PL EN


2010 | 4(11) | 101-119
Article title

Cnoty republikańskie i patriotyzm w PRL

Authors
Content
Title variants
EN
Republican virtues and patriotism in the Polish People’s Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Analysing the Polish People’s Republic with reference to republican and patriot virtues, the country governed by communists appears as a completely artificial formation, based on utopian principles, holding its position thanks to terror, propagan­da and remaining dependent on powerful overlord. Some warped features of republicanism inside the structure controlling the machinę of power interspersed merely with inner system of communist party and the nomenklatura, not raising any hopes that those features could evolve in the direction of the rules of classic republic. Attacking by means of patriotism, which apart from the law should be the main constituent of republicanism, was communists’ opportunistic approach to make use of Polish citizens’ emotions in order to acheive their goals: the legitimization of commu­nist rule first, then frightening into submission, orienting their job and, finally, pro- viding themselves and maintainingleadership and privileges. Evolution of propagated patriotism in the successive stages of the existance of The Polish People’s Republic indicated merely how itwould be used to maintain political status quo. It was changing along with the changing form of communist rule, assuming an adeąuate form to current condition of counter-revolutionary Polish society. That is why patriotism promoted by communists in the years 1944-1989 was similar to their predecessors belonging to Communist Party of Poland and appealing to it in turn played a part of a tool used to exercise power.
Keywords
PL
Year
Issue
Pages
101-119
Physical description
Contributors
 • Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
References
 • Agursky M., The Prospects of National Bolshevism, [w:] The Last Empire. Nationality and the SovietFuture, ed R. Conauest, Stanford 1986, s. 87.
 • Barghoon F.C.,, Russin Nationalism and Soviet Politics: Official and Unofficial Perspectives, [w:] The Last Empire. Nationality and the SovietFuture, ed R. Conauest, Stanford 1986, s. 34-45.
 • Bartyzel J., Patriotyzm, http://metapedia.konserwatyzm.pl/wiki/Patriotyzm, z dnia 20.06.2010.
 • Bauer O., Zagadnienie narodowości, Warszawa 1908, s. 41.
 • Bielenkow S., Ostroumow G., Nowy typ stosunków międzynarodowych, [w:] O socjalistycznym patriotyzmie i internacjonalizmie, Moskwa 1985, s. 30.
 • Dżilas M., Nowa klasa wyzyskiwaczy. Analiza systemu komunistycznego, tł. J. Mieroszewski, Paryż 1957.
 • Engels F., Anty-Duhring, [w:] Podstawowe problemy moralności socjalistycznej. Teksty źródłowe, red. H. Maślińska, M. Michalik, Warszawa 1974, s. 25.
 • Engels F., Położenie klasy robotniczej w Anglii, [w:] Podstawowe problemy moralności socjalistycznej. Teksty źródłowe, red. H. Maślińska, M. Michalik, Warszawa 1974, s. 18.
 • Gaworski H., Nasz Dom, Warszawa 1977, s. 7, 14-15
 • Jankowski H., Dekownicy, [w:] Podstawowe problemy moralności socjalistycznej. Teksty źródłowe, red. H. Maślińska, M. Michalik, Warszawa 1974, s. 170-173.
 • Jaruzelski W., Przemówienie na I Kongresie PRON, 7 V1983, [w:] W. Jaruzelski Przemówienia 1983, Warszawa 1984, s. 95
 • Jaures J., Proletariat a ojczyzna, [w:] J. Jurnes, Wybór pism, tł. M. Bibrowski i in., Warszawa 1970, s. 613.
 • Jedność narodu polskiego głównym źródłem siły naszej Socjalistycznej ojczyzny. Przemówienie I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, [w:] VII Plenum KC PZPR 14 kwietnia 1977 r., Podstawowe dokumenty i materiały, Warszawa 1977, s. 10.
 • Kałtachczan S., Zwycięstwo leninowskich idei internacjonalizmu w ZSRR, [w:] O socjalistycznym patriotyzmie i internacjonalizmie, Moskwa 1985, s. 13.
