PL EN


2012 | 3(4) | 39-52
Article title

Wsparcie jako element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością

Authors
Content
Title variants
EN
Support as the category of the comprehensive rehabilitation of persons with disability
Languages of publication
Abstracts
PL
W świetle współczesnych definicji niepełnosprawność to konsekwencje wrodzonych lub nabytych deficytów zdrowotnych. Konsekwencje te to ograniczenia funkcjonowania, działań oraz pełnienia zwyczajowych zadań i ról społecznych. Do regeneracji utraconych struktur, kompensacji stwierdzanych deficytów i adaptacji do życia w społeczeństwie konieczna jest rehabilitacja kompleksowa. Jej celem jest poprawa jakości życia – najpełniej, jak to jest możliwe, w jego wszystkich wymiarach. Proces rehabilitacji polega, między innymi, na wspieraniu osoby z niepełnosprawnością we wzmacnianiu jej zachowanego potencjału oraz udzielaniu pomocy w pokonywaniu barier i trudności w życiu społecznym. Do skutecznego procesu rehabilitacji konieczne jest rozpoznanie obiektywnie istniejących deficytów i wdrożenie adekwatnego wsparcia w kategoriach: emocjonalnych, duchowych, materialnych i innych. Właściwe zależności między dawcami a biorcami wsparcia wymagają nawiązania szczególnych relacji terapeutycznych i mogą decydować o powodzeniu rehabilitacji. W pracy dokonano opisu istoty i najczęściej wymienianych rodzajów wsparcia. Wskazano jego zakres i dawców. Na przykładzie relacji z badania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ujawniono poważny deficyt wsparcia w rehabilitacji środowiskowej.
EN
In the light of contemporary definitions, disability is a consequence of congenital or acquired health defects. These consequences are restrictions to functioning, actions and performing the usual tasks and social roles. For regeneration of those lost structures, compensation for ascertained deficiency and adaptation to living in society, a comprehensive rehabilitation is necessary. Its goal is to improve the quality of life the fullest, as it is possible and in all its dimensions. The process of rehabilitation is based, among others, on supporting person with disability in improving one’s preserved potential as well as helping in overcoming barriers and difficulties in social life. For effective rehabilitation process, it is necessary to objectively identify existing deficiency and to implement adequate support in emotional, spiritual, financial and other categories. Appropriate relationships between donors and recipients of this support require an establishment of special therapeutic relations and may determine the success of rehabilitation. In this paper, the nature and the most frequent types of support have been described and its scope and donors have also been indicated. Based on the report on studies of families with a disabled child, a serious deficit of the support in the environmental rehabilitation has been revealed.
Year
Issue
Pages
39-52
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d08c833c-5d59-4c6b-ba87-0daf0a97c59f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.