PL EN


2016 | 1(17) | 227-238
Article title

ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH

Content
Title variants
EN
MANAGEMENT FOR TOURISM OF ENVIRONMENTALLY VALUABLE AREAS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny rozwój cywilizacyjny powoduje ciągły wzrost zainteresowania turystyką na obszarach przyrodniczo cennych. Wynika to przede wszystkim z postępującej urbanizacji, zmian w strukturze zawodowej mieszkańców na korzyść pracy umysłowej i poprawy sytuacji finansowej. Wymienione uwarunkowania sprzyjają z reguły rozwojowi turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, ale należy mieć na uwadze to, że środowisko przyrodnicze nie może być degradowane. Obszary przyrodniczo cenne powinny służyć człowiekowi jako element zdrowotny, ale pod warunkiem właściwego ich wykorzystania. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że realizacja zgłoszonego popytu na usługi turystyczne mogłaby zakłócić funkcjonowanie eksploatowanych ekosystemów. Dlatego też od osób sprawujących funkcje kierownicze na obszarach przyrodniczo cennych wymaga się umiejętnego zarządzania bez naruszania zasad zrównoważonego rozwoju. Jedną z preferowanych form staje się niewątpliwie turystyka zrównoważona. Jest ona ściśle związana z najcenniejszymi obszarami i walorami środowiska przyrodniczego, które z jednej strony powinny podlegać szczegółowej ochronie, z drugiej zaś powinny stwarzać szanse rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnym społecznościom.
EN
The contemporary development of civilization causes continuous growth of interest in tourism in environmentally valuable areas. This results primarily from urbanization, changes in the structure of inhabitants in favor of mental work and improve their financial situation. These conditions are conducive to the development of tourism generally on environmentally valuable areas, but it should be borne in mind that the natural environment can not be degraded. Valuable natural areas should serve man as an element of health, provided their proper use. There is a risk that the reported demand for tourist services could disrupt the functioning of ecosystems exploited. Therefore, the persons holding managerial positions at the environmentally valuable areas require skillful management without prejudice to the principles of sustainable development. One of the preferred forms is undoubtedly sustainable tourism. It is closely related to the most valuable areas and values of the natural environment, which on the one hand, should be subject to thorough protection, on the other hand should create opportunities for socio-economic development of local communities.
Year
Issue
Pages
227-238
Physical description
Contributors
 • Politechnika Białostocka
References
 • Dobrzański G., Rozważania na temat pojęcia obszarów przyrodniczo cennych, Politechnika Białostocka, Białystok 2000 [maszynopis].
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, PWN, Warszawa 1999.
 • Jalinik M., Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wyd. PB, Białystok 2005.
 • Kisiel R., Jastrzębska K., Kowalewski A., Polityka leśna i gospodarowanie lasami w Polsce na przykładzie nadleśnictw w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, S. Bakier, Wyd. EkoPress, Białystok 2016.
 • Krajewski K., Przedsiębiorczość i integracja, ,,Decydent” 2002, nr 6 (34).
 • Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd. AE, Katowice 2002.
 • Niedziółka A., Rola władz gminnych w zarządzaniu turystyką na obszarach przyrodniczo cennych w wybranych gminach powiatu krakowskiego, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2010.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Wyd. AE, Katowice 2001.
 • Radecki W., Ochrona prawna obszarów przyrodniczo cennych, Oddział Akademicki PTTK, Kraków 1987.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, tłum. J. Grzywicka, PWN, Warszawa 1960.
 • Taylor F.W., Shop Management, Harper and Row, New York 1903.
 • Zielińska A., Próba oceny szans i zagrożeń sieci Natura 2000 w Polsce, [w:] Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością, red. T. Borys, Gospodarka a środowisko.
 • Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. A. Langego we Wrocławiu, nr 1075, Wrocław 2005.
 • Żegleń P., Zarządzanie turystyką na obszarach cennych przyrodniczo województwa podkarpackiego, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0ed7547-9782-4c34-a42f-918a0a4dd083
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.