PL EN


2016 | 2 (361) | 302-316
Article title

Tożsamość i wizerunek wymiaru sprawiedliwości – perspektywa komunikacyjna

Content
Title variants
EN
The Justice System’s Identity and Image – the Communicative Perspective
RU
Тождество и имидж юстиции – коммуникационная перспектива
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Polski wymiar sprawiedliwości przeżywa kryzys wizerunkowy, który przekłada się na stosunkowo niski poziom zaufania publicznego do jego najważniejszych instytucji, w tym do sądów. Pojawia się więc pytanie o przyczyny tego stanu. Jednym z czynników może być sposób zarządzania w instytucjach wymiaru sprawiedliwości ich tożsamością wyrażaną przez skoordynowaną komunikację. Celem rozważań jest ustalenie, na podstawie wyników badań prowadzonych wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, jakie jest ich podejście do zarządzania tożsamością reprezentowanych przez nich instytucji w kontekście wpływu wywieranego na wizerunek przez komunikowanie tej tożsamości. Wyniki badań własnych uzupełniono o studia literaturowe, dotyczące zagadnień tożsamości i wizerunku organizacji. W badaniach posłużono się metodą wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych przez Internet. Uzyskane wyniki wskazują, że w sądach będących instytucjami wywierającymi najsilniejszy wpływ na wizerunek wymiaru sprawiedliwości, największą wagę przywiązuje się do zarządzania systemem identyfikacji wizualnej, natomiast elementy pozawizualne odgrywają w komunikowaniu tożsamości mniejszą rolę.
EN
The Polish justice system faces an image crisis which translates into a relatively low level of public confidence in its key institutions, including the courts. So the question is what causes this situation. One of the factors influencing this situation can be a way of identity management in institutions of the justice system expressed by coordinated communication. This article aims to determine, on the basis of the results of research conducted among representatives of the justice system, what is their approach to its identity management in the context of the influence of identity communication on the image. The research findings were supplemented with literature studies concerning the issues of identity and image of the organisation. Internet questionnaires were used as the research instrument. The results indicate that the courts, which are institutions that exert the strongest impact on the image of the justice system, paid the greatest attention to visual identification management, while non-visual elements play a minor role in communication of the identity.
RU
Польское правосудие переживает кризис имиджа, который вызывает относительно низкий уровень публичного доверия к его основным учреждениям, в том числе к судам. Следовательно, появляется вопрос о причинах такого состояния. Одним из факторов может быть способ управления в учреждениях юстиции их тождеством, выражаемым координированной коммуникацией. Цель рассуждений – определить, на основе результатов исследований, проводимых среди представителей юстиции, каков их подход к управлению тождеством представляемых ими учреждений в контексте влияния, оказываемого на имидж коммуникацией этого тождества. Результаты собственных исследований дополнили изучением литературы, посвященной вопросам то- ждества и имиджа организаций. В исследованиях применили метод опросов, проведенных по интернету. Полученные результаты указывают, что в судах, которые являются учреждениями, оказывающими самое сильное влияние на имидж юстиции, самое большое внимание обращают на управление системой визуальной идентификации, тогда как невизуальные элементы играют в коммуникации тождества меньшую роль.
Year
Issue
Pages
302-316
Physical description
Contributors
References
 • Albert S., Whetten D.A. (1985), Organizational Identity, (w:) Cummings L.L., Staw B.M. (Eds.), Research in Organizational Behavior, JAJ Press, Greenwich.
 • Balmer J.M.T. (2001), The three virtues and seven deadly sins of corporate branding, “Journal of General Management”, Vol. 27, No. 1.
 • Bernstein D. (1986), Company Image and Reality: a Critique of Corporate Communication, Holt, Reinhart and Winston, Eastbourne.
 • Blauw E. (1994), Het Corporate Image, vierde geheel herziene druk, De Viergang, Amsterdam.
 • Boorstin D.J. (1961), The Image, Pelican Books, London.
 • Budzyński W. (1996), Tożsamość firmy, „Marketing w Praktyce”, nr 6.
 • Budzyński W. (2008), Wizerunek równoległy; nowa szansa promocji firmy i marki, Poltext, Warszawa.
 • CBOS (2012), Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, Warszawa.
 • Chajet C. (1989), The Making of a New Corporate Image, “The Journal of Business Strategy”, May/ June.
 • Crissy W.J. (1971), Image: What is it, MSU Business Topics, Winter.
 • Czeszejko-Sochacki Z. (1999), O wymiarze sprawiedliwości w świetle Konstytucji, międzynarodowych standardów i praktyki, „Państwo i Prawo”, nr 9.
 • Dowling G.R. (1994), Corporate Reputations: Strategies for Developing the Corporate Brand, Kogan Page, London.
 • Garlicki L. (2003), Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa.
 • Hatch M.J., Schultz M. (1997), Relations between organizational culture, identity and image, “European Journal of Marketing”, Vol. 31, No. 5/6.
 • Komunikat (2013), Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości. Narzędzie wspierania skutecznego wymiaru sprawiedliwości i wzrostu gospodarczego, Komunikat Komisji z dnia 27 marca 2013 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela.
 • Margulies W.P. (1977), Make the most of your corporate identity, “Harvard Business Review”, No. 7/8.
 • Markwick N., Fill C. (1997), Towards a framework for managing corporate identity, “European Journal of Marketing”, Vol. 31, No. 5/6.
 • Melewar T.C., Jenkins E. (2002). Defining the corporate identity construct, “Corporate Reputation Review”, Vol. 5, No. 1, 76-90.
 • Melewar T.C. (2003). Determinants of the corporate identity construct: a review of the literature, “Journal of Marketing Communications”, Vol. 9, No. 4.
 • Nikolewska-Wołowik A.M. (2008), Komunikowanie tożsamości rynkowej w otoczeniu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Pest P., (2014), Sąd polubowny a wymiar sprawiedliwości i prawo do sądu, „Prace Prawnicze”, Wrocław.
 • Pratt M.G., Foreman P.O. (2000), Classifying managerial responses to multiple organizational identities, “Academy of Management Review”, Vol. 25, No. 1.
 • Selame E., Selame J. (1975), Developing a Corporate Identity: How to Stand Out in the Crowd, John Wiley, New York.
 • van Riel C.B.M., Balmer J.M.T. (1997), Corporate identity: the concept, its measurement and management, “European Journal of Marketing”, Vol. 31, No. 5/6.
 • Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020 (2014), Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
 • Winczorek P. (2000), Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa.
 • Whetten D.A., Lewis D., Mischel L.J. (1992), Towards an Integrated Model of Organizational Identity and Member Commitment, unpublished paper presented at Academy of Management Annual Meeting, Las Vegas, Nevada.
 • Zienkiewicz A. (2007), Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa.
 • Żyminkowski T. (2003), Kształtowanie wizerunku banku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0c4b615-4065-470f-8dd5-12567f38b30d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.