PL EN


2013 | 1/2013 (40) t.1 | 104 - 122
Article title

Postawy i zachowania gospodarstw domowych regionu zachodniopomorskiego wobec kryzysu – wyniki badań

Content
Title variants
EN
Attitudes and behaviors of households in Zachodniopomorskie region to crisis – results of researches
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bliższe i dalsze otoczenie ekonomiczne ma istotny wpływ na sposób organizacji i funkcjonowanie gospodarstwa domowego. Wpływ ten wynika z relacji zachodzących pomiędzy najważniejszymi instytucjami i sektorami gospodarki a gospodarstwem domowym jako podmiotem gospodarowania, powstających w procesie wzajemnego świadczenia usług. Dlatego też kryzys światowy, wywołując określone reperkusje w sferze ekonomicznej i społecznej, wpłynął na warunki funkcjonowania gospodarstw domowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w ich postawach wobec kryzysu, jak i podejmowanych działaniach dostosowawczych.Celem publikacji jest prezentacja wyników badań pierwotnych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych regionu zachodniopomorskiego na temat ich postaw i zachowań wobec kryzysu, odnoszących się do funkcjonowania gospodarstw w sferze ekonomicznej, w tym konsumpcji i sytuacji w zakresie pracy oraz w sferze psychospołecznej.
EN
The closer and further economic environment has an important impact on the organization and functioning of a household. The impact results from a relationship, which occurs between the most important institutions and economic sectors and a household as a management entity, all resulting from the mutual service offering process. Therefore, the global crisis causing certain repercussions in the economic and social realm influenced the functioning of households, which, in turn was reflected both in their attitudes towards the crisis and taking adjustment efforts. The aim of this publication is to present results of original research carried out on a representative sample of households from Zachodniopomorskie region, about their attitudes and behavior towards the crisis relating to functioning of household in the economic realm, including consumption and situation in the area of work and psychosocial sphere.
Year
Pages
104 - 122
Physical description
Dates
published
2013-02-15
Contributors
References
 • Burlita, A., Maniak, G. i Zelek, A. (red.). (2011). Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
 • Bywalec, C. (2009). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • CBOS. (2011). Ocena sytuacji na rynku pracy i poczucia zagrożenia bezrobociem. S/27/2011. Warszawa: CBOS.
 • Czapiński, J. i Panek, T. (red.). (2010). Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pozyskano z: http://www.diagnoza.com.
 • GUS. (2011a). Regiony Polski. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2011b). Sytuacja gospodarstw domowych w 2010 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Informacja sygnalna. Warszawa: GUS. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl.
 • Jastrzębska-Smolaga, H. (2000). W kierunku trwałej konsumpcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kędzior, Z. (1998). Gospodarstwo domowe jako obiekt badań. W: Konsument – przedsiębiorstwo– rynek. Katowice: CBiE im. K. Adamieckiego.
 • Krupski, R. (red.). (2008). Elastyczność organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ministerstwo Gospodarki. (2009). Polska 2009. Raport o stanie gospodarki. Warszawa:
 • Ministerstwo Gospodarki. Pozyskano z: http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C14A5DE8-7236-4770-A72D-44D7A0454F93/56987/RoG090824.pdf.
 • Słaby, T. (red.). (2009). Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • TNS Pentor. (2010a). Barometr nastrojów ekonomicznych, http://www.pentor.pl/11276xml.
 • TNS Pentor. (2010b). Kryzys finansowy w opinii Polaków – II fala badania. Pozyskano z: http://www.pentor.pl/57403.xml?doc_11280.iness.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d0f817d1-51e5-40aa-b188-60f893bc35ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.