PL EN


2017 | 104 | 27-44
Article title

Poza kapitalizmem i socjalizmem. Dystrybucjonizm jako alternatywa wobec materialistycznego postrzegania ludzkiej egzystencji

Content
Title variants
EN
Beyond Capitalism and Socialism. Distributism as the Alternative to the Materialistic Concept of Human Existence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Hilare Belloc i Gilbert Keith Chesterton, dwaj brytyjscy pisarze tworzący głównie we wczesnym XX wieku, znani są powszechnie ze swojego niezwykle bogatego dorobku literackiego. Jednakże spośród wielu tematów podejmowanych w swoich rozlicznych dziełach, twórczość dotycząca opracowanych przez nich teorii ekonomicznych pozostaje prawdopodobnie tą najbardziej zapomnianą. Całościowo koncepcje te określane są zazwyczaj jako „dystrybucjonizm”. Pod pojęciem tym kryje się idea systemu ekonomicznego zainspirowanego przez katolicka naukę społeczną, który powołany został do życia przez Belloca i Chestertona jako słuszna alternatywa dla dwóch najpopularniejszych rozwiązań kwestii ekonomicznej – kapitalizmu i socjalizmu. Brytyjki duet (określany przez wielu jako „Chesterbelloc” - termin ten powstał w związku z bliską przyjaźnią pisarzy oraz zgodnością ich przekonań) utrzymywał, iż lepszy ustrój jest nie tylko możliwy, ale jest w on rzeczywistości najbardziej naturalnym sposobem na regulowanie ekonomicznej sfery społeczeństw. Działając w czasach bezwzględnego angielskiego industrializmu, Belloc i Chesterton orędowali za powszechnie dostępną własnością prywatną, uzyskaną i utrzymaną dzięki takim środkom jak zróżnicowane opodatkowanie, system cechowy, rozwinięte rolnictwo oraz oparcie całego systemu na solidnym fundamencie chrześcijańskiej moralności. W niniejszym artykule autorzy argumentują, iż koncept dystrybucjonizmu nie stracił na swojej wartości w XXI wieku, a wiele spośród wypracowanych przez jego autorów instytucji nadal może być zaimplementowanych we współczesnych społeczeństwach, stwarzając tym samym wartościową alternatywę dla czysto materialistycznej wizji ekonomii, a przez to rozwiązując lub zapobiegając wielu problemom nowoczesnego świata.
EN
Hilare Belloc and Gilbert Keith Chesterton are commonly recognized as prolific British writers, authors of many memorable works of the early 20th century. However, from the plethora of topics they covered in their writings, the economic theories they created together are probably the most forgotten. These ideas created and developed throughout the years are usually known as “distributism”. This name marks the economic system inspired by the Catholic Social Teaching, designed by Belloc and Chesterton to be a possible remedy for the problems of both most popular answers to economic issues – Capitalism and Socialism. The British duo (known by some as “Chesterbelloc”, term created because of their close friendship and accordance of beliefs) argued, that a better solution is not only possible, but is in fact the most natural way of regulating the economic matters of the society. In the ruthless times of English Industrialism they advocated the common possession of private property, established and maintained by such elements as differentiated tax, the guild system, widespread agriculture and the solid foundation of Christian morality. In this article the Authors argue, that the idea of Distributism is still valuable in the 21st century and that many solutions created by its authors could still be implemented in present societies, being an alternative for the purely materialistic vision of economy and solving or preventing many of modern issues.
Keywords
Year
Volume
104
Pages
27-44
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych, pawelboruta93@gmail.com
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych, ttulejski@tlen.pl
References
 • 8 ludzi ma tyle samo majątku co połowa świata, http://www.forbes.pl/nierownosci-majatkowe-8-ludzi-ma-tyle-samo-majatku-co-polowa-swiata,artykuly,210208,1,1.html; stan na 28.02.2017 r.
 • Belloc Hilaire, An Essay on the Restoration of Property, IHS Press, Norfolk, VA 2002.
 • Belloc Hilaire, Economics for Helen, IHS Press, Norfolk, VA, 2004.
 • Belloc Hilaire, Neither Capitalism Nor Socialism, The American Mercury, July 1937/XLI/163, s. 309–316.
 • Belloc Hilaire, The Church & Socialism, Catholic Truth Society, London 1934.
 • Belloc Hilaire, The Crisis of Our Civilisation, Cassel and Company LTD, London 1937.
 • Belloc Hilaire, The Servile State, The Liberty Fund, Indianapolis 1977.
 • Belloc Hilaire, The Way Out, Catholic Authors Press, Hartford, Connecticut 2006.
 • Chesterton Gilbert K., The Chance of the Peasant, Everyman, 18 October 1912/I/1, s. 4–8.
 • Chesterton Gilbert K., The Outline of Sanity, w: Gilbert K. Chesterton, The Collected Works of G. K Chesterton, V, Ignatius Press, San Francisco 1987.
 • Chesterton Gilbert K., What’s Wrong With the World, Dover Publications, Inc, Mineola, New York 2007.
 • Doboszyński Adam, Gospodarka Narodowa, Wydawnictwo NORTOM, Wrocław 2004.
 • Epstein Marcus, Block Walter, Woods Thomas E. Jr., Chesterton and Belloc: A Critique, The Independent Review, v., X, n. 2, Fall 2005, s. 579–594.
 • Leon XIII, Rerum Novarum, Wydawnictwo TE DEUM, Warszawa 2001.
 • Novak Michael, Saving Distributism, w: Gilbert K. Chesterton, The Collected Works of G.K. Chesterton, V, Ignatius Press, San Francisco 1987.
 • Pius IX, Quadragesimo Anno, Wydawnictwo TE DEUM, Warszawa 2002.
 • Sadowski Mirosław, Państwo w doktrynie papieża Leona XIII, Kolonia Limited, bmw 2002.
 • Shapiro Edward S., A Distributist Society, w: Gilbert K. Chesterton, The Collected Works of G.K. Chesterton, V, Ignatius Press, San Francisco 1987.
 • Shaw George Bernard, Belloc and Chesterton, The New Age 1908/II/16, s. 309–311.
 • S. Thomae Aquinatis, Ordinis Prædicatorum De Regno vel De Regimine Principvm ad Regem Cypri, Goretti Publications, bmw 2010.
 • Socialism and the Serville State. A Debate between Messrs. Hilaire Bellock and J. Ramsey MacDonald, M.P., The South West London Federation of The Independent Labour Party, London 1911.
 • Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
 • Woods Thomas E. Jr., The Fallacies of Distributism, Ideas of Liberty, Nov. 2003, s. 37–41.
 • Woroniecki Jacek OP, Katolicka Etyka Wychowawcza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d15fb8c6-1095-4bdd-b052-30e2ddf8753f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.