PL EN


2016 | 2(24) | 179 - 197
Article title

Mechanizm finansowania edukacji wyższej w Finlandii – ujęcie przekrojowe

Authors
Content
Title variants
EN
Mechanism of financing higher education in Finland – the comprehensive approach
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article focuses on key changes currently taking place in the financing of the Finnish universities - the level, the structure and the mechanisms of funds allocation generated by the state budget. The conducted analysis is based on the existing data (Eurostat). The article starts with the analysis of the data existing in the field of demography, the number of universities and students. The next part includes a description of the evolution of the system of financing higher education. The following section presents the objectives of the higher education sector, analysis of the main university income and identification of the currently used public funds distribution mechanisms and ways of their allocation. The further part of the study focuses on the issues related to supporting programs for students and their families and tuition fees. The article ends presenting the areas of university activities that are evaluated by special government agencies appointed to address the above mentioned issues.
PL
Niniejszy artykuł skupia się na najważniejszych zmianach zachodzących obecnie w finansowaniu fińskich uczelni w zakresie poziomu, struktury i mechanizmów alokacji środków płynących z budżetu centralnego. Przeprowadzoną analizę oparto na danych zastanych (Eurostat). Opracowanie rozpoczyna analiza danych zastanych z zakresu demografii, liczby uczelni wyższych i studentów do nich uczęszczających. Dalej następuje opis ewolucji systemu finansowania szkół wyższych. Kolejny podrozdział skupia się na prezentacji celów stawianych przed sektorem edukacji wyższej, analizie głównych dochodów uczelni oraz identyfikacji obecnie stosowanych mechanizmów dystrybucji środków publicznych i sposobów ich alokacji. Dalsza część opracowania ogniskuje się na zagadnieniach związanych z programami wsparcia studentów i ich rodzin oraz opłat za studia. Na zakończenie przedstawiono obszary działalności uczelni, które podlegają ocenie przez powołane do tego specjalne agencje rządowe.
Year
Volume
Pages
179 - 197
Physical description
Contributors
 • Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
References
 • Altbach Philip G., Reisberg Liz, Rumbley Laura E. 2009. Trends in global higher education. Tracking and academic revolution. Executive summary. A report prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education. Paris. UNESCO [www 1] http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183168e.pdf (dostęp: 15 marca 2015)
 • De Boer Harry, Jongbloed Ben. (et al.) 2014. Performance-based funding and performance agreements in fourteen higher education systems. Draft, , [www 2] http://doc.utwente.nl/93619/1/PBF%20and%20PA%20MOCWdec2014.pdf (dostęp: 25 marca 2015)
 • De Boer Harry, Jongbloed Ben. (et al.) 2015. Performance-based funding and performance agreements in fourteen higher education systems, [www 3] http:// www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/03/01/performance-based-funding-and-performance-agreements-in-fourteen-higher-education -systems.html (dostęp: 22 marca 2015)
 • De Boer Harry, Jongbloed Ben. (et al.) 2010. Progress in higher education reform across Europe, Funding reform, Volume 3: Rates of return survey and funding fiches, [www 4] http://doc.utwente.nl/88694/1/FUN%20vol%203%20Rates%20 of%20return%20survey%20and%20funding%20fiches.pdf (dostęp: 15 marca 2015)
 • Denek Kazimierz. 2011. Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty. Poznań: WSPiA.
 • Denek Kazimierz. 2012. Transformacje systemowe szkolnictwa wyższego, [www 5] https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6038/1/Transformacja -M-E-K-2012.pdf (dostęp: 25 marca 2015)
 • Dziedziczak-Fołtyn, Agnieszka. 2014. Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej – szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym, [www 6] https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/12069/1/CPP_RPS_vol.82_Dziedziczak -Foltyn.pdf (dostęp: 15 marca 2015)
 • Education at a Glance 2014: OECD Indicators (2014), OECD Publishing, [www 7] http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en (dostęp: 11 maja 2015)
 • European Commission 2012. Europe 2020 target: tertiary education attainment
 • [www 8] http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/28_tertiary_education.pdf (dostęp: 11 maja 2015)
 • Higher education governance in Europe. Policies, structures funding and academic staff (2008). EURYDICE, [www 9] http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/091EN.pdf (dostęp: 15 kwietnia 2015)
 • Knight Jane, DeWit Hans. 1995, Strategies for internatiolisation of higher education. Historical and conceptual perspectives, [www 10] http://www.uni-kassel.de/ wz1/mahe/course/module6_3/10_knight95.pdf (dostęp: 20 maja 2015)
 • Kwiek Marek. 2010, Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Kwiek Marek. 2014, Reformy edukacji wyższej w Republice Czeskiej – w obszarze finansowania szkół wyższych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych (niepublikowany raport)
 • Kwiek Marek. 2015, Uniwersytet w dobie przemian. Europejska perspektywa porównawcza. Warszawa: PWN
 • Maj-Solarz Dominika 2010. Fiński system szkolnictwa wyższego. Wątek: reforma systemu, [www 11] http://szkolnictwowyzsze.pl/wp-content/uploads/2014/06/ FI%C5%83SKI-SYSTEM-SZKOLNICTWA-WY%C5%BBSZEGO_reforma-20101.pdf (dostęp: 11 maja 2015)
 • Marshall Gordon. (Ed.), 2005. Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Musiał Kazimierz. 2014, Reformy edukacji wyższej w Finlandii – w obszarze finansowania szkół wyższych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych (niepublikowany raport)
 • National student fee and support system in European higher education 2014/15. 2015. Eurydice, [www 12] http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_support.pdf (dostęp: 11 czerwca 2015)
 • Piketty Thomas. 2015, Kapitał XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • Ratajczak Marek.1999. „Współpłatność za studia wyższe – koszty i korzyści”. Polityka Społeczna 5-6: 10-15
 • Sen Amartya. 2002, Rozwój i wolność. Warszawa: Zysk i S-ka
 • Sztompka Piotr. 2004. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Znak
 • Trow Martin. 1973. Problem In the Transition from Elite to Mass Higher Education, Carnegie Commission on Higher Education, Berkley, [www 13] http://files. eric.ed.gov/fulltext/ED091983.pdf (dostęp: 23 maja 2015)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d088fa99-c704-450d-a296-e34992318819
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.