PL EN


2018 (R. XVII) | 3(69) | 221-234
Article title

Nadużywanie alkoholu jako czynnik ryzyka przemocy w rodzinie

Authors
Content
Title variants
EN
Alcohol Abuse as a Factor in the Risk of Domestic Violence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemoc wobec ludzi starych nie jest zjawiskiem nowym, jednak jego badanie ma stosunkowo krótką historię. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie związku nadużywania alkoholu z przemocą w relacjach małżeńskich osób w wieku 60 lat i więcej. Ramy teoretyczne badań stanowi teoria działania społecznego, a materiał badawczy został pozyskany w ramach międzynarodowego projektu badawczego „Mind the Gap”. Z analizy akt sądowych wynika, że zdecydowana większość starych mężczyzn znęcających się nad żonami działała pod wpływem alkoholu. Znęcanie się miało miejsce przez wiele lat, natomiast osoby poszkodowane najczęściej biernie przystosowywały się do traumatycznej sytuacji. Konieczne wydają się działania uświadamiające, które uwrażliwią społeczność lokalną na przypadki znęcania się, stanowiąc jednocześnie wsparcie dla starszych kobiet doznających przemocy.
EN
Violence towards the elderly is not a new phenomenon, yet its investigation has a relatively short history. The aim of this article is to present the connection between alcohol abuse and violence in a marriage of people above the age of 60. A theoretical framework for the research is the theory of social actions, with research material being obtained during an international research project “Mind the Gap”. Analysis of judicial documents shows that the vast majority of elderly men abusing their wives act under the influence of alcohol. The abuse happens for many years, however, victims most often simply adjust to this traumatic situation. It seems that actions raising public awareness about cases of abuse, simultaneously presenting support for elderly women who experience violence are necessary.
Issue
Pages
221-234
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Bodzon P., (2013), Mężczyzna – ofiara kobiecej przemocy, „Fides et Ratio”, nr 2.
 • Diagnoza, (2011a), Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski, Raport z badania zrealizowanego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC.
 • Halicka M., Halicki J. (red.), (2010), Przemoc wobec ludzi starych jako przedmiot badań, [w:] Przemoc wobec ludzi starych. Na przykładzie badań środowiskowych w województwie pod-laskim, Temida 2, Białystok.
 • Halicka M., Halicki J., (2012), Stan badań na temat przemocy wobec kobiet w starszym wieku, „Praca Socjalna”, nr 5.
 • Halicka M., Halicki J., Kramkowska E., Pędich W., Sidorczuk A., Czykier K., Sawicka Z., Pe-telski A., (2010), Sposoby zapobiegania przemocy, [w:] Przemoc wobec ludzi starych. Na przykładzie badań środowiskowych w województwie podlaskim, Halicka M., Halicki J. (red.), Temida 2, Białystok.
 • Halicka M., Halicki J., Kramkowska E., Szafranek A., (2015), Law Enforcement, the Judiciary and Intimate Partner Violence against Elderly in Court Files, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 • Halicka M., Halicki J., Kramkowska E., Szafranek A., (2018), Suggestions for Prevention Me-asures Based on Polish Research Concerning Older Victims of Domestic Violence, „BritishJournal of Social Work”, Vol. 48, s. 982–999.
 • Halicka M., Halicki J., Szafranek A., Kramkowska E., (2017), Kobiety doświadczające przemocy w rodzinie i ich ochrona. Aspekty prawne i społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia-łymstoku, Białystok.
 • Kalinowska A., (2018), Procedura „Niebieskie Karty” i jej skuteczność w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na przykładzie badań funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku [praca doktorska w przygotowaniu].
 • Kordik A., (1998), Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych i jego efektywność, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Kurza K., (2002), Uzależnienie a przemoc, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 2.
 • Maćkowicz J., (2015), Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej. Ujęcie wiktymologiczne, Oficyna Wtydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Szacki J., (2003), Historia myśli socjologicznej. Wydanie Nowe, PWN, Warszawa.Zgliszczyński W.S., (2016), Alkohol w Polsce, „Infos [Biuro Analiz Sejmowych]” nr 11.
 • Diagnoza, (2011b), Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie – badanie pilotażo-we w jednostkach penitencjarnych, Raport z badania pilotażowego zrealizowanego na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Badania Rynku i Opinii Mil-lward Brown SMG/KRC, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl (data pobrania: 30.12.2014).
 • Diagnoza, (2011c), Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestni-ków programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, Raport z badania ogólnopolskie-go zrealizowanego na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl (data pobrania: 30.12.2014).
 • Diagnoza, (2010a), Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie wobec kobiet i mężczyzn – jakościowa część badania, Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl (data pobrania: 23.12.2014).
 • Diagnoza, (2010b), Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec męż-czyzn, część II – Raport z badania profesjonalistów, Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010, http://www.mpips.gov.pl (data pobrania: 23.12.2014).
 • Informator, (2014), Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa, http://ms.gov.pl/pl (data pobrania: 19.12.2014).
 • Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-eduka-cyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, (2011), Raport z badania zrealizowane-go dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Badania Rynku i Opinii Mill-ward Brown SMG/KRC, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl (data pobrania: 24.12.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d190a2fa-71a3-4e2e-960e-a98b3d59fb74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.