PL EN


2018 | 538 | 95-110
Article title

Badanie i pomiar poziomu empowermentu – wyniki badań, ocena narzędzi identyfikacji poziomu empowermentu w organizacji

Content
Title variants
EN
Research and measurement of empowerment level – survey results, assessment of empowerment level identification tools in an organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje koncepcję empowermentu i możliwość wykorzystania jej w zarządzaniu organizacjami. Zaprezentowano w nim istotę empowermentu w fazie rozwiniętej oraz zidentyfikowano warunki funkcjonowania organizacji związane z wdrożeniem tej koncepcji do praktyki zarządzania. Celem artykułu było zaprezentowanie narzędzia identyfikacji i pomiaru poziomu empowermentu w organizacjach i wykorzystanie tego narzędzia w zarządzaniu. W badaniach wykorzystano narzędzie skonstruowane przez autorów, które diagnozuje przejawy świadczące o poziomie i zakresie empowermentu. Dodatkowym walorem zastosowanego narzędzia jest możliwość, przy jego użyciu, diagnozowania tych obszarów, które należy doskonalić, aby nie stały się barierą samodzielności pracowników. Wyniki badań wskazują, że bariery te najczęściej występują w obszarach samodzielności, odpowiedzialności i akceptacji przez przełożonych partycypacji pracowników w podejmowaniu decyzji.
EN
The article presents the concept of empowerment and the possibility of using it in the management of organizations. It formulated the essence of the empowerment in the developed phase and identified the conditions for the functioning of the organization related to the implementation of this concept in the practice of management. The main purpose of the article was to present tools for identifying and measuring the level of empowerment in organizations and conditions of using this tool in management. The research used a tool constructed by the authors, which diagnoses manifestations of the level and extent of empowerment. An additional advantage of the used tool is the possibility, with its help, to diagnose those areas that should be improved so that they do not become a barrier of employee independence. The research results indicate that these barriers most often occur in the areas of independence, responsibility and acceptance of employee participation in decision making by superiors.
References
  • Babocock P., 1999, Gove, the Merriam Webster Editorial Staff (red.), Webster`s Third International Dictionary.
  • Blanchard K., 2016, Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa.
  • Bugdol M., 2006, Wartości organizacyjne, Wydawnictwo UJ, Kraków.
  • Holden L., 1999, The perception gap in employee empowerment: a comparative study of banks in Sweden and Britain, Review, no 28 (3).
  • Koźmiński A.K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
  • Lincoln N.D., Travers Ch., Ackers P., Wilkinson A., 2002, The meaning of empowerment, the interdisciplinary etymology of a new management concept, International Journal of Management Reviews, no 4 (3).
  • Marzec I., 2005, Wykorzystanie wzmocnienia pozytywnego pracowników do ożywiania przedsiębiorczości organizacyjnej, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania.
  • Wilkinson A., 1998, Empowerment theory and practice, Personnel Review, no 27 (10).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d065e130-b390-4f3d-9533-f30a4e0d8c43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.