PL EN


2016 | 3 (362) | 305-316
Article title

Czynniki sprzyjające postawom prosumenckim młodych konsumentów

Authors
Content
Title variants
EN
Stimulants of Prosumption Attitudes of Young Polish Consumers
RU
Факторы, содействующие просьюмерскому отношению молодых потребителей
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest określenie siły i kierunku oddziaływania różnych czynników na postawy prosumenckie polskiej młodzieży. Dokonano identyfikacji wpływu czynników sprzyjających ujawnieniu się prosumpcji czerpiącej (przejawiającej się w korzystaniu z zasobów i wiedzy innych osób) oraz obdarzającej (polegającej na dzieleniu się swoimi zasobami i wiedzą). Podstawą źródłową opracowania były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/2014 wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Badania wskazują, że skłonność do prosumpcji czerpiącej jest w niewielkim stopniu uzależniona od ujawnienia się skłonności do prosumpcji obdarzającej. Na ujawnienie się tej ostatniej oddziałuje głównie częstotliwość wykorzystywania nowoczesnych technologii (przede wszystkim do komunikowania się z innymi osobami). Natomiast prosumpcja czerpiąca jest kształtowana przez podejmowanie aktywności innej niż korzystanie z komputera, np. realizację zainteresowań sportowych, artystycznych i prowadzenie życia towarzyskiego. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane do budowy strategii komunikacji z młodymi konsumentami, uaktywniania postaw prosumenckich, a także prowadzenia edukacji rynkowej młodych konsumentów. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The aim of the article is to determine the strength and direction of various factors’ impact on prosumption attitudes of the Polish youth. The factors, which influence the manifestation of taking-oriented prosumption (manifested through the use of resources and expertise offered by others) and granting-oriented prosumption (i.e. sharing own resources and knowledge with others), were identified and used in the model. The basis of the data presented in the paper is the survey carried out in the 2013/2014 school year among students of some middle and upper secondary schools in Silesia province. Research suggests that the tendency to taking-oriented prosumption is only slightly dependent on the tendency to granting-oriented prosumption. The latter is mainly determined by the frequency of the use of modern technology (mainly to communicate with others). In contrast, prosumers’ attitudes oriented towards taking are shaped by participating in activities other than computer use, e.g. doing sports, artistic hobbies, and relatively rich social life. The research results can be used to build a communication strategy with young consumers, to activate prosumption attitudes as well as to conduct market education of young consumers.
RU
Цель рассуждений – определить силу и направление воздействия разных факторов на просьюмерское отношение польской молодежи. Определили влияние факторов, способствующих выявлению просьюмерского поведения типа «брать» (проявляющегося в пользовании ресурсами и знаниями других лиц) и типа «дарить» (заключающегося в разделении своих ресурсов и знаний). Основоисточником были результат опросов, проведенных в учебном году 2013/2014 среди учащихся гимназий и средних школ Силезского воеводства. Обследования указыают, что склонность к просьюмерскому поведению типа «брать» в небольшой степени зависит от выявления склонности в про- сьюмерскому поведению типа «дарить». На выявление последнего влияет в основном частотность использования современных технологий (прежде всего общения с другими людьми). Просьюмерское поведение типа «брать» формируется путем предприятия иной активности, нежели пользование компьютером, напр. осуществления спортивной, художественной заинтересованности и проведения общественной жизни. Результаты проведенных обсле- дований могут использоваться для формирования стратегии коммуникации с молодыми потребителями, большей активности в просьюмерском поведении, а также для проведения рыночного обучения молодых потребителей. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
305-316
Physical description
Contributors
author
References
 • Brzeziński J. (2005), Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domańska K. (2009), Kim jest prosument, „Marketing w Praktyce”, nr 2.
 • De Pourbaix P. (2011), Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72.
 • Ertmańska K., Ertmański S. (2011), Etnocentryzm konsumencki wśród młodych konsumentów,
 • „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72.
 • Hartley J. (2009), From the Consciousness Industry to the Creative Industries: Consumer-Created Content, Social Network Markets, and the Growth of Knowledge, (w:) Holt J., Perren A., Media Industries: History, Theory, and Method, Wiley-Blackwell, Hoboken.
 • Liczą się efekty. Raport o stanie edukacji 2012 (2013), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Młody konsument − rynek towarów oferowanych dzieciom i młodzieży w świetle kontroli Inspekcji Handlowej (2010), UOKiK, Warszawa.
 • Nowacki F. (2014), Marketing 4.0 — nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Olejniczuk-Merta A. (2009), Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Prosumenci w polskim Internecie (2008), http://pliki.gemius.pl/Raporty/2008/Prosument_raport_Gemius.pdf [dostęp: 02.01.2015].
 • Siuda P. (2012), Kultury prosumpcji: o niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Słownik Języka Polskiego PWN (2015), http://sjp.pwn.pl/szukaj/postawa.html [dostęp: 30.10. 2015].
 • Sowa I. (2014), Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych współczesnej młodzieży, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Szul E. (2013), Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Szymusiak T. (2013), Prosumpcja — wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania. Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego prosumenta. Studium przpadku: Polska a Niemcy, (w:) Adrianowski D., Patora K., Sikora J. (red.), Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2008), Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Xie C., Bagozzi, R., Troye, S. (2008), Trying to prosume: toward a theory of consumers as co-creators of value, “Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 36(1).
 • Złotkowska G. (2011), Czynniki wpływające na zachowania nabywcze młodzieży, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d118434b-6fb6-4f21-8371-ba3104b27d52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.