PL EN


2015 | 53 | 2(106) | 65-83
Article title

Problem stabilności zachowań naukowców w zakresie cytowań w kontekście metodologii badań starzenia się publikacji naukowych i możliwość jego ujęcia ilościowego

Title variants
EN
The problem of stability of researchers’ citation behaviour and the possibility of qualititative approach in the context of the methodology of ageing studies of scientific literature
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
CEL/TEZA: Celem przedstawionych badań jest empiryczne przetestowanie hipotezy o istnieniu cechy stabilności zachowań naukowców w zakresie cytowań, rozumianej jako ich względna niezmienność w długich okresach czasu. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: W artykule podjęto próbę uzasadnienia i empirycznego ugruntowania synchronicznej metodologii badań starzenia się publikacji naukowych, w oparciu o analizę porównawczą zachowań w zakresie cytowań wykazywanych przez naukowców pracujących w obszarze inżynierii elektronicznej. W drodze analizy statystycznej zbadano rozkład prawdopodobieństwa wieku źródeł cytowanych w czterech reprezentatywnych dla dziedziny inżynierii elektronicznej periodykach naukowych i zestawiono uzyskane wyniki z rezultatami badania, które w odniesieniu do tych samych czasopism, przedstawił Emilio Matricciani w 1991 r. WYNIKI I WNIOSKI: Potwierdzono zgodność typów rozkładów prawdopodobieństwa, którym podlegają daty wydania cytowanych materiałów źródłowych (i tym samym charakter procesu starzenia się piśmiennictwa w wybranym obszarze nauki), co zaświadcza wstępnie o względnej stabilności zachowań w zakresie cytowań uczonych publikujących na łamach zagranicznych periodyków dziedzinowych, obejmujących swoim zakresem tematycznym inżynierię elektroniczną. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: W dotychczasowej literaturze przedmiotu publikowano jedynie prace, które poruszały podstawowy problem postawiony w niniejszym artykule tylko jako zagadnienie poboczne, usytuowane na marginesie głównego toku rozważań. Oryginalność zaproponowanego ujęcia omawianej tematyki zasadza się na wyraźnym wyartykułowaniu problemu, wykorzystaniu metody modelowania statystycznego do jego rozwiązania oraz wskazaniu płynących zeń implikacji, ważnych dla poznawczego uzasadnienia synchronicznej metodologii badań starzenia się literatury naukowej.
EN
PURPOSE/THESIS: The aim of the paper is to provide an empirical test of the hypothesis on the presence of the stability feature in researchers citation behaviour. The stability feature can be defined as a relatiye constancy of behaviour during long periods of time. APPROACH/METHODS: The authors made an attempt to yalidate and support a synchronous approach to the studies on scientific literaturo ageing, The analysis was done on the basis of a comparative study of citation behaviour of a selected group of researchers who publish in the field of electronic engineering. The authors used statistically oriented analysis to investigate the probability distribution of the age of sourcescitedinfour scientific journals representative for the whole field. The results were compared to those from the previous study of the same journals, presented by Emilio Matricciani in 1991. RESULTS AND CONCLUSIONS: The performed statistical analysis proved that the observed probability distributions of the age of papers cited in the selected foreign journals published at two different moments in time were almost identical. It means that the same conclusion can be drawn as regards the rate of the ageing process. This outcome tentatively confirms the existence of a hypothesized feature of the citation behaviour of the researchers who publish in the field of electronic engineering. ORIGINALITY/VALUE: The earlier literaturę of the field involves several papers related to the issue discussed in this paper, however only to a marginal extent. The authors who previously pointed at the need for justifying a synchronous methodology, treated this issue only as a subplot. The originality of the approach presented in this article is that (i) the problem has been clearly stated now, (ii) a statistical methodology to solve the problem has been suggested and (iii) implications crucial for the cognitive grounds of the synchronous method in the domain of scientific literature ageing analyses have been identified.
Year
Volume
53
Issue
Pages
65-83
Physical description
Dates
received
2015-08-19
revised
2015-12-01
accepted
2015-12-30
Contributors
 • Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35 -959 Rzeszów, lopa@prz.edu.pl
 • Zakład Informatyki Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 6, 35 -959 Rzeszów , mjaromin@prz.edu.pl
 • Biblioteka Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35 -959 Rzeszów, jw@prz.edu.pl
References
 • Alvarez, P.; Escalona, I.; Pulgarin, A. (2000). What is wrong with obsolescence? Journal of the American Society for Information Science, 51(9), 812-815.