 • Kantyka J., Socjalistyczny internacjonalizm i motywacje patriotyczne trwałymi składnikami świadomości narodu polskiego, [w:] O patriotyzmie, red. I. Kwasiborska-Jarosz, Warszawa 1978, s. 101, 106, 111-112, 114, 119.
 • Kelles-Krauz K., Niepodległość Polski a materialistyczne pojmowanie dziejów, [w:] Kelles-Krauz K., Naród i historia. Wybór pism, Warszawa 1989, s. 352-353, 374.
 • Klimczak W., Problemy patriotycznego, obywatelskiego wychowania społeczeństwa, [w:] O O patriotyzmie, red. I. Kwasiborska-Jarosz, Warszawa 1978, s. 15-16, 18-10, 22-23.
 • Korkuć M., Komunistów „patriotyzm" instrumentalny, http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=582, z dnia 20.06.2010.
 • Kruszewski A., Nationalism and Politics: Poland, [w:] The Politics of Ethnicity In Eastern Europe, eds. G. Klein, M. J. Reban, New York 1981, s. 173.
 • Lenin W., V Ogólnorosyjski Zjazd Rad delegatów robotniczych, chłopskich, żołnierskich I Armii Czerwonej 4-10 lipca 1918 r., [w:] W. Lenin, Dzieła, t. 27, Warszawa 1954, s. 542.
 • Lenin W., Zadania związków młodzieży, [w:] P Podstawowe problemy moralności socjalistycznej. Teksty źródłowe, red. H. Maślińska, M. Michalik, Warszawa 1974, s. 119-126.
 • Luksemburg R., Do proletariuszy wszystkich krajów, [w:] R. Luksemburg, Wybór pism, t. 2, Warszawa 1959, s. 462.
 • Luksemburg R., Rewolucja rosyjska, [w:] A. Ciołkosz, Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska, Paryż 1961, s. 200.
 • Luksemburg R., Socjalpatriotyzm w Polsce, [w:] Luksemburg R., 1.1, Warszawa 1959, s. 55-56.
 • Marks K., Krytyka Programu Gotajskiego, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 19, tł. A. Bal i in., Warszawa 1972, s. 23-24.
 • Michalik M., Problemy patriotyzmu i umacniania jedności narodu w świetle materiałów VII Zjazdu PZPR i III Plenum KC PZPR, [w:] O patriotyzmie, red. I. Kwasiborska-Jarosz, Warszawa 1978, s. 57.
 • O kodeksie moralnym budowniczego komunizmu, [w:] Podstawowe problemy moralności socjalistycznej. Teksty źródłowe, red. H. Maślińska, M. Michalik, Warszawa 1974, s. 136-137.
 • O pogłębianie patriotycznej jedności narodu, o umacnianie państwa i rozwój demokracji socjalistycznej. Referat Biura Politycznego KC PZPR wygłoszony przez I sekretarza KC Edwarda Gierka, [w:] III Plenum KC PZPR, 20 lutego 1976 r. Podstawowe dokumenty i materiały, Warszawa 1976, s. 11, 266-267, 286.
 • Oświadczenie M. Moczara z dnia 28.08.1948 dla Biura Politycznego KC PPR, za: Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948-1982, Spółdzielnia Wydawnicza „Profil” (b.m.d.w.], s. 20.
 • Partia, państwo, społeczeństwo, red. R. Dedek i Z. Siembirowicz, Warszawa 1978, s. 232, 233, 236, 243-245, 250-251, 265.
 • Pipes R., Car bolszewików, Wprost 2005, nr 1179, za: http://www.wprost.pl/ar/78260/Car-bolszewikow/, z dnia 20.06.2010.
 • Stalin J., O zadaniach działaczy gospodarczych, [w:] J. Stalin, Dzieła, t. 13, Warszawa 1951, s. 53-54.
 • Stalin J., Przyczynek do zagadnień leninizmu, [w:] J. Stalin, Dzieła, t. 8, Warszawa 1950, s. 83.
 • Tyszka K., Nacjonalizm w komunizmie, Warszawa 2004, s. 111, 138, 141,145.
 • Tyszka K., Retoryka stanu wojennego jako próba legitymizacji systemu komunistycznego, [w:] 13 XII1981. Wiedza historyczna i świadomość społeczna po 25 latach od wprowadzenia stanu wojennego, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2006, s. 93-104
 • Wielomski A., Republikanizm, http://metapedia.konserwatyzm.pl/wiki/Republikanizm/, z dnia 20.06.2010.
 • Wosleński M., Nomenklatura. Uprzywilejowani w ZSRR, Warszawa 1983, s. 15-16, 104-106 i 168-171.
 • Wstęp, [w:] O patriotyzmie, red. I. Kwasiborska-Jarosz, Warszawa 1978, s. 7-8, 11-12.
 • Załuski Z., Siedem polskich grzechów głównych. Nieśmieszne igraszki, Warszawa 1983, s. 11.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d126b378-6b66-405a-8d62-b1832eb7f3b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.