Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(19) | 478

Article title

Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic

Content

Title variants

EN
Around the Place. Integration and Identity of the Inhabitants of Elbląg and its Surroundings

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Elbląg i okolice, czyli region(y) o słabo wykształconej odrębności, cechuje niestabilność granic i liczne reformy administracyjne będące znaczącym elementem skomplikowanych procesów „wrastania” i „bycia u siebie”. Na podstawie własnych badań empirycznych opartych głównie na wywiadach z lokalnymi liderami autorka ukazuje elementy składające się na kształtowanie tożsamości miejsca. Miejsce okazuje się kategorią, na podstawie której opisywana jest zbiorowość, jej przekształcenia, a także stopień integracji i aktywność społeczna mieszkańców. Na fundamencie tożsamości miejsca budowana jest „nowa”, „współczesna” tożsamość, która ma zapełnić „pustą przestrzeń” po 1945 roku. Pojęcie miejsca pozwala uniknąć problematyczności nazywania owej przestrzeni w kategoriach regionalnych i lokalnych, wynikających między innymi ze „sztuczności” i „nienaturalności” regionu i poszczególnych subregionów.
EN
Elbląg and its surroundings, that is region(s) of poorly developed distinctiveness, is characterized by the instability of its borders and numerous administrative reforms, which are a signifcant element of the complex processes of “ingrowing” and “being at home”. Besed on her own empirical studies which rely mainly on interviews with local leaders, the author presents the elements which contribute to the formation of place identity. The place turns out to be the category based on which the community is described, as well as its transformations, the degree of integration and social activity of its inhabitants. On the foundation of the place identity, a “new”, “modern” identity is built, one supposed to fll the “empty space” after 1945. The concept of place allows for avoiding the issue of naming the area in regional and local categories, resulting from, among other factors, the “artifciality” and “unnaturalness” of the region and particular subregions.

Year

Issue

Pages

478

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański

References

 • Buczyńska-Garewicz, H. (2006). Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni. Kraków: Universitas.
 • Ciechorska-Kulesza, K. (2016). Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic. Przypadek byłego województwa elbląskiego. Gdańsk: Instytut Kaszubski.
 • Danilewicz, W. (2016). Doświadczenia miejsca w przestrzeni globalnej – perspektywa pedagogiczna. Pedagogika Społeczna, 59 (1), 81–93.
 • Dymnicka, M. (2011). Od miejsca do nie-miejsca. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 36, 35–52.
 • Geertz, C. (2005). Religia jako system kulturowy. W: C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje (s. 110–150). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gołdyka, L. (1976). W sprawie pojęcia przestrzeni społecznej. Kultura i Społeczeństwo, 2, 193–201.
 • Jałowiecki, B. (2011). Miejsce, przestrzeń, obszar. Przegląd Socjologiczny, 60 (2–3), 9–28.
 • Kapralski, S. (2010). Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teoretycznej. W: S. Kapralski (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość (s. 9–46). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kopczyńska, E. (2009). Dynamika kształtowania prywatnej ojczyzny na przykładzie Ziemi Lubuskiej. W: D. Rancew-Sikora (red.), Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej (s. 203–218). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kwon, M. (2002). One Place After Another. Site-specifc Art and Locational Identity. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Nieroba, E., Czerner, A., Szczepański, M. (2009). Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe jako dyskursywny obraz rzeczywistości społecznej. W: E. Nieroba, A. Czerner, M. Szczepański (red.), Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym (s. 17–36). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Niziołek, K. (2015). Czy street-art jest sztuką społeczną? Kulturotwórczy i obywatelski sens sztuki ulicznej w perspektywie koncepcji społecznych enklaw. Pogranicze. Studia Społeczne, 26, 49–74.
 • Rewers, E. (2005). Post-polis. Wstęp do flozofi ponowoczesnego miasta. Kraków: Universitas.
 • Simmel, G. (2008). Pisma socjologiczne. Warszawa: Ofcyna Naukowa.
 • Tuan, Y.-F. (1975). Place: An Experiential Perspective. The Geographical Review, 65, 151–165.
 • Tuan, Y.-F. (1987). Przestrzeń i miejsce. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Urwanowicz-Rojecka, E. (2015). Od sztuki site-specifc po sztukę partycypacyjną. Sztuka zaangażowana – wybrane współczesne teorie i praktyki artystyczne. Pogranicze. Studia Społeczne, 26, 31–47.
 • Wojciechowski, K. (1998). Koncepcje przestrzeni geografi humanistycznej. W: S. Symotiuk,
 • G. Nowak (red.), Przestrzeń w nauce współczesnej (s. 141–154). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Znaniecki, F. (1984). Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem. W: F. Znaniecki, J. Ziółkowski, Czym jest dla Ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964 (s. 31–175). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Znaniecki, F. (2011). Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej. W: M. Malikowski, S. Solecki (opr.), Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe (s. 122–146). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Żmudzińska-Nowak, M. (2010). Miejsce. Tożsamość i zmiana. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d0b0951a-7544-48a3-aeea-870835734ebd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.