 • Borgman, Ch. L. (1990). Editor’s Introduction. In: Ch. Borgman (ed.) Scholarly communication and bibliometrics. Newbury Park: Sage Publications, 10-27.
 • Bornmann, L.; Daniel, H-D. (2008). What do citation counts measure? A review of studies on citing behavior. Journal of Documentation, 64(1), 45-80.
 • Bouabid, H.; Larivière, V. (2013). The lengthening of papers’ life expectancy: a diachronous analysis. Scientometrics, 97(3), 695-717.
 • Burrell, Q. (2001). Stochastic modelling of the first-citation distribution. Scientometrics, 52, 3-12.
 • Burrell, Q. L. (2002). Modelling citation age data: simple graphical methods from reliability theory. Scientometrics, 55(2), 273-285.
 • Camacho-Miñano, M.; Núñez-Nickel, M. (2009). The multilayered nature of reference selection. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(4), 754-777.
 • Chubin, D. E.; Moitra, S. D. (1975). Content analysis of references: adjunct or alternative to citation counting? Social Studies of Science, 5(4), 423-441.
 • Cole, J.; Cole, S. (1967). Scientific output and recognition: a study in the operation of the reward system in science. American Sociological Review, 32(3), 377-390.
 • Cronin, B. (1981). The need for a theory of citing. Journal of Documentation, 37(1), 16-24.
 • Cronin, B. (2000). Semiotics and evaluative bibliometrics. Journal of Documentation, 56(4), 440-453.
 • Diodato, V. (1994). Dictionary of bibliometrics. New York: Haworth Press.
 • Diodato, V.; Smith, F. (1993). Obsolescence of music literature. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 44(2), 101-112.
 • Egghe, L. (2010). A model showing the increase in time of the average and median reference age and the decrease in time of the price index. Scientometrics, 82(2), 243-248.
 • Egghe, L.; Ravichandra Rao, I.K. (1992). Citation age data and the obsolescence function: fits and explanations. Information Processing & Management, 28(2), 201-217.
 • Egghe, L.; Rousseau, R. (1990). Introduction to informetrics. Quantitative methods in library, documentation and information science. Amsterdam, New York, Oxford, Tokyo: Elsevier Science Publishers.
 • Egghe, L.; Rousseau, R. (2000). Aging, obsolescence, impact, growth and utilization: definitions and relations. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 51(11), 1004-1017.
 • Gargouri, Y.; Hajjem, Ch.; Larivière, V.; Gingras, Y.; Carr, L.; Brody, T.; Harnad, S. (2010). Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for Higher Quality Research. PLoS ONE, 5(10), 1-12.
 • Gilbert, Nigel G. (1977). Referencing as Persuasion. Social Studies of Science, 7, 113-122.
 • Glänzel, Wolfgang (2004). Towards a Model for Diachronous and Synchronous Citation Analysis. Scientometrics, 60, 511-522.
 • Huntington, P.; Nicholas, D.; Jamali, H. R.; Tenopir, C. (2006). Article decay in the digital environment: an analysis of usage of OhioLINK by date of publication, employing deep log methods. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(13), 1840-1851.
 • IEEE (2015). History of IEEE [online]. The world’s largest professional association for the advancement of technology, [12.07.2015], http://www.ieee.org/about/ieee_history.html
 • InCites (2014). InCites Journal Citation Reports [online]. Thomson Reuters, [18.09.2014], https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRHomePageAction.action
 • Kurtz, M. J.; Bollen, J. (2010). Usage bibliometrics. Annual Review of Information Science and Technology, 44(1), 1-64.
 • Larivière, V.; Archambault, É.; Gingras, Y. (2008). Long-term variations in the aging of scientific literature: from exponential growth to steady-state science (1900-2004). Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(2), 288-296.
 • Latour, B. (1987). Science in action: How to follow scientists and engineers through society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Law, J.; French, D. (1974). Normative and interpretive sociologies of science. The Sociological Review, 22(4), 581-595.
 • Leydesdorff, L.; Bornmann, L.; Marx, W.; Milojević, S. (2014). Referenced Publication Years Spectroscopy applied to iMetrics: Scientometrics, Journal of Informetrics, and a relevant subset of JASIST. Journal of Informetrics, 8(1), 162-174.
 • Line, M.B.; Sandison, A. (1974). 'Obsolescence' and changes in the use of literature with time. Journal of Documentation, 30(3), 283-350.
 • Liu, M.(1993). The complexities of citation practice: a review of citation studies. Journal of Documentation, 49(4), 370-408.
