PL EN


2019 | 1(23) | 93-113
Article title

RZEKA WISŁA W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWIE JAKO ELEMENT KREOWANIA WIZERUNKU REGIONU I ROZWOJU LOKALNEJ TURYSTYKI ŚRÓDLĄDOWEJ

Content
Title variants
EN
THE VISTULA RIVER IN THE CAPITAL CITY OF WARSAW AS AN ELEMENT OF CREATING THE IMAGE OF THE REGION AND THE DEVELOPMENT OF LOCAL INLAND TOURISM
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania była charakterystyka turystyki śródlądowej na Wiśle w Warszawie. Opisane zostały funkcje rzeki w przeszłości, a także wpływ rozwoju turystyki śródlądowej na życie mieszkańców Warszawy. Nie można było pominąć także charakterystyki środowiska naturalnego otaczającego wody Wisły, które dodawało ogromnej wartości i przyczyniało się przez wieki do niezwykłej popularności turystyki śródlądowej nad Wisłą. Scharakteryzowano również najważniejszą infrastrukturę turystyczną nadwiślańskich brzegów: Bulwary Wiślane, Port Czerniakowski, wypożyczalnie sprzętu wodnego i kluby sportowe mające swoją siedzibę nad Wisłą. Ponadto przybliżono działania przedsiębiorców i instytucji państwowych na rzecz promocji turystyki śródlądowej w Warszawie. Omówione zostały także wybrane działania Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych mające na celu promowanie aktywności mieszkańców i osób przyjezdnych nad Wisłą.
EN
The aim of the study was to characterize inland tourism on the Vistula in Warsaw. The functions of the river in the past have been described, as well as the impact of the development of inland tourism on the lives of Warsaw. One could not omit the characteristics of the natural environment surrounding the Vistula River, which added enormous value and contributed to the extraordinary popularity of inland tourism on the Vistula River for centuries. The most important tourist infrastructure of the Vistula banks was characterized: Vistula boulevards, Czerniakowski port, water equipment rentals and sports clubs based on the Vistula. In addition, the approximation of activities of entrepreneurs and state institutions for the promotion of inland tourism in Warsaw. The selected activities of the City Hall and non-governmental organizations aimed at promoting the activity of residents and visitors on the Vistula were also discussed.
Keywords
Year
Volume
Pages
93-113
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Furmaga L., Wójcicki J., Mały słownik morski, Wyd. Mitel International Ltd., Gdynia 1993.
 • Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2010.
 • Geoffrey T., The Grand Tour, Yale University Press, New Haven, CT 1991.
 • Hunziker W., Matrikeledition der Universität Zürich 1833–1924, Universität Zürich, 1 Dec 2014.
 • Owsiak J., Diagnoza stanu zasobów i inwestycji w turystyce wodnej w Polsce, „Problemy Turystyki i Rekreacji” 2013, 1.
 • Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa 2014.
 • Płocka J., Turystyka. Wybrane zagadnienia, EscapeMagazine.pl, Toruń 2009.
 • „Rzeka nie jest ściekiem” – Raport o stanie czystości dorzecza Wisły, Greenpeace Polska, Warszawa 2008.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Wyd. PWN, Warszawa 2018.
 • Stan środowiska; monitoring wód, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2018.
 • Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 roku, GUS, Warszawa 2017.
 • Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyd. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1997.
 • Zaleski J., Problemy rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej w świetle współczesnych tendencji badawczych, [w:] I Naukowe nt. Turystyka i rekreacja nadmorska – Problemy teorii i praktyki, WSWF, Gdańsk 1980.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d1c60ff1-5aed-4f83-ba87-6866673a6a80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.