PL EN


2016 | 104 | 21-33
Article title

Miejska wyspa ciepła w Warszawie – próba oceny z wykorzystaniem Local Climate Zones

Content
Title variants
EN
Urban heat island in Warsaw – an attempt at assessment with the use of Local Climate Zones method
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza zróżnicowania zjawiska miejskiej wyspy ciepła (MWC) w Warszawie, w latach 2011–2012, oparta jest na wynikach pomiarów pozyskanych z sieci monitoringu warunków termicznych w aglomeracji warszawskiej prowadzonej przez IGiPZ PAN i uzupełnianej danymi innych operatorów (łącznie 29 punktów). Głównym celem artykułu jest próba ana - lizy natężenia miejskiej wyspy ciepła w Warszawie w kontekście typów klimatu lokalnego, tzw. Local Climate Zones. Średnie roczne natężenie MWC w centrum miasta wynosi 2,5C (LCZ 2), wśród zabudowy mieszkaniowej wysokiej waha się od 1,2 do 1,7C (LCZ 4), a w osiedlach mieszkaniowych średniej wysokości (LCZ 5) zmienia się od 0,6 do 1,7C. Z kolei podmiejska zabudowa rozproszona jest zazwyczaj chłodniejsza w porównaniu ze stacją referencyjną. Natężenie MWC zależy od odległości od centrum miasta, z którą wiążą się zmiany rodzaju i gęstości zabudowy.
EN
The analysis of the urban heat island (UHI) in Warsaw over the years 2011–2012 has been conducted on the basis of the monitoring network of thermal conditions in the Warsaw metropolitan area operated by IGSO PAS. It comprises 28 stations complemented by 1 station of the Institute of Meteorology and Water Management. The main objective of the paper is to attempt to analyse the intensity of UHI in Warsaw with the use of the Local Climate Zones method. The yearly average UHI intensity in the city centre is 2.5C (LCZ compact midrise), within the open high-rise it varies from 1.2C to 1.7C (LCZ 4), within the open midrise it deviates from 0.6C to 1.7C (LCZ 5). Sparsely built areas in the suburbs are usually cooler than the reference station. The intensity of UHI depends strongly on the distance from the city centre, which determines also the type and density of buildings.
Year
Volume
104
Pages
21-33
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Geoekologii i Klimatologii, mkuchcik@twarda.pan.pl
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Geoekologii i Klimatologii, pmilewski@twarda.pan.pl
References
 • Ali-Toudert Fazia, Helmut Mayer. 2007. „Effects of asymmetry, gallaries, overhanging facades and vegetation on thermal comfort in urban street canyons”. Solar Energy 81 (6): 742-754.
 • Arnfield John. 2003. „Two decades of urban climate research: a review of turbulence, exchanges of energy and water, and the urban heat island”. International Journal of Climatology 23 (1): 1-26.
 • Bechtel Benjamin, Paul J. Alexander, Jürgen Böhner, Jason Ching, Olaf Conrad, Johannes Feddema, Gerald Mills, Linda See, Iain A. Stewart. 2015. „Mapping Local Climate Zones for a Worldwide Database of the Form and Function of Cities”. ISPRS International Journal of Geo-Information 4 (1): 199-219.
 • Błażejczyk Krzysztof. 2002. „Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bio-klimatu aglomeracji warszawskiej”. Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN 26: 1-160.
 • Błażejczyk Krzysztof, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Wojciech Dudek, Beata Kręcisz, Anna Błażejczyk, Jakub Szmyd, Bożena Degórska, Cezary Pałczyński. 2014. Miejska wyspa ciepła w Warszawie: uwarun-kowania klimatyczne i urbanistyczne. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Prze-strzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
 • Błażejczyk Krzysztof, Anna Kunert. 2006. Differentiation of bioclimatic conditions of urban areas (the case of Poland). W: 6th International Conference on Urban Climate, June 12-16 2006, Göteborg, Sweden. Pre-prints, 213-216. Göteborg: Urban Climate Group, Department of Geosciences, Göteborg University.
