PL EN


2012 | 2(3) | 24-35
Article title

Wpływy czeskie w architekturze polskiej w okresie wczesnego średniowiecza – wybrane problemy

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
24-35
Physical description
Contributors
References
 • Codex diplomaticus et epistlaris Regni Bohemiae, t. 6/1, wyd. Z. Svitak, H. Krmičkova, J. Krejčikova, Praha 2006.
 • Benešovská K., Chotěbor P., Durdík T., Dragoun Z., Architecture of the romanesque, Praha 2001.
 • Beranová M., Lutovský M., Slované v Čechách. Archeologie 6.–12. století, Praha 2009.
 • Birnbaum V., Románské emporové kostely v Čechách, [w:] Sbornik k sedmdesátým narozeninám K.B. Mádla, Praha 1929, s. 49-60.
 • Boháčová I., Archeologie o raně středověké architektuře ve Staré Boleslavi: hrad, kostel sv. Kosmy a Damiána, bazilika sv. Václava, kostek sv. Klimenta a kostel neznámého (?) zasvěcení, [w:] Čechy sou plné kostelů, Praha 2010, s. 190-198.
 • Dobosz J., Monarcha i możni wobec kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002.
 • Dobrowolski T., Sztuka Polska od czasów najdawniejszych do ostatnich, Kraków 1974.
 • Firlet J., Pianowski Z., Uwagi o topografii wczesnośredniowiecznego Wawelu, Acta Archaeologica Waweliana 3 (2006) s. 43-58.
 • Gąssowski J., Archeologia Wiślicy hipotezy i kontrowersje, [w:] Wiślica. Nowe badania i interpretacje, red. A. Grzybkowski, Warszawa 1997, s. 13-19.
 • Gorczyca K., Zarys pradziejów Koła, [w:] Najdawniejsze dzieje Koła, red. K. Gorczyca, K. Witkowski, Koło 2007, s. 14-41.
 • Hołubowicz W., Z prac wykopaliskowych w Niemczy Śląskiej (IX–XIV w. n. ery) w roku 1960, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 3 (1960), s. 36-40.
 • Jaworski K., Pankiewicz A., Badania archeologiczne na szczycie Gromnika po II wojnie światowej, [w:] Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu, red. K. Jaworski, A. Pankiewicz, Wrocław 2007, s. 79-122.
 • Kaźmierczyk J., Ku początkom Wrocławia, cz.1, Wrocław–Warszawa 1991.
 • Kaźmierczyk J., Ku początkom Wrocławia, cz.1, Wrocław–Warszawa 1991.
 • Klápště J., Boemia plena est ecclesiis et religione divina, [w:] Čechy sou plné kostelů, Praha 2010, s. 217-227.
 • Kolář M., Památky na Plzeňsku. Všeruby, Památky archeologické 10 (1876), s. 247-262.
 • Kóčka-Krenz H., Pre-romanesque Palatia Chapel in Poznań, Quaestiones Medii Aevi Novae 15 (2010), s. 221-239.
 • Kurnatowska Z., Kurnatowski S., Parę uwag o odmiennościach kulturowych Małopolski (widziane od północy), [w:] Polonia minor medii aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Z. Woźniak, J. Garncarski, Kraków–Krosno 2003, s. 165-178.
 • Małachowicz E., Odkrycia architektury sakralnej z IX–X w. na Śląsku, [w:] Čechy sou plné kostelů, Praha 2010, s. 56-68.
 • Małachowicz E., Wczesnośredniowieczna architektura sakralna IX–X wieku na Śląsku, [w:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje, red. T. Janiak, Gniezno 2009, s. 67-94.
 • Mencl V., Panské tribuny v naší románské architektuře, Umění 13 (1965), s. 29-62.
 • Mencl V., Stredoveká architektúra na Slovensku, Praha – Prešov 1937.
 • Merhautová A., Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971.
 • Merhautová A., Třeštik D., Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1983.
 • Miłobędzki A., Zarys dziejów Architektury w Polsce, Warszawa 1978.
 • Mole W., Nowy pogląd na genezę rotundy św. Feliksa i Adaukta na Wawelu, Przegląd Historii Sztuki 3 (1932/1933), s. 23-30.
 • Nechvátal B., Radomyšl. Raně středověké pohřebiště, Praha 1999.
 • Pauk M., Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI–XIII wiek), Kraków–Warszawa 2000.
 • Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii, red. J. Dobosz, Poznań 2006.
 • Rodzińska-Chorąży T., Co nam mówi architektura murowana?, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, red. H. Samsonowicz, Kraków, s. 361-387.
 • Rodzińska-Chorąży T., Zespół architektoniczny na regii w Wiślicy. Próba analizy dostępnych danych, [w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Sacrum i profanum, red. H. Kóčka-Krenz, W. Łosiński, Poznań 1998, s. 561-572.
 • Różański A., Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski, Poznań 2010.
 • Różański A., Schody do nieba – Kościelec Kolski odkrywany na nowo, [w:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Państwa Polskiego Gniezno, 9–11 kwietnia 2008 roku, red. T. Janiak, Gniezno 2009, s. 525-544.
 • Rzeźnik P., Żurek A., Wrocław około roku 1000, [w:] Polska na przełomie I i II tysiąclecia, red. S. Skibiński, Poznań 2001, s. 335-352.
 • Sommer P., Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury, Praha 2001.
 • Świechowski Z., Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009.
 • Świechowski Z., Najdawniejsza architektura murowana w Polsce – Jak dawna?, [w:] Polonia minor medii aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Z. Woźniak, J. Garncarski, Kraków–Krosno 2003, s. 133-161.
 • Tomaszewski A., Badania wiślickie miedzy przeszłością a przyszłością, [w:] Wiślica. Nowe badania i interpretacje, red. A. Grzybkowski, Warszawa 1997, s. VIII.
 • Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wroclaw 1974.
 • Wyrozumski J., Kraków w Chrześcijańskiej Europie X–XIII w., [w:] Kraków w Chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Katalog z wystawy, Kraków 2006, s. 45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d02b0413-5b05-465d-8003-3cda1e537aa7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.