PL EN


2019 | 6 (52) | 199-210
Article title

The Participation of the Second Chamber of Parliament in the Implementation of the Control Function on the Example of the Senate of the United States of America

Content
Title variants
PL
Udział drugiej izby parlamentu w realizacji funkcji kontrolnej na przykładzie Senatu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This article is devoted to one of the classic functions of the legislature, which is the con- trol function. In the first part of the elaboration the author focuses on the characteriza- tion of such concepts as control, parliamentary control and the control function regard- ing doctrinal level. The rest of the article deals with the specific competences by which the Congress of the Senate of the United States of America participates in the perfor- mance of the parliamentary control function.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest jednej z klasycznych funkcji legislatywy jaką jest funk- cja kontrolna. W pierwszej części opracowania autor skupia się na scharakteryzowaniu takich pojęć jak kontrola, kontrola parlamentarna oraz funkcja kontrolna na płaszczyź- nie doktrynalnej. Natomiast dalsza część artykułu dotyczy konkretnych kompetencji, za pomocą których wchodzący w skład Kongresu Senat Stanów Zjednoczonych Amery- ki bierze udział w realizacji funkcji kontrolnej parlamentu.
Year
Issue
Pages
199-210
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
 • Department of Constitutional Law and Human Rights, Institute of Law Science, College of Social Sciences, University of Rzeszów, hadala.anna@interia.pl
References
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warsaw 2001.
 • Bożek M., [in:] Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, ed. R.M. Małajny,Warsaw 2013.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warsaw 1997.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warsaw 2014.
 • Gdulewicz E., W. Orłowski, [in:] Prawo konstytucyjne, ed. W. Skrzydło, Lublin 1996.
 • Harris J.P., Congressional control of administration, Washington D.C. 1964.
 • Jarosz J., Parlament jako organ władzy ustawodawczej, [in:] Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, ed. A. Gwiżdż, Warsaw 1997.
 • Kelsen H., O istocie i wartości demokracji, Warsaw 1993.
 • Laidler P., Podstawowe założenia systemu prezydenckiego na przykładzie USA, [in:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, ed. J. Szymanek, Warsaw 2014.
 • Marszałek-Kawa J., Realizacja funkcji kontrolnej przez parlamenty narodowe, “Cywilizacja i Polityka” 2003, No. 1.
 • Mojak R., Funkcja parlamentarnej kontroli działalności rządu, [in:] Parlament model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, ed. Z. Jarosz, Warsaw 2006.
 • Oleszek W., Congressional procedures and the Policy Process, Washington 2013.
 • Palmer B., Hearings in the U.S. Senate: A Guide for Preparation and Procedure, [in:] Senate of the U.S.: Committees. Rules and Procedures, eds. J.B. Catler, C.M. Rice, New York 2008.
 • Piotrowski R., Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura i funkcje, Warsaw 2013.
 • Pułło A., System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warsaw 1997.
 • Stefani W., Formen, Verfahren und Wirkungen der parlamentarischen Kontrolle, [in:] Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, eds. H. Schneider, W. Zeh, Walter de Gruyter, Berlin–New York 1989.
 • Stembrowicz J., Rząd w systemie parlamentarnym, Warsaw 1982.
 • Sylwestrzak A., Władza czwarta – kontrolująca, “Państwo i Prawo” 1992, vol. 7.
 • Szymanek J., Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Warsaw 2005.
 • Truman D.B., The Governmental Process, New York 1953.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1505a01-3966-438b-a44e-16d09b45d0fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.