PL EN


2015 | 217 | 164-181
Article title

Europejski system statystyczny – sieciowość w badaniach społecznych

Content
Title variants
EN
European statistical system – network-ness in public examinations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie na całościowe ujęcie badań statystycznych prowadzonych w UE. Dziesięć lat członkostwa Polski w UE to również dziesięć lat no-wych doświadczeń udziału we wspólnych badaniach. Przybliżono tu podstawowe doku-menty wypracowane dla realizacji wspólnych badań. Omówiono najważniejsze badanie europejskie w zakresie statystyki społecznej: badanie dochodów i warunków życia.
EN
The main purpose of this work is to point out comprehensive view of statisti-cal surveys conducted in the EU. Ten years of the membership of Poland of the EU, it also ten years of new experiences of the participation in collaborative researches. We will move closer basic documents developed for the completion of collaborative resear-ches. We will discuss the most important European examination in social statistics: exa-mining incomes and the living conditions.
Year
Volume
217
Pages
164-181
Physical description
Contributors
References
 • Ballano C. (2009), A census of population based on an administrative register, Proce-edings of Statistics Canada Symposium 2008, Data Collection: Challenges, Achievements and New Directions.
 • Bakker B. (2010), Micro-integration: State of the art [w:] Draft report of WP1. State of the art on statistical methodologies for data integration, ESSnet on Data Integra-tion, WP1/D1.32/2010JUN.
 • Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 • Europejski Kodeks Praktyk Statystycznych: ISBN 978-92-79-25413-0 – doi:10.2785/ 31575 – Cat. No KS-32-11-955-PL-N.
 • Piasecki T. (2013), Imputacja dochodów w badaniach statystyki publicznej dotyczących gospodarstw domowych, Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Statystyki Matema-tycznej, Konferencja Statystyka-Wiedza-Rozwój, Łódź.
 • Shorrocks A.K. (1995), Revisiting the Sen poverty index, „Econometrica”, Vol. 65, s. 1225-1230.
 • Szołtysek J., Kołodziejczyk P. (2009), Epistemologia logistyki społecznej, „Przegląd Organizacji”, nr 4.
 • Szołtysek J. (2010), Typologia obszarów stosowania logistyki – propozycja rozwiązania, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 8, s. 2-6.
 • Szołtysek J. (2011), Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szołtysek J., Twaróg S., Wronka M. (2013), Social networks and the situatnion of blood donation in Poland: a logistics perspective, “Management”, No 1, Vol. 17, Univer-sity of Zielona Góra.
 • Trzpiot G. (2014), Kierunki działań w European Federation of Statistical Societies, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5, s. 67-74.
 • Trzpiot G. (2013a), Zmiany struktury demograficznej państw UE – wyzwanie dla logi-styki społecznej, „Studia Ekonomiczne”, nr 175, s. 50-69, Uniwersytet Ekonomicz-ny w Katowicach.
 • Trzpiot G. (2013b), Prognozy ludności dla Polski – perspektywa logistyki społecznej, „Studia Ekonomiczne”, nr 175, s. 70-91, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • UN (1995), The Copenhagen Declaration and Programme of Action: World Summit for Social Development G-12 March 1995, United Nation Department of Publications, New York.
 • [www 1] www.stat.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1b0371b-0b66-46ff-b3e6-81004eb5d9cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.