PL EN


2019 | vol. 63, nr 5 | 136-151
Article title

The role of the voivodeship capital cities of Eastern Poland in the aspect of stimulating regional development

Content
Title variants
PL
Rola miast wojewódzkich Polski Wschodniej w aspekcie stymulowania rozwoju regionalnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
According to the core-periphery model, large urban centers can make peripheries dependent on them, or consolidate their advantage over the peripheries through the mechanism of polarization. This article is an attempt to verify the theories of regional development covering the influence of central areas on the development of the neighboring areas, i.e. the core-periphery theories. The article presents a study of the dynamics of development of capital cities of Eastern Poland’s regions in order to answer the question: is the development of capitals of depressed regions correlated with the dynamics of regional development processes? The research has shown that regional capitals do not play the role of voivodeship development stimulators. Therefore it can be argued that in the case of regions with a low level of socioeconomic development, the phenomenon of resource leaching occurs to a greater extent than the stimulation of development by their capital cities.
PL
Zgodnie z modelem centrum–peryferie duże skupiska miejskie mogą uzależniać od siebie peryferie lub też utwierdzać swoją przewagę nad peryferiami poprzez mechanizm polaryzacji. Artykuł jest próbą weryfikacji teorii rozwoju regionalnego obejmujących wpływ ośrodków centralnych na rozwój obszarów sąsiednich, tj. teorii centrum–peryferii. W artykule opisano badanie dynamiki rozwoju stolic regionów Polski Wschodniej przeprowadzone w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: czy rozwój stolic regionów depresyjnych jest skorelowany z dynamiką procesów rozwoju regionalnego? Badania wykazały, że stolice regionów nie odgrywają roli stymulatorów rozwoju województw. Można zatem postawić tezę, że w przypadku regionów o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w większym zakresie występuje zjawisko wymywania zasobów aniżeli stymulowania rozwoju przez ich stolice.
Contributors
author
author
References
 • Bank Danych Lokalnych.
 • Boudeville J.R., 1978, Les régions de villes et l’Europe, [in:] Paelinck J. (ed.), La structure urbaine en Europe occidentale, Takefield, Farnborough, pp. 51-85.
 • Borkowski B., Kukuła K (eds.), 2012, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, vol. XIII/1, p. 7.
 • Grzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne, no. 173, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 15-16.
 • Hirschman A.O., 1958, The Strategy of Economic Development, New Haven.
 • Jewtuchowicz A., 2011, Słownik innowacji, Bieguny wzrostu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kotarski H., 2013, Kapitał ludzki i społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Lasuen J., 1973, Urbanization and development. The temporal interaction between geographical and sectoral cluster, Urban Studies, vol. 10, pp. 163-178.
 • Piętak Ł, 2014, Teoria biegunów wzrostu Francois Perroux i implementacja jego założeń w Hiszpanii w latach 1964-75, Ekonomia XXI Wieku, no. 1.
 • Prebisch R., 1959, Commercial policy in the underdeveloped countries, The American Economic Review, vol. 49, pp. 251-273.
 • Zajdel M., 2011, Wybrane teorie rozwoju regionalnego oraz lokalnego rynku pracy, Studia Prawno-Ekonomiczne, T. LXXXIII, pp. 402-407.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d04e7f86-b60a-41d3-87d0-710165d99261
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.