PL EN


2013 | 104 | 4 | 35-52
Article title

Pamięć w perspektywie Radykalnego Konstruktywizmu

Authors
Title variants
EN
Memory in Radical Constructivism Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje koncepcje pamięci w ramach nurtu Radykalnego Konstruktywizmu. W pierwszej części autor przedstawia charakterystykę tego nurtu i jego stosunek do klasycznych koncepcji poznania i wiedzy. Radykalny Konstruktywizm charakteryzowany jest jako nurt w filozofii nauki, który wywodzi zdolności poznawcze człowieka z jego biologicznej natury i autopojetycznej organizacji, co pozwala na uzasadnienie poglądu, iż system poznawczy człowieka jest systemem zamkniętym, wytwarzającym wiedzę o świecie w postaci modeli działań w środowisku. W drugiej części artykułu autor prezentuje konstruktywistyczne rozumienie pamięci jako fenomenu neurologicznego, świadomościowego i społecznego. Pamięć w porządku neurologicznym zawiera się w architekturze połączeń nerwowych, w porządku świadomościowym określa się ją jako zdolność elaboracji wspomnień i ich opracowywania w celu społecznej negocjacji. Pamięć społeczną zaś określają struktury interakcji jednostek, związanych ze sobą ponadindywidualnymi relacjami o charakterze systemowym.
EN
The article presents the concept of memory within the limits of Radical Constructivism. In the first part the author describes the characteristics of this approach and its attitude to the classical conceptions of cognition and knowledge. Radical Constructivism is viewed as a trend in philosophy of science which derives human cognitive abilities from his biological nature and autopoietic organisation, which justifies the view that human cognitive system is a closed system that shapes knowledge about the world in the form of action construct models of the natural world. In the second part the author discusses constructivist models of memory, understood as a neurological, consciousness, and social phenomenon. The memory seen from a neurological perspective is contained in the architecture of neural connections, as a matter of consciousness it is defined as an ability of memories elaborations and their arrangement for social negotiations, while social memory is explicated by structures of units interaction bound by supra-individual relations of systemic nature.
Year
Volume
104
Issue
4
Pages
35-52
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d142e99f-64fc-46b7-b3c8-641256c77c4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.