Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1(25) | 19-44

Article title

ROLA MARKETINGU TERYTORIALNEGO W KREOWANIU WIZERUNKU MIASTA NA PRZYKŁADZIE MŁAWY

Content

Title variants

EN
THE ROLE TERRITORIAL MARKETING IN CREATING THE IMAGE OF THE CITY OF MŁAWA

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W Polsce dopiero od niedawna marketing terytorialny traktuje się jako koncepcję właściwego zarządzania miejscem, prezentowania jego walorów i wartości poszczególnym grupom odbiorców, jak również wykorzystuje się go do zapewniania danej destynacji rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego. Najistotniejszym elementem dla jednostki samorządu terytorialnego jest pozyskanie kapitału ludzkiego, a w dalszej kolejności finansowego, który ułatwi realizację pozo- stałych ustalonych wcześniej planów zawartych w strategiach marketingowych. To na władzach lokalnych spoczywa obowiązek podtrzymywania unikalnego charakteru danych jednostek, który w przyszłości przyniesie największy zysk, jakim jest dobrobyt społeczny. Głównym celem opracowania jest określenie roli marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku miasta Mława, z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu oraz materiału źródłowego. Wyodrębniono także cele szczegółowe. Pierwszym z nich jest identyfikacja działań promocyjnych podejmowanych przez władze lokalne w zakresie rozwoju turystycznego Mławy. Ponadto ważnymi celami są: wskazanie realizowanych w mieście działań marketingowych i określenie roli marketingu terytorialnego w rozwoju Mławy.
EN
In Poland, only recently, territorial marketing has been treated as a concept of area manage- ment, directing its values and values to various groups of entities, as well as to ensure cultural, general and commercial development. The most important element for local government units is obtained as a result of control, and in the final financial arrangement, which allows the use of various planned activities related to activities in marketing strategies. It is the local authorities who are obliged to preserve the unique character of the individuals concerned, which in the future will bring the financial result of social well-being. The aim of the study is to determine the role of territorial marketing that it plays in creating the image of the city of Mława, using the available literature on the subject as well as available source materials. The main goal has been assigned specific objectives, namely: identification of promotional activities undertaken by local authorities in the field of tourism development in Mława. In addition, an important goal was to indicate the marketing activities carried out in the city and to determine the role of territorial marketing in the development of Mława.

Year

Volume

Pages

19-44

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

 • Afisz reklamowy promujący Victor Young Jazz Festival Mława’19.
 • Aksamitowski A., Zalewski W., Mława 1939, Altair, Warszawa 1996.
 • Cholewa T., Marketing terytorialny a marketing relacyjny, „Marketing i Rynek” 2000, nr 12.
 • Diagnoza Miasta Mława, Mława 2015.
 • Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Komorowski K., Boje Polskie 1939–1945. Przewodnik encyklopedyczny, Bellona, Warszawa 2009.
 • Kotler P., A Generic Concept of Marketing, „Journal of Marketing” 1972, vol. 46, no. 2.
 • Kotler P., Marketing Management: Analysis, Phanning, Implementation and Control, The Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1994.
 • Kotler P., Haider D., Rein I., Marketing places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993.
 • Kotler P., Levy S. J., Broadening the Concept of Marketing, „Journal of Marketing” 1969, vol. 33, no. 1.
 • Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), GUS, 2019.
 • Łożyński K., „Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Archeologia. Zbiory, badania i najciekawsze zabytki działu archeologicznego”, Andrzej Grzymkowski, Mława 2007; „Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.
 • Historia”, Leszek Andrzej Arent, Mława 2008, „Rocznik Mazowiecki” 2009, t. 21.
 • Meffert H., Stadtemarketing – Pflicht oder Kűr?, Symposium „Stadtvisionen”, Stadtstrategien und Städtemarketing in der Zukunft, Münster, 2–3 Martz 1989.
 • Mława – poznaj miasto, Urząd Miasta Mława, Mława 2019.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020, Mława 2015.
 • Strategia Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku, Urząd Miasta Mława, Mława 2015.
 • Strategia Rozwoju Mławy do roku 2015, Urząd Miasta Mława, Mława 2007.
 • Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2007.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, [w:] Marketing Terytorialny, red. T. Markowski, Studia KPZK, t. 116, Warszawa 2002.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Bartosewicz R., Ile ratusz wydaje na promocję miasta?, https://www.kuriermlawski.pl/514953,Ile-ratusz-wydaje-na-promocje-miasta.html [09.06 2020].
 • Bitwa pod Mławą 1939, https://www.bitwa1939.mlawa.pl/ [20.04.2020].
 • Fortyfikacje 1939, https://www.mlawa.pl/artykul/fortyfikacje-1939 [3.04.2020].
 • Grzywacz M., Burmistrz odebrał Medal dla Mławy, https://www.mlawa.pl/ artykul/burmistrz-odebral-medal-dla-mlawy [21.04.2020].
 • Grzywacz M., Kierunek Mława!, https://www.mlawa.pl/artykul/kierunek-mlawa [6.04.2020].
 • Grzywacz M., Zbieramy pamiątki do Mławskiej Skrzyni Czasu, https://www.mlawa.pl/artykul/zbieramy-pamiatki-do-mlawskiej-skrzyni-czasu [18.04.2020].
 • Historia MDK w Mławie, https://www.mdkmlawa.com/kultura/historia [31.03.2020].
 • Napierski K., Witajcie w Mławie, https://www.mlawa.pl/artykul/witajcie-w-mlawie [19.04.2020].
 • Puzio-Dębska A., Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, https://www.mlawa.pl/artykul/park-miejski-im-marszalka-jozefa-pilsudskiego [18.04.2020].
 • Puzio-Dębska A., Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Mławie, https://www.mlawa.pl/artykul/panstwowa-szkola-muzyczna-i-i-ii-stopnia-w-mlawie [1.04.2020].
 • Szlaki turystyczne w okolicach Mławy, http://mlawa.pl/artykul/szlaki-turystyczne-w-okolicach-mlawy [6.04.2020].
 • Śladami obrońców Mławy, https://www.traseo.pl/trasa/sladami-obroncow-mlawy [6.04.2020].
 • Wydarzenia w Mławie, https://www.mdkmlawa.com/atrakcje/wydarzenia [20.04.2020].
 • Zamieszkaj w Mławie, https://www.mlawa.pl/artykuly/ zamieszkaj-w-mlawie [6.04.2020].
 • Zbieramy pamiątki do Mławskiej Skrzyni Czasu, https://www.mlawa.pl/artykul/zbieramy-pamiatkido-mlawskiej-skrzyni-czasu [19.04.2019].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d0b91caa-01ba-4977-ab73-b9153a9ba166
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.