PL EN


2018 (R. XVII) | 3(69) | 271-284
Article title

Koncepcja wolontariatu w świetle analizy treści zamieszczanych na portalach hospicjów dziecięcych

Content
Title variants
EN
Analysis of the Concept of Volunteering Based on Content of the Websites of Children Hospices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje sposób jak hospicja dziecięce w Polsce rozstrzygają wybrane aspek-ty zaangażowania wolontariuszy w pracę swojej organizacji. Podczas prowadzonych badań przyjrzano się zwłaszcza popularyzacji idei wolontariatu przez te placówki, sposobom prowadzenia przez nie rekrutacji do wolontariatu oraz przygotowaniu kandydatów do pracy wolontariackiej i utrzymania ich późniejszego zaangażowania. Metodą służącą zebraniu informacji była analiza treści stron internetowych 36 organi-zacji prowadzących hospicja dziecięce. Ustalono, że organizacje zabiegają o pozyskiwanie wolontariuszy do różnych typów wolontariatu, tj. stałego i akcyjnego, medycznego i pozamedycznego, szkolnego i real-izowanego przez dorosłych, w tym odrębnie przez seniorów. Okazało się również, że organizacje wykazują dbałość o właściwą rekrutację wolontariuszy, ich przygotowanie do działania poprzez system szkoleń i samokształcenie, chronią przed wypaleniem zawodowym, między innymi zapewniając wsparcie koordyna-tora wolontariatu i psychologa.
EN
The aim of the article is to describe how children’s hospices in Poland manage certain aspects of volunteer involvement in the work of their organization. The research focused on issues such as popularizing the idea of volunteering, recruiting for volunteering and preparing candidates for voluntary work and maintaining engagement. The method of obtaining information was to analyze the content of websites of 36 organizations that run children’s hospices. The surveyed organizations acquire volunteers for various types of volunteering, ie permanent and temporary, medical and non-medical, carried out by adults, including programs dedicated to seniors. It was also found that organizations care for the proper recruitment of volunteers, their preparation for the action through the training system and self-education, protect against occupational burnout, including providing support to the volunteer coordinator and psychologist.
Issue
Pages
271-284
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Drążkiewicz J., (1989), W stronę człowieka umierającego. O ruchu hospicjów w Polsce, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Górecki M., (2000), Hospicjum w służbie umierających, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, War-szawa.
 • Górecki M., (2013), Wolontariat – idea, organizacja, doświadczenia, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne”, t. 1, s. 103–105.
 • Grzybowski P., (2014), Wspólnota „doktor klaun”: działalność wolontaryjna, [w:] Znajomość, ko-leżeństwo, przyjaźń: dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej, Żywczok A. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 186–206.
 • Iwański R., Sielicka E., Jarzębińska A., (2018), Opieka Paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecz-nym i ekonomicznym, CeDeWu, Warszawa (w druku).
 • Krakowiak P., (2012), Wolontariat w opiece u kresu życia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Kromolicka B., (2000), Wolontariusz w służbie człowiekowi umierającemu, „Pedagogium” w Szczecinie, Szczecin.
 • Kromolicka B., (2012), Wolontariat podstawą edukacji humanistycznej, [w:] Edukacja humanistyczna. Wyzwanie i rzeczywistość, Starwa T. (red.), „Pedagogium” w Szczecinie, Szczecin, s. 151–159.
 • Nowicki G.F., Czekała M., (2011), Wolontariat w pediatrycznej opiece paliatywnej, [w:] Pediatryczna opieka paliatywna, Korzeniewska-Eksterowicz A., Młynarski W. (red.), Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, s. 32–41.
 • Pawłowski L., Lichodziejewska-Niemierko M., (2010), Wolontariat w opiece paliatywnej i hospicyjnej w Polsce – aspekty prawne, „Medycyna Paliatywna w Praktyce”, nr 4(3), s. 125–132.
 • Rada Europy (2003), Rekomendacjach dla państw członkowskich dotyczących organizacji opieki Komitetu Ministrów Rady Europy.Włodarczyk E., (2011), Odcienie i cienie wolontariatu, „Kultura i Edukacja”, nr 3, s. 26–50.
 • Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
 • gajusz.org.pl/hospicjum (data pobrania: (7.06.2018).
 • hospicjumdladzieci.org (data pobrania: (7.06.2018).
 • www.hospicja.pl (data pobrania: (7.06.2018).
 • www.hospicjumcordis.pl (data pobrania: (7.06.2018).
 • www.hospicjum-domowe.poznan.pl (data pobrania: (7.06.2018).
 • www.hospicjum.opole.pl (data pobrania: (7.06.2018).
 • www.hospicjum.wroc.pl (data pobrania: (7.06.2018).
 • www.mhd.org.pl (data pobrania: (7.06.2018).
 • www.paliatywna.suwalki.pl (data pobrania: (7.06.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d050b9d1-6a8d-4b39-9fe7-017510b3afa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.