PL EN


2016 | 5. Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego | 184-194
Article title

Klastry jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce w czasie kryzysu gospodarczego

Content
Title variants
EN
Clusters as a factor of enterprise competition in Poland in the times of economic crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest prezentacja klastrów jako najlepszej formy współpracy szczególnie w okresie kryzysu. Spowolnienie ekonomiczne zwiększa poziom konkurencyjności oraz wymusza na podmiotach gospodarczych tworzenie innowacji. W artykule przedstawiono koncepcję klastrów w świetle współczesnych nurtów ekonomii. Następnie omówiono kluczowe czynniki sukcesu klastra, pokazano korzyści, jakie niosą za sobą klastry i zawarto wnioski końcowe.
EN
The subject of this article is a presentation of clusters as the best form of cooperation, especially in the period of crisis. Economic slowdown increases the level of competition and forces creation of innovation in companies. This article presents the idea of clusters in the light of current economics trends. Also there are key success factors of clusters discussed, there are the advantages of clusters shown and at the end there is a conclusion.
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Bigaj M., Czynniki sukcesu przykładzie firmy Ever, [w:] Skawińska E. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, IIZ, Politechnika Poznańska, Poznań 2007.
 • Freitag-Mika E., Wzrost endogeniczny we współczesnej ekonomii, [w:] Żyra J. (red.), Ekonomia. Aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. I, Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.
 • Gorynia M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [w:] Gorynia M., Łaźniewska E. (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Jankowska B., Koopetycja jako atrybut klastra przypadek jednego z klastrów kreatywnych, Klastry, [w:] Buko J., Franckowska M. (red.), Wiedza, Innowacyjność, Rozwój, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 719, Szczecin 2012.
 • Kalupa Ł., Klastry – Stare wino w nowych butelkach, [w:] Skawińska E. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, IIZ, Politechnika Poznańska, Poznań 2007.
 • Ketels Ch. (2005), The development of the cluster concept – prezent experiences and further developments, paper preparefor, NRW conference on clusters Duisburg, Germany 2005.
 • Kowalski A.M. (2013 b), Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Kowalski A.M. (2013a), Konkurencyjność regionów w Polsce a rozwój klastrów, [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, SGH, Warszawa 2013.
 • Kozak M., Klastry –wyzwanie dla rozwoju MŚP w Polsce, „e – mentor”, 2009, nr 1.
 • Mączyńska E., Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości, [w:] Polska myśl strategiczna, na spotkanie z enigmą XXI wieku, Biuletyn PTE, Warszawa 2011.
 • Mantura W., Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Skawińska E. (red.), Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, PTE, Poznań 2002.
 • Michalski T., Piech K (red.), Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 • Ministerstwo Gospodarki, Polska 2015. Raport o stanie gospodarki, Warszawa 2015.
 • Mińska-Struzik E., Competitiveness of Central and Eastern European countries, Bulletin of Central and Eastern Europe, CEED Institute, Warszawa 2015.
 • Pierścionek Z., Strategia konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2003.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa, PWN, Warszawa 2008.
 • Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań 2010. Skawińska E, Sobiech-Grabka K.G., Nawrot K.A., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2011.
 • Skawińska E., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Politechnika Poznańska, Poznań 2010.
 • Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa 2009.
 • Sobiech K., Teoria klastrów w perspektywie nauk ekonomicznych, [w:] Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat – Europa – Polska, PWE, Warszawa 2009.
 • Strategia 2020, A Strategy for smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, Brussels 2010.
 • Zalewski R.I., Wiedza i innowacje jako jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego, [w:] Zalewski R.I. (red.), Nowe otwarcie na innowacje, Wyd. Komisji Nauk Towaroznawczych, Oddział PAN, Poznań 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
ISBN
978-83-87193-75-1
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d09dea8c-33df-422c-9814-6e07a2198dd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.