PL EN


2018 | 538 | 84-94
Article title

Łączenie ilościowych i jakościowych metod analizy sieciowej w badaniach nad współpracą przedsiębiorstw – użyteczność, wyzwania i egzemplifikacja

Content
Title variants
EN
Combining qualitative and quantitative methods of network analysis in the study of enterprises cooperation – usefulness, challenges and exemplification
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współpraca międzyorganizacyjna jest kluczowym warunkiem przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym także przedsiębiorstw turystycznych. Warunkuje ona również konkurencyjność obszarów turystycznych, na których funkcjonują owe przedsiębiorstwa. Kooperację taką bada się, wykorzystując różne teorie/koncepcje oraz metody i narzędzia badawcze. Wśród nich ważna jest koncepcja sieci społecznych oraz metody analizy sieciowej (SNA – Social Network Analysis). Mogą one mieć charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy i wzajemnie się uzupełniają, gdyż każda z metod ma inne zalety. W literaturze, zarówno krajowej, jak i zagranicznej, analiza sieciowa stosowana jest jednak głównie poprzez wykorzystanie albo jedynie metod ilościowych, albo jakościowych. Celem niniejszego artykułu jest zatem przedstawienie i egzemplifikacja użyteczności łączenia ilościowych i jakościowych metod analizy sieciowej w badaniach nad współpracą przedsiębiorstw na przykładzie podmiotów z sektora turystyki.
EN
Inter-organizational cooperation is a key condition for the survival and development of enterprises, including tourism companies. It also determines the competitiveness of tourist areas on which these enterprises operate. This cooperation is examined using various theories/ concepts as well as research methods and tools. Among them, the concept of social networks and the methods of network analysis (SNA – Social Network Analysis) are important. They can be both quantitative and qualitative and they can complement each other since each of those methods has different advantages. In the literature, both domestic and foreign, network analysis is mainly adopted by using either only quantitative or qualitative methods. Thus, the aim of the paper is to present and exemplify the usefulness of combining quantitative and qualitative methods of network analysis in research on cooperation of enterprises on the example of entities from the tourism sector.
References
 • Baggio R., 2007, The Web Graph of a Tourism System, Physica A, vol. 379, no 2, s. 727-734.
 • Casanueva C., Gallego Á., García-Sánchez M.R., 2016, Social network analysis in tourism, Current Issues in Tourism, vol. 19 (12), s. 1190-1209.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czernek K., 2017, Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Dredge D., 2006, Policy Networks and the Local Organisation of Tourism, Tourism Management, vol. 27, s. 269-280.
 • Hoang H., Antoncic B., 2003, Network-Based Research in Entrepreneurship: A Critical Review, Journal of Business Venturing, vol. 18 (2), s. 165-187.
 • Hollstein B., 2014, Mixed Methods Social Networks Research: An Introduction, [w:] Domínguez S.,
 • Hollstein B. (red.), Mixed methods Social Networks Research: Design and Applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Jack S.L., 2010, Approaches to Studying Networks: Implications and Outcomes, Journal of Business Venturing, vol. 25, s. 120-137.
 • Kawa A., Światowiec-Szczepańska J., 2018, Value Network Creation and Value Appropriation in E-commerce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 19 (6), cz. 1: Emerging Challenges in Modern Management, s. 9-21.
 • Kozak M., Baloglu S., 2011, Managing and Marketing Tourist Destinations: Strategies to Gain a Competetive Edge, Routledge.
 • Pforr C., 2005, Three Lenses of Analysis for the Study of Tourism Public Policy: A Case from Northern Australia, Current Issues in Touris, vol. 8 (4), s. 323-343.
 • Stokes R., 2006, Network-Based Strategy Making for Events Tourism, European Journal of Marketing, vol. 40 (5/6), s. 682-695.
 • Światowiec-Szczepańska J., Kawa A., 2018, Metafory, modele i teorie sieci w naukach o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie, nr 2 (181), s. 79-93.
 • Tichy N., Tushman M., Fombrun C., 1979, Social Network Analysis for Organizations, Academy of Management Review, vol. 4 (4), s. 507-520.
 • Wasserman S., Faust K., 1994, Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2014, Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 27, s. 9-29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d035e1dc-2aaf-4bae-b16f-48e1aed4aaac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.