PL EN


2016 | 11/2016 | 137-154
Article title

Demoralization and Juvenile Delinquency – the Dynamics and Dimensions

Content
Title variants
PL
Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper provides data concerning the dimensions, dynamics and structure of demoralization as well as penal acts committed by juveniles over the period 2000–2014 in Poland. The analysis results presented here are own elaboration of the data from the Statistics Department of the Ministry of Justice in Warsaw. The statistical data presented herein show the decreasing number of juvenile delinquents from 25 667 to 16 388 juveniles (i.e. by 36,1%) and an increase in demoralization issues from 8 878 to 15 524, i.e. by 74,9% in the years 2000–2014. It can be said that that the number of offences committed in the society by juveniles tends to be going down, but this decrease is inappropriately low when compared to the reducing number of individuals in this age group. Over the period 2000–2014 the total number of 13, 14, 15, 16 and 17-year old teenagers decreased by as much as 40%.
PL
W artykule zaprezentowano dane dotyczące rozmiarów, dynamiki oraz struktury demoralizacji i czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w latach 2000–2014 w Polsce. Prezentowane wyniki analiz są opracowaniem własnym danych Departamentu Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Prezentowane dane statystyczne pokazują spadek liczby nieletnich przestępców z 25 667 do 16 388 sprawców czynów karalnych (tj. o 36,1%) oraz wzrost w zakresie demoralizacji z 8 878 do 15 524, tj. o 74,9% w latach 2000–2014. Można stwierdzić, że liczba czynów karalnych popełnianych w społeczeństwie przez nieletnich ma tendencję spadkową, ale spadek ten jest nieadekwatny do obniżenia się populacji tej kategorii wiekowej. W okresie 2000–2014 ogólna liczba osób w wieku 13–17 lat spadła aż o 40%.
Year
Issue
Pages
137-154
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • University of Silesia in Katowice
References
 • Biel K., 2008, Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Błażejewski Z., 1994, Przestępczość nieletnich w środowisku wiejskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Budrewicz I., 2001, Przestępczość nieletnich dziewcząt, [w:] Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Diagnoza – profilaktyka – resocjalizacja, (red.) Kawula S., Machel H., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Gaberle A., Korcyl-Wolska M., 2002, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Wydawnictwo Arche, Gdańsk.
 • Greenwald R., 2000, A Trauma-Focused Individual Therapy Approach for Adolescents With Conduct Disorder, „Internalional Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, nr 44 (2).
 • Klaus W., 2009, Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich, Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warszawa.
 • Korcyl-Wolska M., 2004, Postępowanie w sprawach nieletnich, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Korcyl-Wolska M., 2015a, Postępowanie w sprawach nieletnich, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Korcyl-Wolska M., 2015b, Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Łobocki M., 2003, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Marzec-Tarasińska A., 2004, Wsparcie społeczne młodzieży zażywającej środki odurzające, [w:] Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, (red.) Palak Z., Bartkowicz Z., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Noszczyk-Bernasiewicz M., 2014, Funkcjonowanie szkolne nieletnich przed umieszczeniem w placówce resocjalizacyjnej – komunikat z badań, [w:] Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksje socjopedagogiczne, (red.) Rzymełka-Frąckiewicz A., Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń.
 • Pilch T., BaUman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Rajtar T., 2009, Przejawy i nasilenie nieprzystosowania społecznego nastoletnich dziewcząt, [w:] Przestępczość nieletnich, (red.) Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Rode M., 2009, Charakterystyka wybranych cech psychicznych nieletnich dziewcząt, [w:] Przestępczość nieletnich, (red.) Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 1997 Nr 75, poz. 468).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485).
 • Wilczyńska-Kwiatek A., Bargiel-Matusiewicz K., 2009, Młodzież w obliczu zagrożeń społecznych, [w:] Przestępczość nieletnich, (red.) Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Woźniakowska-Fajst D., 2010, Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Co to są dopalacze, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Zdrowia, http://dopalaczeinfo.pl/strony/co_to_sa_dopalacze#co-to-sa-dopalacze [dostęp: 15.01. 2016].
 • Dopalacze Mocarz zabijają dzieci: 170 zatrutych w szpitalach, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3934101,dopalacze-mocarz-zabijaja-dzieci-170-zatrutych-w-szpitalach, id,t.html [dostęp: 15.01.2016].
 • FAQ – najczęściej zadawane pytania. O dopalaczach, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Zdrowia, http://dopalaczeinfo.pl/strony/faq#o-dopalaczach [dostęp: 15.01.2016].
 • „International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”, http://ijo.sagepub.com/ [dostęp: 22.07.2014].
 • Raport o schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych. Informacja o podstawowych problemach. Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń. Warszawa 2005. Dokument elektroniczny, http:ms.gov.pl/aktual/raport.rtf [dostęp: 22.02. 2007].
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r, poz. 382) http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=TEKSTY_JEDNOLITE [dostęp: 15.01.2016].
 • Wyniki badań bieżących. Stan i struktura ludności na dzień: 31 XII 2000 i 31 XII 2014, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx [dostęp: 15.01.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d10b413e-147c-4f67-a8e6-7aa4aa37d6b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.