PL EN


2008 | 57 | 3 | 59-77
Article title

Społeczeństwo wiedzy – kwestia bliskiej czy odległej przyszłości?

Authors
Content
Title variants
EN
Knowledge-based society – near future or distant prospect?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedłożony tekst zakłada, że kluczowym warunkiem zaistnienia społeczeństwa wiedzy nie są strukturalne uwarunkowania jego funkcjonowania, infrastruktura technologiczna, odpowiednio zagospodarowana przestrzeń informacyjna itp., ale jakość odpowiadająca samej wiedzy, którą dysponuje człowieka. A ta, w znacznej mierze, kształtowana jest przez szkołę. Prześledzenie parametrów aktualnie realizowanej wiedzy edukacyjnej każe stwierdzić, że absolwenci placówek oświatowych kształtowani są na miarę zupełnie innej epoki niż epoka wiedzy. Pozwala to wnosić, że nie stoimy na progu społeczeństwa wiedzy (nie utożsamianego ze społeczeństwem, w którym gospodarka oparta jest na wiedzy), ale że jest ono sprawą odległej jeszcze przyszłości. Przybliżenie się do niego wymagałoby podjęcia radykalnych kroków reformujących instytucje odpowiedzialne za stan świadomości jednostek, szczególnie szkół.
EN
The submitted paper proposes that the emergence of the knowledge based society does not primarily depend on the structural conditioning of its functioning, its technological infrastructure or proper management of information space, etc., but rather on the quality of knowledge which is at people’s disposal and which is to a large extent shaped by the school. The analysis of parameters of the school knowledge which is currently implemented at schools reveals that the formation of graduates does not meet the requirements of the age of the knowledge based society. It can be, thus, extrapolated that the knowledge based society (not to be confused with society whose economy is based on knowledge) still remains a rather remote prospect. Thus, in order to make it a nearer perspective, radical steps must be undertaken to reform institutions responsible for the condition of individual awareness, which applies particularly to schools.
Year
Volume
57
Issue
3
Pages
59-77
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • Ajdukiewicz K. [1985a], Wartość nauki, [w:] tenże, Język i poznanie, t. 1, PWN, Warszawa, s. 314–316.
 • Ajdukiewicz K. [1985b], Co może zrobić szkoła dla podniesienia kultury logicznej uczniów, [w:] tenże, Język i poznanie, t. II, PWN, Warszawa, s. 322–331.
 • Bloom A. [1997], Umysł zamknięty, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Cellary W. [2008], Społeczeństwo informacyjne czy społeczeństwo wiedzy? www.edunews.pl /07.06.2008/.
 • Cieśliński J. [2008], Rozumienie kluczem do wiedzy, [w:] A. Jabłoński, M. Zemło (red.), Między unifikacją a dezintegracją. Kondycja wiedzy we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 37–84.
 • Drucker P.F. [1999], Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Filipowicz M. [2008], Dwa spojrzenia na dzieje Rosji, czyli o tym, jak na gruncie amerykańskim zderzyły się rosyjska i polska tradycja historiograficzna, [w:] A. Jabłoński, M. Zemło (red.), Między unifikacją a dezintegracją. Kondycja wiedzy we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 229–254.
 • Gumport P.J. [2000], Academic restructuring: Organizational change and institutional imperatives, “Higher Education” no. 39, s. 67–91.
 • Hartman J. [2003], Szkoło zobacz swe dno, „Gazeta Wyborcza” z 21. 09.
 • Hawking S. [1997], Zastrzeżenia bezwstydnego redukcjonisty, [w:] R. Penrose, Makroświat, mikroświat i ludzki umysł, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Hegel G.W.F. [1994], Wykłady z historii filozofii, T. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hempoliński M. [2005], Prawda i racjonalność jako konstytutywne wartości wiedzy, [w:] A. Motycka (red.), Wiedza a prawda, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 73–86.
 • Kamiński S. [1992], Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Koutselini, M. [1997], Contemporary Trends and Perspectives of the Curricula: towards a meta-modern paradigm for curriculum, vol. 5, no 5, s. 87–101.
 • Kozyr-Kowalski S. [2005], Uniwersytet a rynek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Krąpiec M.A. [1982], Nauka i religia, [w:] tenże, Człowiek, kultura, uniwersytet, RW KUL, Lublin, s. 175–204.
 • Labaree D.A. [1998], Educational Researchers: Living with a Lesser Form of Knowledge, “Educational Researcher” vol. 27, no. 8, s. 4–12.
 • Melosik Z. [2002], Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskurs wolności, wiedzy i władzy, Wydawnictwo WOLUMIN, Poznań.
 • Narkiewicz-Niedbalec E. [2006], Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży. Studium z zakresu socjologii wiedzy i edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Popkewitz T.S. [2000], The Denial of Change in Educational Change: Systems of Ideas in the Construction of National Policy and Evaluation, “Educational Researcher” vol. 29, no. 1, s. 17–29.
 • Popper K.R. [1986], The Open Society and its Enemies, vol. II, RKP, London and New York.
 • Ravitch D. [2001], Left Back: A Century of Battles Over School Reform, Simon & Schuster, New York-London.
 • Reale G. [1994], Historia filozofii starożytnej, T. I, RW KUL, Lublin.
 • Reilly D.H. [1989], A Knowledge Base for Education: Cognitive Science, “Journal of Teacher Education”, May-June, s. 9–13.
 • Stanley W.B. [1982], What Social Education Content Is Most Important, „Educational Leadership” May, s. 588–592.
 • Stevens R., Wineburg S., Herrenkohl L.R., Bell P. [2005], Comparative Understanding of School Subjects: Past, Present, and Future, „Review of Educational Research” vol. 75, no. 2, s. 125–157.
 • Tatarkiewicz W. [1986], Droga do filozofii, [w:] tenże, O filozofii i sztuce, PWN, Warszawa, s. 17–40.
 • Szacki J. [1983], Historia myśli socjologicznej, T. 1, PWN, Warszawa.
 • Szkudlarek T. [1993], Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Twardowski K. [1919], O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, „Ruch Filozoficzny”, t. V.
 • Wądołowski W. [2008], Elementy polskiej tożsamości społeczno-kulturowej w wybranych podręcznikach języka polskiego dla III klasy gimnazjum, rozprawa doktorska, KUL, Lublin.
 • Zacher L.W. [2004], Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy (dylematy tranzycyjne: między informacją, wiedzą i wyobraźnią), [w:] L.H. Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość? T. 1, AGH, Kraków, s. 103–112.
 • Zemło M. [2006], Szkoła w stanie anomii. Raport, Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok.
 • Znaniecki F. [1991], Humanizm i poznanie, [w:] tenże, Pisma filozoficzne, t. II, PWN, Warszawa, s. 235–458.
 • Znaniecki F. [1994], Naukowa funkcja socjologii edukacji, „Forum Oświatowe”, nr 1, s. 243–255.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d15dcfb1-bd43-4b10-83d3-dde53dad41cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.