PL EN


2017 | 2/2017 (25), cz.2 | 25-37
Article title

Usługi opiekuńcze dla osób starszych w Polsce

Content
Title variants
EN
Nursing services for elderly people in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autorka podejmuje kwestie dotyczące osób starszych w zakresie potrzeb opiekuńczych. Proces starzenia się ludności doprowadził do przesunięcia do typowej struktury dla populacji starej. Według szacunków GUS w 2030 r. 800 tysięcy Polaków osiągnie wiek 85 lat i więcej, a wraz z wiekiem następuje pogorszenie stanu zdrowotnego ludności przez choroby przewlekłe, niepełnosprawności. Wsparciem dla osób starszych jest rodzina oraz bliscy krewni, ale nie zawsze mogą oni sprostać obowiązkom opiekuńczym, gdyż koliduje to z ich życiem rodzinnym i zawodowym, a także z miejscem zamieszkania. Nieformalne sieci wsparcia znajomi, przyjaciele, sąsiedzi, wspierają rodzinę lub krewnych w świadczeniu usług opiekuńczych. Osoby wymagające całodobowej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność korzystają z domów pomocy społecznej. Proces starzenia się ludności i niewielkie zmiany liczby ponadgminnych domów pomocy społecznej powodują, że liczba osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej wciąż jest znacząca. Rozwiązanie kwestii opieki nad osobami starszymi już obecnie wymaga poszukiwania nowych rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych, a także innego spojrzenia na problemy starzejącego się społeczeństwa.
EN
The concern of elderly people and theirs caring needs is elaborated in this paper. The aging process for humanity has led to the shift of typical structure towards the old population pattern. In 2030, according to the Polish Central Statistical Office, 800,000 Poles will reach the age of 85 and more, whereas the health state of humanity is worsening with age, i.e. chronic diseases, disabilities. Family and relatives provide support for elderlies, but they may not follow up with nursing duties all the time, because it collides with theirs family and professional life, as well as residential place. Informal support networks, friends and neighbours support the family or relatives in the provision of nursing services. People requiring all-day care as a result of age, disease or disability pursue the services of nursing homes. The aging process for humanity and small changes in the quantity of multi-municipal nursing homes has leads to still significant number of people expecting for location in such nursing homes. Nursing concerns of elderly people currently require a search for new institutional and organisational solutions, as well as another insight into the concern of the aging society.
Year
Pages
25-37
Physical description
Dates
published
2017-12-12
Contributors
References
 • Błędowski, P. (2012). Polityka wobec ludzi starychcele i zasady. Studia BAS, 2, 203–205.
 • GUS (2008). Prognoza demograficzna na lata 2008 – 2035. Warszawa: GUS.
 • GUS (2014a). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050. Warszawa: GUS
 • GUS (2014b). Stan zdrowie ludności Polski w 2014 r. Warszawa: GUS.
 • GUS (2016). Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego. Warszawa: GUS.
 • GUS (2017). Jakość życia osób starszych w Polsce na podstawie wyników badania spójności społecznej 2015. Warszawa: GUS.
 • Klimczuk, A. (2016). Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji. ProblemyZarządzania, 2.
 • Kubicki, P. (2012). Wyzwania dla systemu pomocy społecznej ze względu na demograficzne starzenie się ludności. W: P. Błędowski i in., Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa: IPiSS.
 • MRPiPS, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (2016a). Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. Warszawa.
 • MRPiPS, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (2016b). Dane Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS. Warszawa.
 • Ratyński, W. (2003). Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. Warszawa: Difin.
 • Stańczak, J. i Szałtys, D. (2017). Terytorialne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności w Polsce w latach 1990–2015 oraz w perspektywie do 2040 roku, referat zaprezentowany na V Zielonogórskich Spotkaniach z Demografią. Zielona Góra.
 • Szatur-Jaworska, B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: Aspra-Jr.
 • Szatur-Jaworska, B. (2012). Sytuacja rodzinna i potrzeby opiekuńcze ludzi starych w Polsce. W: P. Błędowski i in., Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa: IPiSS.
 • Szopa, B. (2016). Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa. Wybrane problemy. Problemy Zarządzania, 2.
 • Szweda-Lewandowska, Z.(2012). Starzenie się i starość – ogólna charakterystyka. W: P. Błędowski i in., Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa: IPiSS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d155a478-b17e-4fd6-9bd5-96c0c21057e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.