PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 156-168
Article title

Ocena dopasowania oferty dydaktycznej kierunków ekonomicznych do potrzeb rynku pracy na podstawie czasu poszukiwania pracy przez absolwentów

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of the Adjustment of the Didactic Offer of Economic Degree Courses to the Labour Market’s Needs Based on the Time-Period of Seeking Jobs by Graduates
RU
Оценка приспособления дидактического предложения экономических направлений к нуждам рынка труда на основе времени поиска работы выпускниками вузов
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Jednym z aspektów oceny jakości kształcenia, a w konsekwencji syntetycznym miernikiem działania szkoły wyższej może być wynik analiz sukcesu absolwentów na rynku pracy. Celem artykułu jest ocena i analiza zróżnicowania zjawiska bezrobocia wśród rocznika 2014 absolwentów kierunków ekonomicznych polskich uczelni. Przedmiotem analiz są „klasyczne” kierunki ekonomiczne: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Zarządzanie. Podmiotem analiz są grupy absolwentów poszczególnych kierunków studiów prowadzonych przez dany wydział na danej uczelni. Do analizy wykorzystano dane ELA, które nie zawierają informacji o ewentualnej pracy absolwentów przed studiami oraz podczas studiów. Analizie poddano grupy 9699 absolwentów 107 kierunków z 51 uczelni.
EN
One of the aspects of assessment of the quality of education and, in result, a synthetic measure of university’s activities may be findings of analyses of graduates’ success in the labour market. The aim of the article is to assess and analyse differentiation of the phenomenon of unemployment of the 2014 year group of graduates of economic lines of Polish high schools. The object of analyses is the “classical” economic degree courses: Economics, Finance and Accounting, Information Technology and Econometrics, International Economic Relations, and Management. The subject of analyses is groups of graduates of particular lines of studies run by a given faculty at a given university. For the purposes of analysis there were used the ELA data which do not include information about possible jobs of graduates prior to their studies and during them. The analysis comprised groups of 9699 graduates of 107 degree courses from 51 universities and other types of high schools.
RU
Одним из аспектов оценки качества обучения и, следовательно, синтетическим измерителем действия вуза, может быть результат анализов успеха выпускников на рынке труда. Цель статьи – провести оценку и анализ дифференциации явления безработицы среди выпуска 2014 г. выпускников экономи- ческих направлений польских вузов. Предмет анализов – «классические» экономические направления: Экономика, Финансы и бухгалтерия, Информатика и эконометрия, Международные экономические отношения и Управление. Субъект анализов – группы выпускников отдельных направлений обучения на данном факультете данного вуза. Для анализа использовали данные ELA, которые не содержат информации о возможной занятости выпускников до и во время обучения в вузе. Анализ охватил группы 9699 выпускников 107 направлений из 51 вуза.
Year
Pages
156-168
Physical description
Contributors
author
References
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2016 (2017), GUS, Warszawa.
 • Działania UE w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Jakość i przydatność szkolnictwa wyższego (2017), Ec.europa.eu/education/higher-education/quality-revelance_pl [dostęp: 10.04.2017].
 • Ekonomiczne aspekty losów absolwentów (2017), http://ela.nauka.gov.pl/reports/14_2_PL_jednolite_mgr.pdf [dostęp: 10.04.2017].
 • Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 roku (2009), Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Program rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020 (2015), część II, Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku, Fundacja Rektorów Polskich – Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1596 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz.U.2015.998 z dnia 17.07.2015).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065).
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 – drugi wariant (2010), Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020 – projekt środowiskowy (2009), KRASP, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d155aa7b-9aa7-4446-8a15-0693ac80f6f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.