PL EN


2018 | 3(1) | 9-28
Article title

THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF LEGISLATIVE BODIES IN THE POLISH AND FRENCH TERRITORIAL SELF-GOVERNMENT – TOWARDS A CONSULTATIVE DEMOCRACY

Content
Title variants
PL
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORGANÓW STANOWIĄCYCH W POLSKIM I FRANCUSKIM SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - W STRONĘ DEMOKRACJI KONSULTACYJNEJ
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The internal structure of legislative bodies of territorial self-government units/territorial communities and normative constructions of commissions and consultative bodies (especially those in the French legal order) enable active expression of opinions and positions of residents of self-government communities. Multiplication of French commissions and committees, regulated by the Act, enriching the consultative dialogue in the territorial community, may constitute a good model of new and desirable solutions in this area in the Polish legal order. Expressing opinions by residents of a given community through a wide range of consultative bodies should be considered the right direction of indirect democracy, which unambiguously approaches participatory democracy, allowing residents to participate in making decisions on their own matters.
PL
Struktura wewnętrzna organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego/wspólnot terytorialnych oraz konstrukcje normatywne komisji i ciał konsultacyjnych (zwłaszcza te we francuskim porządku prawnym) umożliwiają aktywne wyrażanie opinii i stanowisk mieszkańców wspólnot samorządowych. Mulitiplikacja francuskich komisji i komitetów, uregulowanych na mocy ustawy, wzbogajacych dialog konsultacyjny we wspólnocie terytorialnej, stanowić może dobry wzorzec nowych i pożądanych rozwiązań w tym zakresie w polskim porządku prawnym. Wypowiadanie się mieszkańców danej wspólnoty przez szeroką gamę ciał konsultacyjnych uznać należy za właściwy kierunek demokracji pośredniej, która w sposób jednoznaczny przybliża się do demokracji uczestniczącej, pozwalajac współuczestniczyć mieszkańcom w podejmownaiu decyzji w ich własnych sprawach.
Year
Issue
Pages
9-28
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
 • 1. AUBY J.B., AUBY J.F., NOGUELLOU R., (2015), Droit des collectivités locales, Paris.
 • 2. AUGUSTYNIAK M., (2017), Partycypacja społeczna w samorządzieterytorialnym w Polsce, Studiumadministracyjnoprawnenatleporównawczym [Social participation in ter-ritorial self-government in Poland, Administrative and legal study on the comparative background], Warsaw.
 • 3. AUGUSTYNIAK M., (2012), Organizacja i funkcjonowanie rady gminy [Organization and functioning of the municipal council], Warsaw.
 • 4. CREUSOT S., (2012), Une nouvelle organisation decentralisée de la Republique, Paris.
 • 5. FAURE B., (2014), Droit des collectivitésterritoriales, Paris.
 • 6. FERSTENBERT J., PRIET F., QUILICHINI P., (2016), Droit des collectivités territo-riales, Paris.
 • 7. GIRARDON J., (2014), Les collectivités territoriales, Paris.
 • 8. GWOŹDZIEWICZ S., MYDŁOWSKA B., (ed.), (2015), Prawne i społeczne problemy samorządu terytorialnego (Legal and social problems of local government. Warsaw.
 • 9. KISIEL W., (2014), Powiatowa komisja bezpieczeństwa i porządku: uwagi admin-istratywisty (District security and order commission: comments of an administration pro-fessional) [in:] Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa (Coordination of local activities for security), ed. J. Czapska, Kraków.
 • 10. PH. LACAÏLE (2014), L’élu municipal. Statut de l’élu et foncionnement du conseil mu-nicipal, Paris.
 • 11. LOMBARD M., DUMONT G., SIRINELLI J., (2015), Droit administratif, Paris.
 • 12. MARTYSZ CZ., (in:) DOLNICKI B.,(ed.), (2017), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz (Act on district self-government. Commentary), Lex/el, Warsaw.
 • 13. Megard D., Deljarrie B., (2009), La communication des collectivités locales, Paris.
 • 14. MOLL T., (in:) Dolnicki B., (ed.), (2016), Ustawa o samorządzie gminnym. Act on the municipal self-government. Commentary, Warsaw.
 • 15. MORAND-DEVILLER J., (2015), Droit administratif, Paris.
 • 16. NICOLLE P., MURET J.P. (ed.) (2014), Comprendre la vie municipale. Communes et intercommunalités, Paris.
 • 17. STRUS D., (2009), Organizacja administracji samorządowej w Polsce (Organization of self-government administration in Poland) [in:] Samorząd terytorialny w Polsce (Territorial self-government in Poland), ed. J. Bucińska, D. Struc, R. Stec, Warsaw.
 • 18. SZEWC A., (2010), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz (Act on municipal self-government. Commentary), Warsaw.
 • 19. WALINE J., (2016), Droit administratif, Paris.
 • 20. WLAŹLAK K., (in:) CHMIELNICKI P. (ed.), (2013), Ustawa o samorządzie gminnym (Act on municipal self-government), Warsaw.
 • 21. ZIMMERMANN J. (2014), Administrative law, Warsaw.
 • 22. ACT OF 8 MARCH 1990 on municipal self-government (consolidated text Journal of Laws of 2017 item 1875 as amended)
 • 23. ACT OF 5 JUNE 1998 on district self-government (consolidated text Journal of Laws of 2017 item 1868 as amended)
 • 24. ACT OF 5 JUNE 1998 on voivodeship self-government (consolidated textJournal of Laws item 2096 as amended)
 • 25. ACT OF 11 JANUARY 2018 on amending certain acts to increase the participation of citizens in the process of electing, operating and controlling certain public bodies (Journal of Laws 2018.130)
 • 26. ACT OF 27 AUGUST 1997 on vocational and social rehabilitation and employment of people with disabilities (i.e. Journal of Laws of 2016, item 2046, as amended)
 • 27. CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND of 2 April 1997 (Journal of Laws, item 483, as amended) – hereinafter referred to as the Constitution of the RP.
 • 28. CONSTITUTION OF THE FRENCH REPUBLIC of 4 October 1958 (Constitution du 4 octobre 1958, JORF - https://www.legifrance.gouv.fr, access: 01.01.2018 r.).
 • 29. CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (General Code of Terri-torial Communities) – source: https://www.legifrance.gouv.fr.
 • 30. JUDGEMENT of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 11.05.2011 ( II SA/Po 188/11, LEX no. 795690).
 • 31. JUDGEMENT of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 10 March 2009 (II OSK 344/09, LEX no. 532198).
 • 32. JUDGEMENT of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 13 March 2012 (I OSK 2296/11, LEX no. 1136675).
 • 33. JUDGEMENT of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 12 April 2010 (II SA/Bk 160/07, LEX no. 661870).
 • 34. JUDGEMENT of the Voivodeship Administrative Court in Wrocław of 29.01.2016 (III SA/Wr 694/15, LEX no. 2034824).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d11c0601-6982-41b4-b304-87ae636c6ac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.