PL EN


2018 | 19 | 223-236
Article title

Zadania doradcy zawodowego w pracy z osobami planującymi emigrację zarobkową oraz reemigrantami

Content
Title variants
EN
Tasks of a career counsellor in working with people planning economic emigration and with returnees
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie kariera rozpatrywana jest w kontekście całego życia i uwzględnia różne formy aktywności, miejsca, doświadczenia. Realizowanie karier poza granicami kraju stało się zjawiskiem powszechnym. Z punktu widzenia edukacyjno-zawodowego emigracja zarobkowa stwarza nowe możliwości i szanse, ale jednocześnie może się okazać zagrożeniem. Istotną rolę w świadomym kształtowaniu indywidualnych karier osób decydujących się na emigrację, jak i reemigrantów, mogą odgrywać doradcy zawodowi. Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie zadania stoją przed doradcą zawodowym w pracy z osobami planującymi emigrację, a także z tymi, którzy zdecydowali się na powrót do kraju i szukają swojego miejsca na polskim rynku pracy. W celu odpo-wiedzi na powyższe pytania w artykule wykorzystane zostały wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań dotyczących procesu pozyskiwania i kapitalizowania doświadczeń edukacyjno-zawodowych przez polskich (re)emigrantów. Badania zostały przeprowadzone metodą jakościową za pomocą wywiadów częściowo ustrukturalizowanych. Za kryterium doboru badanych obrano minimum roczny pobyt na emigracji rozpoczęty po 1 maja 2004 r. W rezultacie poddanych zostało analizie sześć wywiadów pogłębionych. W wyniku interpretacji pozyskanych danych na temat motywów emigracji i powrotów, trudności związanych z emigracją, rodzaju pozyskanej za granicą wiedzy, doświadczenia zawodowego i kompetencji określone zostały zadania, jakie stoją przed doradcą zawodowym pracującym z osobami posiadającymi doświadczenia emigracyjne. Wyszczególnione zostały następujące zadania: zwiększenie świadomości na temat współcześnie rozumianej kariery, przekazywanie informacji na temat możliwości samorozwoju, dokonanie diagnozy potencjału klienta z uwzględnieniem doświadczenia emigracyjnego, wsparcie emocjonalne oraz dbanie o ustawiczny samorozwój.
EN
While referring to different forms of activity, locations and experience, career is nowadays regarded through the prism of the whole life. The possibility to pursue a career outside the country of origin offers new educational and professional opportunities, but it is also connected with a number of risks. By affecting the client’s learning process, career counsellors may play a significant role for returnees and support them in taking informed decisions about their career. The main objective of the article is to describe tasks a career counsellor faces when working with people planning to emigrate, as well as those who have decided to return to Poland and are looking for their place on the Polish labour market. In order to answer the question, the article uses the results of the studies on the process of acquisition and capi-talisation of educational and professional experience by Polish migrants and returnees. The study was carried out with the use of qualitative data collection method, i.e. semi-structured interviews. Subjects were enrolled in the study provided that they lived abroad as migrants for the minimum period of one year after 1 May 2004. Six in-depth interviews were included in the final analysis. The results of the research on the motives of emigration and return, difficulties related to emigration, the type of knowledge gained abroad, professional experience and competence of the returnees, served to draw conclusions regarding the work of the counselors. As a result of the interpretation of the research, conclusions were drawn about the tasks of the career counsellor in working with people planning emigration and returnees. The following tasks of the career counsellor were specified: increasing awareness of the contemporary career, providing information on the possibilities of self-development, making a diagnosis of the client’s potential including emigration experience, emotional support and caring for continuous self-development.
Year
Volume
19
Pages
223-236
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Teorii Wychowania, annakz@umk.pl
References
 • Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 • Bańka A. (2007), Psychologiczne doradztwo karier, PRINTB, Poznań.
 • Bauman T. (1995), O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych, [w:] Zasady badań pedagogicznych, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 25-75.
 • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Giddens A. (2008), Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Golczyńska-Grondas A., Grotkowska-Leder J. (2006), Instytucjonalne ramy i ograniczenia w doradztwie zawodowym, [w:] A. Golczyńska-Grondas, Ł. Dunajew-Tarnowska (red.), Metoda biograficzna w doradztwie zawodowym i pracy socjalnej, wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 163-185.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • GUS (2013), Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • GUS (2016), Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2015, Departament Badań Demograficznych, Warszawa.
 • GUS (2017), Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2016, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P., Okólski M. (red.) (2005), Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa.
 • Kargulowa A. (2006), O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kławsiuć-Zduńczyk A. (2014a), Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kławsiuć-Zduńczyk A. (2014b), Powroty. Doświadczenia edukacyjno-zawodowe polskich reemigrantów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kownacka E. (2006), Od szoku do adaptacji: psychologiczne konsekwencje wyjazdu za granicę, [w:] A. Paszkowska-Rogacz, E. Olczak, E. Kownacka, D. Cieślikowska (red.), Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, s. 39-63.
 • Kurantowicz E. (2007), O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 • Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 • Minta J. (2014), Oblicza współczesnych karier w perspektywie poradoznawczej, „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 15, s. 113-127.
 • Rosalska M. (2012), Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa.
 • Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.
 • Solarczyk-Ambrozik E. (2016), Zmiany we wzorach przebiegu karier a całożyciowe uczenie się, [w:] Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się, E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 31-47.
 • Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Szumigraj M. (2013), O potrzebie zmiany w kształceniu przyszłych doradców, „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 14, s. 215-227.
 • Wojtasik B. (1994), Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Prace Pedagogiczne XCVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d078a2e0-3ada-42a4-8754-f780f909c7fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.