PL EN


Journal
2011 | 151 | 209-222
Article title

Plotka w korporacyjnej komunikacji kryzysowej

Content
Title variants
EN
Gossip in Corporate Crisis Communication
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to show the role of gossip in corporate crisis communication. The author wants to present how gossiping can be understood and to highlight its ethical dimensions related to profession and culture. The aim of this section is not only to show its unethical aspects but also some potential advantages in organizational settings. In the last part of this work the author discusses the role of gossip in corporate crisis communication.
Contributors
 • Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Wydział Filologiczny, Neofilologia, Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, magda.bielenia@gmail.com
References
 • Allen K. 2008. Viral Marketing 100 Success Secrets- Secret Strategies, Buzz Marketing Tips and Tricks, and Interactive Marketing: 100 Simple Online Campaign Principles. Lulu.com.
 • Anderson D. L. 2010. Organization Development. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Archard D. 1998. Privacy, the public interest and a prurient public. W: M. Kieran (red.). Media ethics. Londyn: Routledge, 82–96.
 • Bendor J. i Swistak, P. 1996. The Controversy about the evolution of cooperation and the evolutionary roots of social institutions. W: W. Gasparski, M. M. Mlicki i B. H. Banathy (red.). Social agency: dilemmas and education praxiology. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 113–136.
 • Bielenia-Grajewska M. 2010a. Rola kultury organizacyjnej w okresie zmian. W: A. Anto-nowicz (red.). Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 201–208.
 • Bielenia-Grajewska M. 2010b. Rola tożsamości organizacyjnej w kreowaniu korporacyjnych zachowań komunikacyjnych. Typ kultury organizacyjnej a dialogowość pracowników. W: P. Kulawczuk i A. Poszewiecki (red.). Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości. Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 300–315.
 • Biesheuvel I., Jennings G., Pilbeam E., Singh N. i Kornhof H. 2007. Engineering fundamentals. Cape Town, Pearson Education South Africa Ltd.
 • Bingham T. H. 2000. The business of judging: selected essays and speeches. Oxford: Oxford University Press.
 • Bolton S. 2005. Emotion Management in the Workplace. Londyn: Palgrave.
 • Bukowska U. 2003. Etyczne aspekty pracy. „Zeszyty Naukowe nr 597 Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 65–82.
 • Carrick P. 2001. Gossip in Organizations. Waszyngton: Georgetown University Press.
 • Carroll M. 2008. The Mindful Leader: Awakening Your Natural Management Skills Through Mindfulness Meditation. Boston, MA: Trumpeter Books.
 • Chyrowicz B. 1997. Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Ciulla J. B. 2002. Trust and the future of leadership. W: N. E. Bowie (red.). The Black-well guide to business ethics. Malden, MA: Blackwell Publishers, 334–251.
 • Clampitt P. G. 2009. Communicating for Managerial Effectiveness. Problems, strategies, solutions. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
 • Coady C. A. J. 2006. Pathologies of testimony. W: J. Lackey i E. Sosa (red.). The epistemology of testimony. Nowy Jork: Oxford University Press, 253–271.
 • Conniff R. 2003. Historia naturalna bogaczy. Raport z badań terenowych. Warszawa: WAB.
 • Cram N. 2004. Skills identification. W: J. F. Dyro (red.). Clinical engineering handbook. Academic Press, 212–213.
 • Davis K. 1988. Management Communication and the Grapevine. W: S. Devereaux-Ferguson i S. Ferguson (red.). Organizational Communication. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 277– 289.
 • DiFonzo N. i Bordia P. 2005. Rumors Denials as Persuasive Messages: Effects of Personal Relevance, Source, and Message Characteristics. “Journal of Applied Social Psychology” 35/6: 1301 –1331.
 • Dyer A. R. 1988. Ethics and psychiatry: toward professional definition. Waszyngton: American Psychiatric Press.
 • Filek J. 2010. Czy finansista jest człowiekiem moralnym? „Prakseologia” 150: 71–86.
 • Fine G. A. 1997. Gossip. W: T. A. Green (red.). Folklore: an encyclopedia of beliefs, customs, tales, music, and art. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc., 422–423.
 • Folger R. i Skarlicki D. P. 2008. The evolutionary bases of deontic justice. W: S. W. Gilliland, D. D. Steiner, D. P. Skarlicki (red.). Justice, Morality and Social responsibility. Charlotte, NC: Information Age Publishing Inc, 29–62.
 • Galata S. 2003. Błędy w zarządzaniu jako czynniki wpływające na nieetyczne zachowania się w działalności gospodarczej. „Zeszyty Naukowe nr 613 Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 112–120.
 • Gasparski W. 1999. Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce. W: W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka i D. Miller (red.). Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Huma-nistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 15–36.
