PL EN


2015 | 223 | 73-83
Article title

Projekt „opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” elementem specjalnej strefy demograficznej

Authors
Content
Title variants
EN
“Vocational education closer to the labour market” project as an element of the special demographic zone
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Specjalna Strefa Demograficzna powstała by zapobiegać i przeciwdziałać procesom depopulacji w regionie opolskim. Projekt „Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”, realizowany przez szkoły zawodowe Opolszczyzny, wpisuje się w założenia SSD. W województwie zostanie stworzona racjonalna sieć szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Doposażenie pracowni, praktyki w kraju i za granicą, kursy, wyjazdy studyjne mają zachęcić młodzież do pozostania w regionie. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób realizacja projektu może wpłynąć na decyzje młodzieży związane z miejscem zatrudnienia i założenia rodziny.
EN
The Special Demographic Zone was created to prevent and counteract depopulation processes in Opole region. The project entitled “Vocational Education Closer to the Labour Market” implemented by vocational school of Opole region inscribes in the assumptions of the Special Demographic Zone. A rational network of schools conducting vocational education will be formed in the province. Additional equipment for workshops, vocational trainings in Poland and abroad, courses, study tours are supposed to encourage young people to stay in the region. The aim of the article is to answer the question how the project implementation may influence the decisions of teenagers related to the place of employment and starting a family.
Year
Volume
223
Pages
73-83
Physical description
Contributors
author
References
  • Program SSD, http://ssd.opolskie.pl.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach. Dz.U. 2010, nr 228, poz. 1490 z późn. zm.
  • Stan i ruch naturalny ludności w województwie opolskim w 2012 r., Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2013, www.stat.gov.pl.
  • Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Opole 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1a0e903-d87e-4f9f-93e8-585f56effd51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.