PL EN


2020 | 31 | 23-34
Article title

Miejsce obwodu kaliningradzkiego i Morza Bałtyckiego w wybranych rosyjskich dokumentach strategicznych

Content
Title variants
EN
The Position of the Kaliningrad Region of the Russian Federation and the Baltic Sea Basin in Selected Russian Strategic Documents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej i Morze Bałtyckie odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do relacji z Unią Europejską i NATO. Dokonując przeglądu dokumentów strategicznych Rosji pod kątem miejsca Morza Bałtyckiego w polityce bezpieczeństwa Rosji należy stwierdzić, iż zagadnienie to jest obecne zarówno w kontekście współpracy, jak i rywalizacji z Zachodem. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie miejsca i znaczenia w rosyjskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa obwodu kaliningradzkiego i basenu Morza Bałtyckiego w świetle zapisów wybranych rosyjskich dokumentów strategicznych. Uwaga autora została skoncentrowana na wybranych strategiach i dokumentach sektorowych, nie zaś na zapisach poszczególnych strategii bezpieczeństwa. Przeprowadzona analiza wykazała, iż problematyka związana z obwodem kaliningradzkim i rolą regionu w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego pojawiała się w strategiach sektorowych częściej niż w ogólnych strategiach bezpieczeństwa czy koncepcjach polityki zagranicznej. Należy to interpretować w ten sposób, iż strategie bezpieczeństwa i koncepcje polityki zagranicznej zawierają ogólne cele Federacji Rosyjskiej w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, zaś miejsce i rola regionów przygranicznych, w tym obwodu kaliningradzkiego, była pochodną uwarunkowań globalnych i regionalnych bezpieczeństwa, zawartych w tych dokumentach.
EN
The Kaliningrad region of the Russian Federation and the Baltic Sea Basin play a significant role in process of shaping Russia’s foreign and security policy, especially with regard to relations with the European Union and NATO. Reviewing Russia’s strategic documents in context of the position of the Baltic Sea in Russia’s security policy, it should be stated that this issue is present both in the context of cooperation and rivalry with the Western Europe. The purpose of this article is to analyse the place and importance of the Kaliningrad region and the Baltic Sea basin in Russian foreign and security policy in the light of selected Russian strategic documents. The author’s attention has been focused on selected strategies and sectorial documents, not on the provisions of individual security strategies of Russia. The analysis proved that the issues related to the Kaliningrad region and the role of the region in shaping European security appeared in Russia’s sectorial strategies more often than in general security strategies or foreign policy concepts. This should be interpreted in such a way that general security strategies and foreign policy concepts contain the general objectives of the Russian Federation in foreign and security policy, while the place and role of border regions, including the Kaliningrad region, was a derivative of global and regional security conditions showed in these documents.
Year
Volume
31
Pages
23-34
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
References
 • Bukowski, P., 2019, Obwód Kaliningradzki w polityce Federacji Rosyjskiej, Przegląd Geopolityczny, 28, s. 105-121.
 • Kowalczyk, K. A., 2019, Geopolityczne dążenia współczesnej Rosji, Przegląd Geopolityczny, 27, s. 78-92.
 • Mickiewicz, P., 2018, Polityka bezpieczeństwa i doktryna obronna Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI w., (w:) Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku, P. Mickiewicz (red.), PWN, Warszawa.
 • Panek, B., 2015, Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku, Difin, Warszawa.
 • Sakson, A., 2013, Przemiany demograficzne i procesy migracyjne w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2.
 • Serafin, A., 2018, Koncepcja bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, (w:)Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, R. Zięba(red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Sykulski, L., 2017, Rosyjska myśl geopolityczna po upadku komunizmu, Przegląd Geopolityczny, 21, s. 88-100.
 • Żęgota, K., 2014, Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w świetle federalnych dokumentów strategicznych, (w:) Studia nad Bezpieczeństwem. Teoria i praktyka: człowiek – technika – środowisko, J. Konieczny, M. Skarżyński (red.), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • Воднаястратегия Российской Федерации на период до 2020 года утверждена распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г N 1235-р, http://www.scrf.gov.ru/security/economic/document120/
 • Доктрина информационной безопасности Российской Федерацииутверждена Указом Президента РФ № 646 от 5 декабря 2016 г.,http://www.scrf.gov.ru/security/information/document5/
 • Концепция государственной миграционной политики РоссийскойФедерации на период до 2025 года утверждена Президентом РФ 13июня 2012 г., http://www.scrf.gov.ru/security/State/document116/
 • Концепция общественной безопасности в Российской Федерацииутверждена Президентом РФ 20 ноября 2013 г.,http://www.scrf.gov.ru/security/State/document117/
 • Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерацииутверждена распоряжением Правительства РоссийскойФедерацииот 9 февраля 2001 г. № 196-р,http://www.scrf.gov.ru/security/State/document29/
 • Морская доктрина Российской Федерацииот 26 июля 2015 г.,http://www.scrf.gov.ru/security/military/document34/
 • О мерахпореализациивнешнеполитическогокурса Российской Федерации.Указ Президента Российской Федерацииот 7 мая 2012 г. N 605,http://www.scrf.gov.ru/security/international/document124/
 • Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике напериод до 2020 года и дальнейшуюперспективу, УтвержденыПрезидентом Российской ФедерацииД.Медведев18 сентября 2008г., Пр– 1969, http://www.scrf.gov.ru/security/economic/document98/
 • Основы государственной политики Российской Федерации в областимеждународной информационной безопасности на период до 2020года (Утверждены Президентом Российской Федерации В.Путиным 24 июля 2013 г., № Пр-1753),http://www.scrf.gov.ru/security/information/document114/
 • Основы пограничной политики Российской Федерации утвержденыПрезидентом Российской Федерации 5 октября 1996 г.,http://www.scrf.gov.ru/security/State/document28/
 • Постановление от 26 сентября 2013 года № 727 о целевойпрограммеКалининградской области«Оказаниесодействиядобровольномупереселению вРоссийскуюФедерациюсоотечественников,проживающихзарубежомна 2013 – 2017 годы»,https://gov39.ru/zip/pereselenie2013-2017.pdf
 • Стратегия государственной национальной политики РоссийскойФедерации на период до 2025 годаутверждена Указом ПрезидентаРФ от 19 декабря 2012 г. N 1666,http://www.scrf.gov.ru/security/State/document119/
 • Стратегия противодей ствияэкстремизму в Российской Федерациидо 2025годаутверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753,http://www.scrf.gov.ru/security/State/document130/
 • Транспортная стратегия Российской Федерациина пе риод до 2030годаутвержденараспоряжением Правительства РоссийскойФедерацииот 22 ноября 2008 г. N 1734-р в редакциираспоряженияПравительства Российской Федерацииот 11 июня 2014 г. N 1032-р,http://www.scrf.gov.ru/security/economic/document123/
 • Экологическая доктрина Российской Федерации (одобренараспоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. №1225-р), http://www.scrf.gov.ru/security/economic/document24/
 • Энергетическая стратегия России на период до 2030 года утвержденараспоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. N 1715-р,http://www.scrf.gov.ru/security/economic/document122/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1aa6068-a1ec-40ee-93b5-470dab23e1cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.