Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 21-32

Article title

Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki – doświadczenia i przyszłość

Content

Title variants

EN
THE INPUT-OUTPUT ANALYSIS AS MACROECONOMICS MODEL OF ECONOMY – EXPERIENCES AND FUTURE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono idee modelu przepływów międzygałęziowych w zakresie ocen makroekonomicznych gospodarki uwzględniając dotychczasowe doświadczenia oraz formułując konkluzje odnośnie możliwych zastosowań w przyszłości. Zasadniczym przesłaniem bilansu przepływów międzygałęziowych jest ukazanie wzajemnych zależności w gospodarce, które decydują o jej rozwoju jako całości, jak i jej części. Stwierdzono, że oceny dokonywane za pośrednictwem bilansów przepływów międzygałęziowych umożliwiają i poszerzają perspektywę badawczą uwzględniając pozycję badanych sektorów (grup produktów) w gospodarce, a także ich efektywność makroekonomiczną i współzależności w procesie rozwoju. Istnieje także potrzeba poszerzenia zapisu i interpretacji tabeli przepływów o ćwiartkę czwartą (podział dochodów), szersze uwzględnienie powiązań badanych podmiotów z sektorem bankowym i tym samym pokazanie skali i struktur kreacji pieniądza emisyjnego i kredytowego w gospodarce.
EN
The presentation illustrates the concept of input-output model in range of macroeconomic evaluation of the economy include previous experiences and formulating conclusions regarding the possible use it in the future. It has stated that the evaluation conducted by use of this model makes possible extension of investigative perspective regarding such questions as: position of a examined sectors in the economy, macroeconomics efficiency, and interdependences in developmental processes. There is a need extension of record and the interpretation of input-output model about fourth quarter (the division of incomes), the wider regard of connections of studied subjects with bank sector and the same show the scale and the structures of creation of issue and credit money in the economy.

Contributors

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Czyżewski A., Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Czyżewski A., Grzelak A., Możliwości oceny rozwoju rolnictwa w warunkach globalnych z zastosowaniem tabeli przepływów międzygałęziowych, „Roczniki Naukowe SERiA” 2009, Tom XI, z. 2
 • Czyżewski A., Grzelak A., Możliwości wykorzystania statystyki bilansów przepływów międzygałęziowych, „Przegląd Statystyczny” 2012, nr 1.
 • Czyżewski A., Grzelak A., The use of Input-Output to Evaluate the Agriculture Situation in Poland after 1990, „Management” 2007, Vol.11, No 2.
 • Czyżewski A., Helak K., Przekształcenia w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce, „Wieś i Rolnictwo” 1991, nr 3.
 • Czyżewski B., Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, Wyd. PWE, Warszawa 2013.
 • Grzelak A., Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Leontief W., Quantitative input and output relations in the economic system of the United States, „The Review of Economics and Statistics” 1936, vol. XVIII, August
 • Malaga K., Struktura produkcyjna gospodarki żywnościowej Wielkopolski w świetle przepływów międzygałęziowych, [w:] Czyżewski A. (red.), Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie, Wyd. PWE, Warszawa 1992.
 • Quesnay F., Pisma wybrane (tłum. B.J. Pietkiewiczówna), Gebethner i Wolf, Warszawa 1928.
 • Tomaszewicz Ł., Metody analizy input-output, PWE, Warszawa 1994.
 • Tomaszewicz Ł., Trębska J., Regional and Interregional Input-Output Tables for Poland, [w:] Welfe W., Wdowiński P. (red.), Modeling Economies in Transition, Wyd. UŁ, Łódź 2005.
 • Walras L., Elements d`economie politique pure, Paris 1926.
 • Zawalińska K., Regionalne efekty wsparcia Unii Europejskiej dla rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR, Warszawa 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d16ce0af-60ee-4acc-a003-11c5fc15df99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.