PL EN


Journal
2014 | 1 | 7-12
Article title

Sposób żywienia i stan odżywienia dziewcząt wyczynowo uprawiających piłkę nożną

Content
Title variants
The diet and nutritional status of girls practicing football professionally
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Piłka nożna kobiet w ostatnich latach stają się coraz bardziej popularna. Prawidłowy sposób odżywiania się jest bardzo ważnym elementem cyklu treningowego dziewcząt uprawiających piłkę nożną. Cel badania: poznanie i ocena wybranych aspektów sposobu żywienia i stanu odżywiania studentek fachowo zajmujących się piłką nożną. Materiał i metoda: Badania ankietowe przeprowadzono w 2013 roku wśród 12 dziewcząt, zajmujących się piłką nożną. Metody stosowane dla oceny sposobu żywienia podzielone były na metody ilościowe i jakościowe. Kwestionariusz dotyczył zwyczajów żywieniowych (liczba, rodzaj, pory posiłków w ciągu dnia, przerwy między posiłkami) oraz częstotliwości spożycia wybranych grup produktów spożywczych. Ocenę rozwoju fizycznego ( jako wskaźnik stanu odżywienia) przeprowadzono na podstawie ilościowego określenia oraz porównania rezultatów badań cech antropometrycznych. Przy pomocy pakietu statystycznego Statistica 6.0 analizowano wpływ okresu treningowego czy zawodów na stan odżywienia. Wyniki: Obserwowana wartość energetyczna racji pokarmowych respondentów nie była na tyle wysoka, ażeby w pełni pokryć zapotrzebowanie na składniki odżywcze dla badanej grupy sportowców. Wykazano także niedostateczną podaż mleka i produktów mlecznych, ryb, warzyw i owoców. Większość badanych charakteryzowała się niedowagą (50%), co jest niepokojącym zjawiskiem. Odnotowany został nieprawidłowy udział energii pochodzącej z poszczególnych składników odżywczych. Zawartość energii z tłuszczów wynosiła więcej niż 35% i przekraczała normę, a z węglowodanów mniej niż 50%. Tylko odsetek energii z białka był zgodny z normami. W różnych okresach zajęć sportowych ważniejsze wskaźniki żywienia nie różniły się. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na niezbędność edukacji żywieniowej ankietowanych sportowców.
Introduction: Women’s football is becoming more and more popular in recent years. Proper diet is a very important part of the training cycle in girls practicing football. Aim of the study: The purpose of the study is the evaluation of selected aspects of the diet and nutritional status of girls professionally involved in football. Materials and methods: A survey was conducted in 2013 among 12 girls involved in practicing football. The methods used to assess the diet were divided into quantitative and qualitative ones. The questionnaire concerned the eating habits (the number, type and times of daily meals) and the frequency of the consumption of selected groups of food products. The assessment of physical development (as an indicator of nutritional status) was carried out on the basis of quantifying and comparing research results of anthropometric characteristics. With the help of Statistica 6.0, the influence of the period of training or competition on nutritional status was analyzed. Results: The observed energy value of food rations was not high enough to fully cover the daily needs for the studied group of athletes. The players often ate too few meals throughout the day and their meals were eaten irregularly. What is more, an insufficient intake of milk, dairy products, fruit, vegetables was revealed. Most respondents might be characterized by underweight (50%), which is a worrying phenomenon. The abnormal proportion of energy from different nutrients was also observed. The energy content of fat origin was greater than 35% and exceeded the standard, and from carbohydrates less than 50%. Only the percentage of energy from proteins referred to the normal range. At various times of sports activities these important indicators of nutrition did not differ. Conclusions: The results of this study indicate the validity of nutritional education for athletes.
Journal
Year
Issue
1
Pages
7-12
Physical description
Dates
accepted
2014-02-15
Contributors
 • Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały
author
 • Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały
 • Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały
 • Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały
References
 • Centers for Disease Control Prevention: guidelines for school health programs to promote healthy eating. J Sch Health 1997; 67: 9-29.
 • Gronowska-senger a. Ocena wyżywienia i żywienie człowieka W: gawęcki j, Hryniewiecki l, red. Żywienie człowieka: Podstawy nauki o żywieniu. Warszawa: PWN; 1998.
 • Kapera R, Śledziewski D. Piłka nożna: szkolenie dzieci i młodzieży. Warszawa: PZPN; 1997.
 • Bergier j. Piłka nożna kobiet. Biała Podlaska: PWSZ; 2006.
 • Pshendin A. Racjonalne żywienie sportowców. Petersburg: GIORD; 2002.
 • Huk-Wilieczuk E., szpakow a. Występowanie zaburzeń sposobu żywienia i aktywności fizycznej w populacji młodzieży pogranicza polsko-białoruskiego. W: saczuk j, red. Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. Biała Podlaska; 2006: T.1: 211-222.
 • Stefańska E, Ostrowska l, Czapska D, et al. jakościowa i ilościowa ocena żywienia studentów uczelni sportowej. Bromat Chem Toksykol 2007; 11(2): 131-135.
 • Szponar Li wsp. 8. Album fotografii produktów i potraw. Warszawa: instytut Żywności i Żywienia; 2000.
 • Jarosz M i wsp. 9. Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Warszawa: instytut Żywności i Żywienia; 2008.
 • Wymagania dotyczące żywienia ludności: normy potrzeb fizjologicznych na energię i składniki odżywcze dla różnych grup ludności republiki Białoruś. Mińsk; 2012.
 • Gacek M. Wiedza i zachowania żywieniowe młodzieży uprawiającej sport wszkole Mistrzostwa sportowego wkrakowie. Roczn PZH 2007; 58(4): 641-648.
 • szpakow a. rozpowszechnienie programów diagnostycznych, edukacyjno-prozdrowotnych i kształcenie zdrowia wśród nastolatków. Fam Med Prim Care Rev 2006; 8 (2): 341-346.
 • Frączek B. Wybrane zachowania żywieniowe grupy kobiet wyczynowo trenujących siatkówkę i koszykówkę. Żyw Człow Metab 2007; 34(1/2): 710-714.
 • Frączek B, Brzozowska e, Morawska M. Ocena zachowań żywieniowych zawodników trenujących gry zespołowe w świetle rekomendacji piramidy żywieniowej dla sportowców. Probl Hig Epidemiol 2013; 94(2): 280-285.
 • Celejowa I. Żywienie w sporcie. Warszawa: PZWL; 2008.
 • Tatoń J, Czech A, Bernas M. Otyłość. Zespół metaboliczny. Warszawa: PZWL; 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0ace177-40b2-42f0-bda0-6a5d7a3cb5ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.