PL EN


2016 | 63 | 1: Praca socjalna | 79-102
Article title

50+ w świecie informacji, czy można mówić o wykluczeniu cyfrowym?

Title variants
EN
50+ in the world of camputerization, can we talk about digital exclusion?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Contemporary social space scale computerization should go hand in hand with the possibilities of implementation in each of the groups of new technologies. In fact, the desire to meet changes at the front of the wall of opposition from both the technical and digital exclusion problems associated with the lack of digital literacy. The development sets the scale of the problem of the digital divide and seniors representing a wide audience of people with no practical possibility of using a computer and the Internet.
PL
Współczesna skala informatyzacji społecznej przestrzeni powinna iść w parze z możliwościami implementacji, w każdej z grup społecznych, nowych technologii. W rzeczywistości chęć zmian spotyka się zarówno ze ścianą przeciwności technicznych, jak i problemami wykluczenia cyfrowego związanego z brakiem kompetencji cyfrowych. Opracowanie przedstawia skalę oraz problematykę wykluczenia cyfrowego seniorów, stanowiących coraz szerszą rzeszę osób pozbawionych praktycznej możliwości korzystania z komputera i sieci internetowej.
Contributors
References
 • Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w: Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, raport, oprac. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 2011.
 • Brzozowski S., Seniorzy mają swoje prawa, „Pozarządowiec” 2010, nr 1.
 • Gunkel D.J., Second thoughts: toward a critique of the digital divide, „New Media & Society” 5 (2003), nr 4.
 • Hilbert M., The end justifies the definition: The manifold outlooks on the digital divide and their practical usefulness for policy-making. Telecommunications Policy, 35(8), 715-736, http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2011.06.012 [dostęp: 22.03.2013].
 • Kryńska E., Arendt Ł., Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, Warszawa: IPiSS 2010.
 • Kubicki P., Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, ekspertyza przygotowana w ramach projektu, „EAPN Polska – razem na rzecz Europy socjalnej”, Warszawa EAPN 2010.
 • Łukasiewicz R., Digital school and the digital exclusion in Poland, w: Topical issues of science, economy and education in the XXI century, Samara 2012.
 • Łukasiewicz R., Bezpieczeństwo w sieci – dzieci i dorośli wobec zagrożeń, w: B. Hołyst, J. Pomykała (red.), Cyberprzestępczość i ochrona informacji, Warszawa: Wyższa Szkoła Menedżerska 2012.
 • Łukasiewicz R., Analfabetyzm wtórny, ekskluzja czy inkluzja społeczna, w: R. Lusawa (red.), Wybrane zagrożenia społeczne wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, Warszawa: Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie 2012, s. 53-70.
 • Norris P., Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide, w: P. Gawrysiak, Cyfrowe wykluczenie treści, bbc.uw.edu.pl/Content/ 3/08.pdf [dostęp: 22.03.2013].
 • Szmigielska B., Bąk A., Hołda M., Seniorzy jako użytkownicy Internetu, „Nauka” 2012, z. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1a8cdec-a215-4925-af9a-6d0de526236c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.