PL EN


2013 | 2 | 2 | 515-530
Article title

Obraz syntetycznego kapitału własnego przedsiębiorstwa w informacji sprawozdawczej

Content
Title variants
EN
The picture of company’s synthetic equity capital in financial reporting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań ukierunkowanych na identyfikację obrazu syntetycznego kapitału własnego w informacji sprawozdawczej przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzono na podstawie analizy treści raportów rocz-nych spółek indeksu WIG20. Głównym celem badań było stwierdzenie możliwości uzyskania informacji na temat poziomu i kosztu syntetycznego kapitału własnego, które niezbędne są do oszacowania średnioważonego kosztu kapitału przedsiębiorstwa zarządzającego ryzykiem (WACCRM) zgodnie z koncepcją kapitału ryzyka i całkowitego kosztu ryzyka (TCRM). Wyniki badań wskazują, że w raportach rocznych zwykle dostępna jest informacja o stosowaniu źródeł syntetycznego kapitału własnego. Jednak brakuje danych na temat ich poziomu i kosztu. Sytuacja ta wynika zapewne z obowią-zujących regulacji i praktyk raportowania w badanych spółkach, niedostosowanych do prezentowania informacji pozwalających na ustalenie poziomu i kosztu syntetycznego kapitału własnego, a w konsekwencji na pomiar średniego ważonego kosztu kapitału w ramach koncepcji kapitału ryzyka. W związku z otrzymanymi rezultatami, pojawiają się nowe kierunki badań podejmujące problem przyczyn, dla których spółki publiczne nie przekazują tego typu informacji interesariuszom. Z racji nowości koncepcji kapitału na pokrycie ryzyka, trudno oczekiwać, że spółki znają ją i wykorzystują w swoich decyzjach finansowych. Ciekawym nurtem badań wydaje się być jednak odkrycie powodów, dla których spółki nie informują interesariuszy szczegółowo o stosowaniu ubezpieczeń - co wpisuje się przecież w problem raportowania ryzyka.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
515-530
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, tel. 32 257 74 00, m.wieczorek-kosmala@ue.katowice.pl
author
 • Dr, Katedra Finansów, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, tel. 32 257 74 00, jblach@ue.katowice.pl
References
 • 1. Abraham S., Cox P. (2007), Analysing the determinants of narrative risk information in UK FTSE 100 annual reports, “The British Accounting Review”, 39.
 • 2. Antoszkiewicz J. (1982), Metody heurystyczne, PWE, Warszawa.
 • 3. Culp C. (2002a), The Art of Risk Management. Alternative Risk Transfer, Capital Structure and the Convergence of Insurance and Capital Markets, John Wiley & Sons, New York.
 • 4. Culp, C. (2002b), The Revolution in Corporate Risk Management: A Decade of Innovations in Process and Products, “Journal of Applied Corporate Finance”, Vol.14, No. 4.
 • 5. Deumes R. (2008), Corporate Risk Reporting. A Content Analysis of Narrative Risk Disclosures in Prospectuses, “Journal of Business Communication” vol. 45, no. 2, April.
 • 6. Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa
 • 7. Gray R., Kouhy R., Lavers S. (1995), Methodological Themes. Con-structing a Research Database of Social and Environmental Reporting by UK Companies, “Accounting, Auditing & Accountability Journal”, 8 (2).
 • 8. Hsieh H., Shannon S.E. (2005), Three Approaches to Qualitative Content Analysis, „Qualitative Health Research”, October.
 • 9. Lajili K., Zeghal D. (2005), A content analysis of risk management disclosures in Canadian annual reports, “Canadian Journal of Administrative Sciences”, 22(2).
 • 10. Linsley P.M., Shrives P.J. (2006), Risk reporting: A study of risk disclosures in the annual reports of UK companies, “The British Accounting Review”, 38.
 • 11. Ritchey T. (2009), Developing Scenario Laboratories with Computer-Aided Morphological Analysis, http://www.dodccrp.org/events /14th _iccrts_2009/papers/003.pdf dostęp dnia 15.01.2013.
 • 12. Shimpi P. (2001), The Insurative Model, “Risk Management”, No 48(8).
 • 13. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.
 • 14. Vaughan E.J., Vaughan T. (2003), Fundamentals of Risk and Insurance, John Wiley & Sons, New York.
 • 15. Weber R.P. (1990), Basic Content Analysis, “Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences”, Series No. 07-049.
 • 16. Wieczorek-Kosmala M. (2010), Przegląd metod finansowania ryzyka w przedsiębiorstwie, w: Ryzyko w finansach i bankowości, Filipiak B., Dylewski M. (red.), Difin, Warszawa.
 • 17. Wieczorek-Kosmala M. (2011a), Aplikacja instrumentów alterna-tywnego finansowania ryzyka (ARF) – nowy wymiar retencji ryzyka w przedsiębiorstwie, w: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Sułkowska W. (red.), Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 18. Wieczorek-Kosmala M. (2011b), Koncepcja Total Average Cost of Capital jako nowoczesne spojrzenie na koszt kapitału przedsiębiorstwa w warunkach zarządzania ryzykiem, w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, Wrzosek S. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 172, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 19. Williams Ch. A., Heins R.M. (1989), Risk Management and Insur-ance, McGraw-Hill New York – St.Luis – San Francisco.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d175f61d-a835-4a73-99cc-2bd39e27f65b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.