 • Bokwa Anita, Monika J. Hajto, Jakub P. Walawender, Mariusz Szymanowski. 2015. „Influence of diversified relief on the urban heat island in the city of Kraków, Poland”. Theoretical and Applied Climatology 122 (1): 365-382.
 • Dubicka Maria, Mariusz Szymanowski. 2003. Miejska wyspa ciepła we Wrocławiu – struktura przestrzenna i czasowa. W: Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk, Magdalena Kuchcik (red.) Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 188: 145-165.
 • Erell Evyatar, David Pearlmutter, Terry Williamson. 2011. Urban Microclimate: Designing the Spaces Between Buildings. London: Routledge.
 • Fortini Jolanta. 1985. Wpływ rzeźby terenu i zabudowy mieszkaniowej na kształtowania się warunków klimatu lokalnego. Warszawa: Instytut Kształtowania Środowiska.
 • Fortuniak Krzysztof. 2003. Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Fortuniak Krzysztof, Kazimierz Kłysik, Joanna Wibig. 2006. „Urban-rural contrasts of meteorological parame-ters in Łódź”. Theoretical and Applied Climatology 84 (1): 91-101.
 • Kłysik Kazimierz. 1985. „Wpływ struktury termiczno-wilgotnościowej przyziemnych warstw powietrza na kli-mat lokalny w wybranych warunkach terenowych”. Acta Geographica Lodziensia 49: 1-119.
 • Kłysik Kazimierz, Krzysztof Fortuniak. 1999. „Temporal and spatial characteristics of the urban heat island of Łódź, Poland”. Atmospheric Environment 33 (24-25): 3885-3895.
 • Kossowska Urszula. 1973. „Osobliwości klimatu wielkomiejskiego na przykładzie Warszawy”. Prace i Studia Instytutu Geograficznego UW. Klimatologia 7: 141-185.
 • Kossowska Urszula. 1976. „Zmiany roczne różnic temperatury powietrza między śródmieściem i peryferiami Warszawy”. Prace i Studia Instytutu Geograficznego UW. Klimatologia 8: 113-120.
 • Kossowska-Cezak Urszula. 1998. Wpływ rozwoju terytorialnego Warszawy na warunki termiczne. W: Kazi-mierz Kłysik (red.) Klimat i bioklimat miast. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica 3: 51-57.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk. 1996. Środowisko fizycznogeograficzne w Warszawie: niektóre zagadnienia. Atlas Warszawy, zeszyt 4. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Kuchcik Magdalena. 2003. Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw. W: Jerzy L. Pyka, Maria Dubicka, Anna Szczepankiewicz-Szmyrka, Mieczysław Sobik, Marek Błaś (red.) Man and Climate in the 20th Century. Acta Universitatis Wratislaviensis 2542, Studia Geograficzne 75: 484-492.
 • Kuchcik Magdalena, Krzysztof Błażejczyk, Paweł Milewski, Jakub Szmyd. 2015. Zagospodarowanie terenu a zróżnicowanie termiczne Warszawy. W: Anna Kalinowska (red.) Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu, 153-158. Warszawa: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.
 • Landsberg Helmut E. 1981. The urban climate. New York: Academic Press.
 • Lehnert Michal, Jan Geletič, Jan Husák, Miroslav Vysoudil. 2015. „Urban field classification by “local climate zones” in a medium-sized Central European city: the case of Olomouc (Czech Republic)”. Theoretical and Applied Climatology 122 (3): 531-541.
 • Lewińska Janina. 2000. Klimat miasta: zasoby, zagrożenia, kształtowanie. Kraków: Instytut Gospodarki Prze-strzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie.
 • Lindberg Fredrik, Christine Susan B. Grimmond, Nithiyanandam Yogeswaran, Simone Kotthaus, Lucy Allen. 2013. „Impact of city changes and weather on anthropogenic heat flux in Europe 1995-2015”. Urban Climate 4: 1-15.
 • Matzarakis Andreas. 2010. RayMan. http://www.ur banclimate.net/rayman/. [dostęp 31.10.2011]
 • Middel Ariane, Kathrin Häb, Anthony J. Brazel, Chris A. Martin, Subhrajit Guhathakurtae. 2014. „Impact of urban form and design on mid-afternoon microclimate in Phoenix Local Climate Zones”. Landscape and Urban Plan¬ning 122: 16-28.
