PL EN


Journal
2016 | 63 | 151-160
Article title

City Planning versus Metropolitan Planning: Historical Experience on the Example of Warsaw

Authors
Title variants
PL
Planowanie miejskie a planowanie metropolitarne: doświadczenia historyczne na przykładzie Warszawy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
“Warsaw is the capital of the Republic of Poland” – these words of the Constitution of the Republic of Poland should also reflect the place of Warsaw as the capital in constitutional terms in the system of Polish public governance, and, within it, its place in the system of spatial planning. Generally, in particular in Europe, big capital cities in the sense of agglomerations or rather metropolises, independently of their internal organization (though they are not reduced rather to a simple municipality), have a supralocal status, frequently that of a region. That means that their areas (metropolitan areas) may be subject simultaneously to, at least, two formulas, different in different legal systems, of spatial planning: local (generally, at the level of municipality) and metropolitan. Warsaw, in spite of rich traditions in this respect, is not, at present, equipped with instruments of metropolitan planning. The paper, reminiscing tradition of Warsaw metropolitan planning, presents respective legal solutions in force, and attempts taken to restore indispensable institutions of metropolitan planning.
PL
„Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa” – te słowa zawarte w Konstytucji RP powinny również odzwierciedlać znaczenie Warszawy w polskim systemie ładu publicznego, w tym jej znaczenie w systemie planowania przestrzennego. Zasadniczo, szczególnie w Europie, duże stolice w rozumieniu aglomeracji, czy też raczej metropolii, mają status ponad lokalny, najczęściej regionalny, niezależnie od ich wewnętrznej organizacji. Oznacza to, że takie obszary metropolitalne podlegają co najmniej dwóm reżimom planowania przestrzennego: lokalnemu (zasadniczo na poziomie gminy) oraz metropolitalnemu. Mimo bogatych tradycji w tym zakresie Warszawa nie posiada obecnie instrumentów planowania metropolitalnego. Artykuł przedstawia tradycję warszawskiego planowania metropolitalnego, obowiązujące regulacje prawne oraz próby przywrócenia niezbędnych mechanizmów planowania metropolitalnego.
Journal
Year
Volume
63
Pages
151-160
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0d28395-879e-402f-b528-d4611071eb94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.