 • Gelak D. 2008. Lobbying and Advocacy: Winning Strategies, Resources, Recommendations, Ethics and Ongoing Compliance for Lobbyists and Washington Advocates. Alexandria Va: The Capitol Net, Inc.
 • Gildenhuys J. S. H. 2004. The philosophy of public administration. A holistic approach. Stellenbosch: Sun Press.
 • Grabowski K. 2010. Czy warto być homo pecuniosus? „Prakseologia” 150: 87–92.
 • Grote J. i McGeeney J. 1997. Clever as Serpents: Business Ethics and Office Politics‎. Collegeville, MN: The Liturgical Press.
 • Hendry J. 2004. Between enterprise and ethics: business and management in a bimoral society. Oxford: Oxford University Press.
 • Hess-Lüttich E. W. B. 2001. Negotiating social relationships: Fontane’s gossip. The rhetoric of discreet indicreation in L’Adultera’. W: E. Weigand i M. Dascal (red.). Negotiation and Power in Dialogic Interaction. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins B.V, 267–288.
 • Hazard G. C i Dondi A. 2004. Legal ethics: a comparative study. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Hinman L. M. 2007. Ethics: a pluralistic approach to moral theory. Belmont, CA: Thomson Higher Education.
 • Jacob N. 2003. Intercultural management. Londyn: Kogan Page Limited.
 • James S. M. 2010. An Introduction to Evolutionary Ethics. Chichester: John Wiley&Sons.
 • Kosewski M. 1999. Anomia sovietica (O tym, dlaczego ludzie ceniąc sobie to, co dobre, idą za tym, co złe i jak można temu zaradzić). W: W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller (red.). Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 63–84.
 • Kreitner, R. 2007. Management. Boston, MA: Houghton Miffi n Company.
 • Lewicka-Strzałecka A. 1999. Etyczne programy firm: teoria i praktyka. W: W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka i D. Miller (red.). Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 161–188.
 • Lewicka-Strzałecka A. 2010. Spór o kształt etycznej edukacji menadżerów. „Diametros” 25: 38–54.
 • Marcus P. 2010. In Search of the Good Life: Emmanuel Levinas, Psychoanalysis and the Art of Living. Londyn: Karnac Books, Ltd.
 • McCusker P. J. 2004. Conversation: Striving, Surviving, and Thriving: Searching for Messages and Relationships. Lincoln, NE: IUniverse, Inc.
 • Moran R. T., Harris F. R. i Moran S. V. 2007. Managing cultural differences: global leadership strategies for the 21st century. Burlington, MA: Butterworth-Heinemann.
 • Morean B. 2006. Ethnography at work. Oxford: Berg.
 • Mourdoukoutas P. i Siomkos G. J. 2009. The Seven Principles of WOM and Buzz Marketing: Crossing the Tipping Point. Heidelberg, Springer.
 • Pack-Brown S. P. i Braun Williams C. 2003. Ethics in a multicultural context. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Ltd.
 • Pyka M. 2010. Między normami a działaniem. Praktyczny charakter etyki inżynierskiej. „Diametros”25: 55–74.
 • Rapport N. i Overing J. 2000. Social and cultural anthropology: the key concepts. Nowy Jork: Routledge.
 • Rok B. 2009. Czy przywództwo etyczne w działalności gospodarczej jest możliwe? „Prakseologia” 149: 187–204.
 • Rothbard M. 2002. The Ethics of Liberty. Nowy Jork: New York University Press.
 • Sanders K. 2003. Ethics and journalism. Londyn: Sage Publications Ltd.
 • Sokołowska J. 2010. Zasada podwójnego skutku w etyce, prawie i biznesie. W: W. Gasparski, J. Jabłońska-Bonca (red.). Biznes, Prawo, Etyka. Warszawa: WAPI, 136–150.
 • Somacarrera P. 2002. The codification of uncertainty: modality in English-Canadian Fiction. W: P. Alonso, M. Jesús Sánchez, J. Hyde i Ch. Moran (red.). Aspects of discourse analysis. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 119–132.
 • Stacks D.W. 2004. Crisis Management: Toward a Multidimensional Model of Public Relations. W: D. Pyle Millar i R. L. Heath (red.). Responding to crisis: a rhetorical approach to crisis communication. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 37–50.
 • Szulczewski G. 2010. Kryzys finansowy lat 2008–2009. Próba specyfikacji problematyki moralnej. „Prakseologia” 150: 43–70.
 • Wachowicz D. 2001. Przedsiębiorczość jako cecha menedżera. W: J. Kubka (red.). Etyka w edukacji menedżerskiej i praktyce ekonomiczno-społecznej. Gdańsk, Zakład Poligrafii Politechniki Gdańskiej, 13–16.
 • Warren S. D. i Brandeis L. D. 1984. The right to privacy (the implicit made explicit). W: D. Schoeman (red.). Philosophical dimensions of privacy: an anthology. Nowy Jork: Cambridge University Press, 75–103.
 • Willer R., Feinberg M., Irwin K., Schultz M. i Simpson B. 2010. The trouble with invisible men. How reputational concerns motivate generosity. W: S. Hitlin i S. Vaisey (red.). Handbook of the Sociology of Morality. Nowy Jork: Springer Science+Business Media LLC, 315–330.
 • Wittek R. i Wielers R. 1998. Gossip in Organizations. “Computational & Mathematical Organization Theory” 4/2: 189–20.
 • Żemigała M. 2007. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: budowanie zdrowej, efektywnej organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d10d86ce-5e5d-4eae-8618-46538bf40298
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.