PL EN


2018 | 2(18)2018 | 95-105
Article title

Ograniczanie fleksji nominalnej w komunikacji internetowej

Content
Title variants
EN
Reduction of nominal inflexion in web communications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka podejmuje rozważania na temat wpływu nowych mediów na system gramatyczny polszczyzny. Przedmiotem analizy jest nominatywizacja42 rozumiana jako zastępowanie form przypadków zależnych przez formę mianownika we fleksji zarówno nazw własnych, jak i rzeczowników pospolitych. Źródłem analizowanego materiału są wypowiedzi zamieszczane przez internautów na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter), posty publikowane na forach dyskusyjnych oraz reklamy sieciowe.
EN
The author discusses the impact of new media on the grammar system of Polish. The subject of the analysis is nominatization, understood as the replacement of the dependent case forms by the denominator form in the inflection of both common names and nouns. The source of the analyzed material are statements posted by the Internet users on social networks (Facebook, Twitter), posts posted on discussion forums and network ads.
References
  • 1. Grybosiowa A., Tendencja do przekształcania fleksji nominalnej w oficjalnej odmianie polszczyzny, [w:] eadem, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003.
  • 2. Handke K., Przyczyny ograniczania fleksji nominalnej we współczesnej polszczyźnie, [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych: zbiór studiów, red. E. Wrocławska, Warszawa 1994.
  • 3. Kurek H., Nominatywizacja we współczesnej polszczyźnie – upraszczanie czy likwidacja fleksji nominalnej, [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek‑Kisielak, Kraków 2014.
  • 4. Łuczyński E., Wołacz we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” 2007, z. 2.
  • 5. Mieczkowska H., Dynamika rozwoju fleksji nominalnej w ujęciu typologicznym słowacko‑polskim, Kraków 2003.
  • 6. Nitsch K., Uwagi o nazwiskach kobiet zamężnych i panien, „Język Polski” 1951, marzec‑kwiecień.
  • 7. Pawłowski E., Baran mówi o Kowal, „Język Polski” 1951, marzec‑kwiecień.
  • 8. Perlin J., Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Warszawa 2004.
  • 9. Zagórski Z., Niektóre właściwości współczesnego języka polskiego, „Poznańskie Studia Językoznawcze. Studia Polonistyczne” 2000, t. 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0d68422-6726-4dea-9d7d-edb5b70ee550
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.