 • McDonald, J. H. (2014). Recommendation [online]. Handbook of biological statistics, [26.07.2015], http://www.biostathandbook.com/small.html
 • Marx, W.; Bornmann, L. (2014). Tracing the origin of a scientific legend by reference publication year spectroscopy (RPYS): The Legend of the Darwin Finches. Scientometrics, 99(3), 839-844.
 • Marx, W.; Bornmann, L.; Barth, A.; Leydesdorff, L. (2014). Detecting the historical roots of research fields by reference publication year spectroscopy (RPYS). Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(4), 751-764.
 • Matricciani, E. (1991). The probability distribution of the age of references in engineering papers. IEEE Transactions on Professional Communication, 34(1), 7-12.
 • Merton, R.K. (1973). The Normative Structure of Science. In: R.K. Merton (ed.) The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations. Chicago: The University of Chicago Press, 267-278.
 • Motylev, V. M. (1989). The main problems of studying literature aging. Scientometrics, 15(1), 97-109.
 • Nicholas, D.; Huntington, P.; Dobrowolski, T.; Rowlands, I.; Jamali, H. R.; Polydoratou, P. (2005). Revisiting ‘obsolescence’ and journal article ‘decay’ through usage data: an analysis of digital journal use by year of publication. Information Processing & Management, 41(6), 1441-1461.
 • Nicolaisen, J. (2007). Citation analysis. Annual Review of Information Science & Technology, 41(1), 609-641.
 • Norris, M,; Oppenheim, Ch.; Rowland, F. (2008). The citation advantage of open-access articles. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(12), 1963-1972.
 • Opaliński, Ł. (2013). Wybrane aspekty metodologii badań cyklu życiowego publikacji naukowych. Przegląd Biblioteczny, 81(2), 152-171.
 • Sheskin, D. J. (2007). Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures. Boca Raton, London, New York: Chapman & Hall/CRC: Taylor & Francis Group.
 • Skalska-Zlat, M. (1988). Bibliometria – pojęcia, metody, kierunki badań. Roczniki Biblioteczne, XXXII(2), 259-283.
 • Small, H. G. (2004). On the shoulders of Robert Merton. Towards a normative theory of citation. Scientometrics, 60(1), 71-79.
 • Snarska, A. (2011). Statystyka. Ekonometria. Prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem 2007. Warszawa: Wydawnictwo PLACET.
 • Stefaniak, B. (1999). Cytowania literatury naukowej i ich udział w procesie komunikacji. Zagadnienia Naukoznawstwa, 1(139), 49-56.
 • Stinson, R. E.; Lancaster, F. W. (1987). Synchronous Versus Diachronous Methods in the Measurement of Obsolescence by Citation Studies. Journal of Information Science, 13(2), 65-74.
 • Stringer, M. J.; Sales-Pardo, M.; Nunes Amaral, L. (2010). Statistical validation of a global model for the distribution of the ultimate number of citations accrued by papers published in a scientific journal. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(7), 1377-1385.
 • Taylor, John R. (2012). Wstęp do analizy błędu pomiarowego. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Vaughan, L. (2008). Statistical methods for the information professional. A practical, painless approach to understanding, using, and interpreting statistics. Medford: New Yersey: Information Today, Inc.
 • Walkenbach, J. (2011). Excel 2010 PL. Biblia. Gliwice: Helion.
 • Wallace, D. P. (1986). The relationship between journal productivity and obsolescence. Journal of the American Society for Information Science, 37(3), 136-145.
 • Wallace, M. L.; Larivière, V.; Gingras, Y. (2009). Modeling a century of citation distributions. Journal of Informetrics, 3(4), 296-303.
 • White, M. D.; Wang, P. (1997). A qualitative study of citing behavior: contributions, criteria, and metalevel documentation concerns. The Library Quarterly: Information, Community, Policy, 67(2), 122-154.
 • WoS (2015). Results for: Publication name: (journal of lightwave technology). Refined by: Publication years: (1988) [online]. Web of Science Core Collection, [19.07.2015], http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=UA&SID=X1eEuyaFVxYksJlmQnY&search_mode=GeneralSearch&prID=fb2dbc34-13a7-46a3-a44f-da7589075a9b
 • Zhang, G.; Ding, Y.; Milojević, S. (2013). Citation content analysis (CCA): A framework for syntactic and semantic analysis of citation content. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(7), 1490-1503.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0324-8194
EISSN
2392-2648
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0837cb8-4ec0-4b3c-a4d3-a0d0fc5eaf76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.