Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 187-194

Article title

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZJAWISKA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z CHOROBAMI PSYCHICZNYMI

Content

Title variants

EN
WELFARE IN THE FACE OF SOCIAL EXCLUSION OF MENTALLY ILL PERSONS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy problemu wykluczenia społecznego osób z chorobami psychicznymi oraz wybranych zadań z obszaru pomocy społecznej podejmowanych na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku. Osoby z chorobami psychicznymi doświadczają wielu problemów w codziennym funkcjonowaniu w podstawowych obszarach życia społecznego, dlatego należą do głównych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania na rzecz integracji podejmowane są przez system pomocy społecznej. W artykule zasygnalizowane zostały niektóre formy oparcia społecznego realizowane zwłaszcza w obszarze pracy socjalnej.
EN
The article is regarding the problem of social exclusion of mentally ill persons and of chosen assignments on the area of the welfare taken for the counteraction for this phenomenon. Everyday mentally ill persons experience many problems in basic areas of the social life, therefore they belong to the major groups threatened with the social exclusion. Tasks for integration are being undertaken by the system of the welfare. In the article some forms of the social support carried out especially in the area of the social work were indicated.

Year

Issue

1

Pages

187-194

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Jackowska E. (2009). Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne. „Psychiatria Polska”, t. XLIII, nr 6.
 • Juros A. (1997). Rola i sposoby animowania grup samopomocowych jako warunek integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. W: Juros A., Otrębski W. (red.). Integracja osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej. Lublin: FŚCEDS.
 • Kaszyński H. (2006). Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy. Warszawa: FISE.
 • Kowalczyk O. (2012). Rola pomocy osobistej w realizacji praw społecznych osób chorych psychicznie. W: Gawor A., Borecki Ł. (red.). Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi. Opole: Top Media House.
 • Mesjasz K., Goleński W. (2012). Instytucjonalne formy integracji społeczno-zawodowej osób
 • z zaburzeniami psychicznymi w województwie opolskim. W: Gawor A., Borecki Ł. (red.). Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi. Opole: Top Media House.
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski.
 • Regulska A. (2010). Osoba niepełnosprawna chora psychicznie w rodzinie. W: Regulska A. (red.). Pedagogika rodziny – wybrane problemy. Warszawa: Bonus Liber.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zdrowia psychicznego, W: Dzienniki Unii Europejskiej, seria C(E), nr 76, poz. 5 z dn. 25. 03. 2010 r.
 • Szarfenberg R. (2007). Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne. W: Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.). Polityka społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Szatur-Jaworska B. (2010). Ubóstwo i wykluczenie społeczne seniorów. W: Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.). Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Seligmann M. E. P., Walker E. F., Rosenhan D. L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Trzebińska E. (2006). Przeszkody i szanse aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na tle chorób psychicznych, Psychologiczna analiza problemu. Projekt badawczy nr WUE/0041/IV/05 pt.: „Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych”. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Instytut Psychologii PAN.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r., nr 175, poz. 1362 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. Nr 111, poz. 535.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d1bceb2e-baa5-4f88-8d16-ddc4f6ef0cba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.