów integralnego spojrzenia na procesy rozwojowe jest nowa praktyka pomiarów GUS, uwzględniająca przedsiębiorstwa wykorzystujące media społecznościowe. Pomiary dotyczące tego zjawiska w Polsce stanowią weryfikację wielu hipotez badawczych dotyczących społeczeństwa informacyjnego oraz wskazują tendencje w praktyce życia społeczno-gospodarczego, także w świetle uwarunkowań regionalnych. Opracowanie stanowi syntezę zjawisk integrujących przez technologie ICT.
EN
Publications on the network economy and network society are quite common, although due to the atomization of science they are usually analyzed separately. The authors emphasize the perspective resulting from the feedback between the development of ICT and the development of multidi-mensional and interdisciplinary human activities. One of the excuses of an integral perspective on the development processes, is a new practice by GUS of taking into accountby companies using social media. Measurements of this phenomenon in Poland verify many research hypotheses referring to the information society and identify trends in the practice of social and economic life, also in the light of regional conditions. The study is a synthesis of integration phenomena by means of ICT.
Year
Volume
Pages
191-202
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Statystyki, Ekonometrii i Informatyki, Wydział Zarządzania Powiślańska Szkoła Wyższa, jolasala@interia.pl
 • Katedra Multimediów i Grafiki Komputerowej, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, tanska@uwm.edu.pl
References
 • Boni M. (red.), 2009, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, www.zds.kprm.gov.pl.
 • Castells M., 2008, Społeczeństwo w sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Castells M., 2013, Władza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dąbrowski K., 1979, Dezintegracja pozytywna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Dijk van J., 2010, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kerckhove D., 2001, Inteligencja Otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, MIKOM, Warszawa.
 • Kleiber M., 2011, „Mądra Polska” – Dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości, „Przedsiębiorstwo przyszłości” – Kwartalnik WSZiP im. Heleny Chodakowskiej”, red. I.K. Hejduk, nr 2(7), s. 64–85, Warszawa.
 • Portal informacyjny GUS, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/default aktualnosci/5497/3/10/4/nts_wyniki_badan_wykorzystania_ict_2013_calosc.zip (do-stęp: 21.01.2014).
 • Posiad A., Więckowski Z., 1983, Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 • Sala J., Tańska H., 2013, Pomiędzy oficjalnym wizerunkiem a prawdą wykorzystania ICT w gospodarce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, red. C.F. Hales, M. Sarama, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Sala J., Tańska H., 2004, Internet – próby wartościowania z perspektywy filozofii [w:] Informatyka we współczesnym zarządzaniu, red. J. Kisielnicki, J.S. Nowak, J.K. Gra-bara, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Sala J., Tańska H., 2005, Poszukiwanie kultury w społeczeństwie informacyjnym [w:] Społeczeństwo informacyjne 2005, red. G. Bliźniuk, J.S. Nowak, PTI, Katowice.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012, GUS Urząd w Szczecinie, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML.htm.
 • Stiglitz J.E., 2006, Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Waldziński D., 2005, Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Zarys problemu, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Winiarski B. (red.), 2012, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050, www.csr.gov.pl, www.odpo wiedzialnybiznes.pl, www.pwc.pl/sbs (dostęp: 7.05.2013 r.).
 • Zawiślińska I., Integracja gospodarcza, PWN Biznes, Portal Wiedzy PWN, http://biznes. pwn.pl/haslo/3915016/integracja-gospodarcza.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d017f5ff-2b1c-4c75-a305-10d39146c9ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.