 • Ng Yvonne X. Y. 2015. „A study of Urban Heat Island using “Local Climate Zones” – the case of Singapore”. British Journal of Environment & Climate Change 5 (2): 116-133.
 • Oke Timothy R. 1973. „City size and the urban heat island”. Atmospheric Environment (1967) 7 (8): 769-779.
 • Oke Timothy R. 1982. „The energetic basis of the urban heat island”. Quarterly Journal of Royal Meteorological Society 108 (455): 1-24.
 • Oke Timothy R. 1987. Boundary Layer Climates. London: Routledge.
 • Park Hye-Sook. 1987. Variations in the urban heat island intensity affected by geographical environments. Environmental Research Center Papers, 11. Ibaraki, Japan: University of Tsukuba.
 • Savić Stevan, Dragan Milošević, Lazar Lazić, Vladimir Marković, Daniela Arsenović, Dragoslav Pavić. 2013. „Classifying Urban Meteorological Stations Sites by “Local Climate Zones”: Preliminary Results for the City of Novi Sad (Serbia). Geographica Pannonica 17 (3): 60-68.
 • Stewart Iain D. 2011a. Redefining the urban heat island. Vancouver: University of British Columbia, Depart-ment of Geography (rozprawa doktorska).
 • Stewart Iain D. 2011b. „A systematic review and scientific critique of methodology in modern urban heat island literature”. International Journal of Climatology 31 (2): 200-217.
 • Stewart Iain D., Timothy R. Oke. 2012. „Local Climate Zones for urban temperature studies”. Bulletin of the American Meteorological Soci¬ety 93 (12): 1879-1900.
 • Stewart Iain D., Timothy R. Oke, E. Scott Krayenhoff. 2014. „Evaluation of the ‘local climate zone’ scheme using temperature ob¬servations and model simulations”. International Journal of Climatology 34 (4): 1062-1080.
 • Szulczewska Barbara. 2015. Osiedla mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta. Warszawa: Wydawnic-two SGGW.
 • Szulczewska Barbara, Renata Giedych, Jacek Borowski, Magdalena Kuchcik, Piotr Sikorski, Anna Mazurkiewicz, Tomasz Stańczyk. 2014. „How much green is needed for a vital neighbourhood? In search for em-pirical evidence”. Land Use Policy 38: 330-345.
 • Szymanowski Mariusz. 2004. „Miejska wyspa ciepła we Wrocławiu”. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2690, Studia Geograficzne 77: 1-229.
 • Taniguchi Makoto, William Burnett, Gayl Ness. 2008. „Integrated research on subsurface environments in Asian urban areas”. Science of The Total Environment 404 (2-3): 377-392.
 • Voogt James A. 2002. Urban heat island. W: Ted Munn (red.) Encyclopedia of Global Environmental Change, 660-666. Chichester: Wiley.
 • Wawer Jolanta. 1995. Wpływ warunków pogodowych na intensywność miejskiej wyspy ciepła w Warszawie. W: Kazimierz Kłysik (red.) Klimat i bioklimat miast, 71-78. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-kiego.
 • Wawer Jolanta. 1997. „Miejska wyspa ciepła w Warszawie”. Prace i Studia Geograficzne 20: 105-197.
 • Zheng Yingsheng, Chao Ren, Yuan Shi, Kevin Ka-Lun, Steve H.L. Yim, Derrick Y.F. Lai, Justin Ho, Edward Ng. 2015. Applying „Local Climate Zone (LCZ)” into a High-density High-rise Cities – A Pilot Study in Hong Kong. W: 9th International Conference on Urban Climate jointly with 12th Symposium on the Urban Environment, 20-24 July 2015, Toulouse, France, Presentations. https://www.conftool.com/icuc9/index.php/GD3-1-4501432_a.pdfpage=downloadPaper¬&filename=GD3-1-45 01432_a.pdf&form_id=450¬&form_version=final. [dostęp 03.04.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0065-1249
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0948283-efa0-426b-ac8b-25610e1d1824
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.